FAQ nieuwe berekening bijdragen

Op welk inkomen betaal ik sociale bijdragen vanaf 2015

De nieuwe bijdragen worden nu berekend op het inkomen van het jaar zelf. De bijdragen van bijvoorbeeld 2015, worden dus berekend op het inkomen van 2015. Dit inkomen wordt echter pas definitief door de belastingen overgemaakt na een tweetal jaar. In dit voorbeeld dus in 2017. Op dat ogenblik kunnen de definitieve bijdragen pas berekend worden. In afwachting daarvan worden in het lopende jaar voorlopige bijdragen geïnd die berekend zijn op het inkomen van 3 jaar geleden (in dit voorbeeld het inkomen van 2012).

Wat als het inkomen van het jaar van berekening afwijkt van het inkomen van 3 jaar geleden ?

U ontvangt in het eerste kwartaal van het jaar een afrekening met een voorstel van de bijdrage (voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van 3 jaar geleden). Als het duidelijk is wat het inkomen van het lopende jaar zal zijn, kan u de voorlopige bijdrage laten aanpassen. U kan die laten verhogen of verlagen.

Wat moet ik doen om een aanpassing naar hogere voorlopige bijdragen te verkrijgen ?

Verhogen kan heel eenvoudig. U laat aan uw sociaal verzekeringsfonds schriftelijk (per post of mail) weten op welk inkomen u graag de berekening van de voorlopige sociale bijdragen zou willen ontvangen. Het bedrag dat u meer stort dan de gevraagde voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar terug wordt in “reserve” gehouden.

Een reserve opbouwen kan enkel als er geen openstaande schuld uit het verleden meer is.

Wat moet ik doen om lagere voorlopige bijdragen te betalen ?

Verlaging aanvragen vraagt wat moeite. U neemt hiervoor contact op met je dossierbeheerder bij Multipen. Zij bezorgen dan een aanvraagformulier dat u moet invullen en aanvullen met “objectieve elementen”. De aanvraag kan enkel voor het lopende bijdragejaar. Voor elk jaar moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Kan ik mijn voorlopige bijdragen onbeperkt laten dalen ?

De voorlopige bijdragen kunnen slechts verlaagd worden tot bepaalde drempels afhankelijk van de bijdragecategorie waartoe u behoort.

In 2019 zijn er voor de zelfstandige in hoofdberoep 6 grenzen mogelijk:

 • 13.847,39 euro
 • 17.446,62 euro
 • 21.981,36 euro
 • 27.694,78 euro
 • 39.166,37 euro
 • 55.389,56 euro

Wat zijn "objectieve elementen" ?

“OBJECTIEVE ELEMENTEN”: deze lijst is heel uitgebreid. Het betreft de elementen die geleid hebben tot de inkomstenderving en de mogelijkheid tot bewijs hiervan.

Elementen kunnen zijn :

 • ziekte, handicap, ongeval, bevalling, …
 • genieten van OCMW steun
 • fysieke ongeschiktheid (> 3 maand)
 • eigen faillissement
 • faillissement van een belangrijke klant
 • procedures tegen klanten of leveranciers
 • gevraagde vermindering moet in verhouding staan met de daling BTW inkomsten

Deze lijst is zeker niet beperkend.

Mijn refertejaar is geen volledig kalenderjaar. Hoe gebeurt de berekening?

Bij de nieuwe bijdrageberekening tellen inkomsten uit een niet volledig kalenderjaar aan beroepsactiviteiten mee. De inkomsten worden omgerekend op jaarbasis volgens de formule :

                          4                                         

aantal kwartalen beroepsactiviteit

een voorbeeld :

Een zelfstandige stopt zijn werkzaamheden in juni 2016. Hij betaalt voorlopige bijdragen op basis van het inkomen van 2013. De regularisatie zal gebaseerd zijn op het inkomen van het niet volledige jaar 2016. Het bijdragejaar 2016 telt maar 2 kwartalen en zorgde voor een netto belastbaar inkomen van 20.000 euro. De regularisatie zal berekend worden op 20.000 euro x (4/2 kwartalen beroepsactiviteit) = 40.000 euro. Er zal dus een herberekening komen (regularisatie) van de 2 eerste kwartalen van 2016 op 40.000 euro.

Tellen stopzettingsmeerwaarden mee in de berekening van de bijdragen ?

De stopzettingsmeerwaarden worden mee opgenomen in het referte-inkomen en zullen dus meetellen voor de sociale bijdragen. De stopzettingsmeerwaarden die gerealiseerd worden tijdens het jaar van stopzetting/pensionering of in het jaar voordien zullen niet meetellen. Laat dit wel weten aan uw sociaal verzekeringsfonds !

Opgelet voor de stopzettingsvergoedingen voor bedrijfsleiders : hierop moeten altijd sociale bijdragen betaald worden.

Ik betaal dus voorlopige sociale bijdragen, wanneer ontvang ik hierop een regularisatie ?

U betaalt vanaf 2015 voorlopige sociale bijdragen berekend op uw inkomen van 3 jaar geleden. Van zodra het inkomen van het lopende jaar bekend is kunnen de definitieve bijdragen berekend worden. Dan moet u dus bijbetalen of trekt u terug.

Zijn er verhogingen te betalen op regularisaties ?

Als u de voorlopige sociale bijdragen betaald hebt berekend op het inkomen van 3 jaar geleden moet u nooit verhogingen betalen. Ook als u verhoogde voorlopige bijdragen betaald hebt en u moet toch nog bijbetalen, dan moet u geen verhogingen betalen.

Als u echter verminderde voorlopige sociale bijdragen gevraagd hebt en u moet dan bij de regularisatie bijbetalen dan moet er verplicht een verhoging van 3% per kwartaal betaald worden op het verschil tussen de verminderde voorlopige sociale bijdrage en de voorlopige sociale bijdrage die wij oorspronkelijk hadden voorgesteld en 7% per jaar.

Volgt er een regularisatie na mijn stopzetting ?

Als je stopzet kan je mogelijk nog tot 2 jaar na de stopzetting een regularisatie krijgen.

een voorbeeld :

Een zelfstandige stopt op 31 december 2017 en gaat als werknemer aan de slag. Doordat de sociaal verzekeringsfondsen pas ongeveer na 2 jaar de definitieve inkomsten doorkrijgen van de fiscus zullen in 2017 vermoedelijk enkel de inkomsten van 2015 geregulariseerd kunnen worden. In 2018 en 2019 zullen dan de regularisaties over de referentiejaren 2016 en 2017 overgemaakt worden.

Volgt er nog een regularisatie na mijn pensionering ?

 • U zet na uw pensionering nog een toegelaten activiteit voort dan loopt ook uw bijdrageberekening gewoon verder en ontvangt u in hetzelfde systeem nog regularisaties.
 • U zet uw activiteiten ook daadwerkelijk stop : u kan nog regularisaties krijgen na uw pensionering.

Kan er nog een regularisatie volgen na het overlijden van de zelfstandige ?

Ook bij de nieuwe bijdrageberekening kunnen de erfgenamen nog regularisaties ontvangen.

Ik betaal meer voorlopige sociale bijdragen dan gevraagd en bouw hiermee een reserve op. Hoe verloopt het beheer hiervan verder ?

Doordat u verhoogde voorlopige bijdragen betaald hebt bouwde u een soort van reserve op. Hiermee hebt u zich al voorzien op mogelijke bij te betalen regularisaties. Deze extra’s zijn bovendien al fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin u ze betaalt. U kan deze reserve zelf beheren tot 31 december van het lopende jaar. Daarna ligt dit spaarpotje vast tot aan de regularisatie.

een voorbeeld :

de voorlopige bijdragen die u aangeboden krijgt in 2019 zijn berekend op een inkomen van 20.000 euro van 2016. U vraagt uw dossierbeheerder om de voorlopige bijdragen op te trekken omdat u vermoedt een inkomen van 35.000 euro te zullen realiseren in 2019. U stort deze extra bijdragen maar komt tegen oktober 2019 tot inzicht dat uw inschatting te hoog was en u geen 35.000 euro aan inkomsten zal halen in 2019. Tot 31 december van 2019 kan u uw spaarpotje van 2019 nog terugvragen. Vanaf 1 januari 2020 blijft uw reserve echter geblokkeerd tot aan de regularisatie van het jaar 2019.

Wijzigt er iets aan de fiscale aftrekbaarheid van de sociale bijdragen ?

De fiscale aftrekbaarheid blijft identiek behouden. Ook de gunstregeling in het geval van bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten met het maxistatuut waar de overschot tussen terugbetaalde bijdragen van een bepaald jaar en de betaalde bijdragen niet belastbaar is, blijft behouden.

Worden mijn VAPZ-bijdragen nu ook berekend op het lopende jaar ?

De berekening van de VAPZ-bijdragen veranderen niet mee met de berekening van de sociale bijdragen. Zij blijven berekend op het geïndexeerde inkomen van 3 jaar geleden. Hier volgt geen regularisatie op het beroepsinkomen van het lopende jaar.

Zijn VAPZ-bijdragen nog steeds fiscaal aftrekbaar ?

VAPZ bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar als alle verschuldigde sociale bijdragen van het lopende bijdragejaar betaald zijn.