AANVRAAG FORMULIER TER ONDERSTEUNING VAN DE HEROPSTART (RELANCE)

Adresgegevens indien verschillend van het adres in het Rijksregister of het BIS-register

Indien JA - geef aan welke
indien ander vervangingsinkomen - geef aan welk

Reden van aanvraag

Toon aan in welke mate uw situatie aan volgende 2 cumulatieve voorwaarden voldoet:

1. Mijn zelfstandige activiteiten waren tot en met 3 mei (of tot een latere datum) geheel of gedeeltelijk VERPLICHT onderbroken tengevolge de opgelegde maatregelen van de overheid

vermeld sector, precieze activiteit, Nace-codes, ...

en

2a. In het TWEEDE kwartaal van 2020 heb ik, omwille van COVID-19, een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minsten 10% geleden in vergelijking met het TWEEDE kwartaal van 2019

voor aanvragen voor juni, juli, augustus en/of september
Deze verklaring zal achteraf het voorwerp uitmaken van een controle. U dient bijgevolg steeds over objectieve elementen te beschikken die het omzetverlies of de vermindering van bestellen aantonen (bvb. BTW-aangifte, raming, ...)
(*) Indien u minder dan een jaar actief bent, moet u aantonen dat u een omzetverlies of vermindering van bestellingen hebt geleden van minstens 10% in vergelijking met het eerstvolgende VOLLEDIGE kwartaal van uw zelfstandige activiteit na het tweede kwartaal van 2019.

2b. In het DERDE kwartaal van 2020 heb ik, omwille van COVID-19, een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minsten 10% geleden in vergelijking met het DERDE kwartaal van 2019

voor aanvragen voor oktober, november en/of december 2020
Deze verklaring zal achteraf het voorwerp uitmaken van een controle. U dient bijgevolg steeds over objectieve elementen te beschikken die het omzetverlies of de vermindering van bestellen aantonen (bvb. BTW-aangifte, raming, ...)
(*) Indien u minder dan een jaar actief bent, moet u aantonen dat u een omzetverlies of vermindering van bestellingen hebt geleden van minstens 10% in vergelijking met het eerstvolgende VOLLEDIGE kwartaal van uw zelfstandige activiteit na het derde kwartaal van 2019.

Periode

Ondertekening

Verklaring op eer dat deze gegevens naar waarheid werden ingevuld. Ik ben mij ervan bewust dat deze verklaring onderhavig is aan de noodzakelijke controles.
Ik ben mij ervan bewust dat mijn aanvraag niet behandeld kan worden zonder de gevraagde bewijsstukken.
Ik ben op de hoogte dat elke valse of onvolledige verklaring kan leiden tot de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen en tot gerechtelijke vervolging.