EEN OVERZICHT VAN ALLE CORONA STEUNMAATREGELEN OP HET DOMEIN VAN UW SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

UN APERÇU DE TOUTES LES MESURES DE SOUTIEN DANS LE DOMAINE DE VOTRE CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES

Vermoedelijk heb je recht op één of meerdere van onderstaande uitkeringen, premies of steunmaatregelen.  Onderstaande infonota’s geven je hierover meer inzicht.

Vous avez probablement droit à un ou plusieurs des allocations, primes ou mesures de soutien suivants. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans les fiches d’information ci-dessous.

Ga wel verstandig om met je aanvragen. De overheid voorziet doorgedreven controles.  Indien je je activiteiten kan uitoefenen, doe het dan.  Laat de premie voor die zelfstandigen die het meer nodig hebben.  Voorkom dat je een onterecht gekregen premie moet terugbetalen. 

Faites preuves de jugement dans vos demandes. Le gouvernement prévoit des contrôles rigoureux. Si vous pouvez exercer vos activités, faites-le. Laissez la prime aux travailleurs indépendants qui en ont le plus besoin. Évitez d’avoir à rembourser une prime indûment perçue.

A. UITKERINGEN EN PREMIES

 1. Ondersteuning bij heropstart – relancepremie
 2. Overbruggingsrecht (volledig/gedeeltelijk)
 3. Ouderschapsverlof voor zelfstandigen

A. ALLOCATIONS ET PRIMES

 1. Soutien à la reprise des activités (prime de relance)
 2. Droit passerelle (complet – partiel)
 3. Allocation Parentale

AANVRAAGFORMULIEREN uitkeringen/premies

FORMULAIRES DE DEMANDE allocations/primes

TERUG OPGESTART – juni tot oktober

REPRISE DES ACTIVITES – juin jusqu’à octobre

AANVRAGEN VANAF JULI

De aanvragen voor het overbruggingsrecht voor de maanden nà juni moeten per maand met een afzonderlijk formulier ingediend worden. Of bij een herhaling na juli met een schriftelijke bevestiging en motivatie dat de situatie nog identiek is en er nog steeds aan de voorwaarden voldaan wordt.

DEMANDES À PARTIR DE JUILLET

Les demandes de droit passerelle pour les mois après juin doivent être soumises par mois avec un formulaire séparé. Ou dans le cas d’une répétition de demande après juillet, la demande peut être soumise avec confirmation et motivation écrite que la situation est toujours identique et que les conditions sont toujours remplies.

B. STEUNMAATREGELEN

 1. Uitstel van betaling voorlopige bijdragen voor de kwartalen 1,2,3 en 4 van 2020 en de regularisatiebijdragen 2018 aangeboden in 2020.
 2. Vrijstelling van van betaling voorlopige bijdragen voor de kwartalen 1, 2 en 3 en regularisatiebijdragen 2018 aangeboden in 2020.
 3. Vermindering voorlopige sociale bijdragen op basis van verwacht inkomen in 2020.

Lees meer in INFONOTA STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN

B. MESURES DE SOUTIEN

 1. Report du paiement des cotisations provisoires des trimestres 1,2,3 et 4 de 2020 et des cotisations de régularisation pour 2018  réclamées dans le courant de l’année 2020.
 2. Demande de dispense des cotisations provisoires des trimestres 1,2 et 3 de 2020 et des cotisations de régularisation pour 2018  réclamées dans le courant de l’année 2020.
 3. Réduction des cotisations provisoires.

Pour en savoir plus sur ces mesures: FICHE D’INFO INDEPENDANTS TOUCHES PAR LE CORONAVIRUS

C. VANAF 1 SEPTEMBER – QUARANTAINE / GESLOTEN KLASSEN, SCHOLEN, KINDEROPVANG

 1.  Zelfstandigen die na 1 september gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen de activiteit volledig moeten onderbreken omdat ze in quarantaine moeten worden geplaatst.
 2. Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende 7 opeenvolgende dagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor hun kinderen, tengevolge de klas die in quarantaine moet of de sluiting van de school/kinderopvang.

Kunnen een beroep doen op het KLASSIEKE overbruggingsrecht (3de pijler – gedwongen onderbreking (gebeurtenis met economisch impact)).  De voorwaarden voor het klassieke overbruggingsrecht blijven hier van toepassing.  Meer info over de voorwaarden.

AANVRAAGFORMULIER

C. A PARTIR DU 1IERE SEPTEMBRE – MISE EN QUARANTAINE/CLASSES, ECOLES, GARDERIES D’ENFANTS FERMÉES

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

AANVRAGEN

1.UITSTEL VAN BETALING

De aanvraag tot uitstel moet SCHRIFTELIJK gericht worden aan het Sociaal Verzekeringsfonds met vermelding van het gewenste kwartaal, naam + voornaam en woonplaats van de zelfstandige, naam en zetel van het bedrijf,het ondernemingsnummer én MOTIVERING-link met Coronacrisis. De aanvraag mag per mail overgemaakt worden. Er is geen speciaal aanvraagformulier.

2.VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN

Aanvraag vrijstelling met het specifiek document:

3.VERMINDERING VAN BIJDRAGEN

Na contact met het sociaal verzekeringsfonds bezorgt de dossierbeheerder het aanvraagformulier met de inkomstendrempels die voor de aanvrager van toepassing zijn.

DEMANDER

1.UN REPORT DE PAIEMENT

La demande de report doit être introduite par écrit et adressèe à la Caisse d’Assurances Sociales avec mention du trimestre souhaité, du nom, prénom et domicile de l’indépendant, du nom et du siège de l’entreprise et du numéro d’entreprise et doit être MOTIVÉE (préciser le lien avec COVID 19). La demande peut être envoyée par courriel.

2.UNE DISPENSE DE COTISATIONS

La demande pour bénéficier de la dispense est à introduire au moyen du document spécifique

3. UNE RÉDUCTION DES COTISATIONS PROVISOIRES

Après avoir contacté la caisse d’assurances sociales, le gestionnaire soumet le formulaire de demande avec les seuils de revenus qui s’appliquent au demandeur.

HULP AAN HULPBEHOEVENDE ZELFSTANDIGEN VIA OCMW

De overheid heeft 125 miljoen euro ter beschikking gesteld an de OCMW’s om mensen te ondersteunen die door de coronacrisis in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen, waaronder ook zelfstandigen om onvoldoende reserves om deze periode te doorstaan.

Deze ondersteuning moet aangevraagd worden bij het plaatselijk OCMW-kantoor.  POD Maatschappelijke integratie heeft hierover een folder ter beschikking gesteld.