HET STATUUT VAN STUDENT-ZELFSTANDIGE *

Wat is het statuut van student-zelfstandige?

Het statuut van student-zelfstandige laat studenten toe een lagere sociale bijdragenregeling  te genieten als hun inkomen als zelfstandige lager is dan 13.847,39 euro (na aftrek van beroepskosten) per jaar (in 2019).

Drie mogelijkheden:

  • uw inkomen is lager dan 6.923,69 euro per jaar (in 2019): U moet geen enkele bijdrage betalen.
  • uw inkomen ligt tussen 6.923,69 euro en 13.847,39 euro (in 2019): U betaalt een verminderde bijdrage van 20,5%
  • uw inkomen is hoger dan 13.847,50 euro: U betaalt bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep, u betaalt dus een bijdrage die minstens  723,63 euro per kwartaal bedraagt (in 2019).

De eerste drie jaar volledige jaren activiteit, zult u, bij gebrek aan definitieve bekende inkomsten waarop de administratie zich kan baseren om de heffingsgrondslag te berekenen, een forfaitaire voorlopige bijdrage van 81,58 euro (eerste jaar van zelfstandige activiteit) per kwartaal (in 2019) moeten betalen. U kunt echter vragen om uw bijdragen te verhogen of te verlagen, als u een duidelijk idee heeft van uw inkomsten. Wanneer uw werkelijke inkomen voor die jaren gekend is, zullen de voorlopige bijdragen geregulariseerd worden.

 

Wat zijn de voorwaarden om het statuut van student-zelfstandige te bekomen ?

  • Tussen 18 en 25 jaar oud zijn.
  • Studies volgen in een onderwijsinstelling en eventueel begeleid worden door deze instelling bij een ondernemingsproject.
  • Ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of voor 17 lesuren per week in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland met het oog op het bekomen van een diploma dat erkend is door de bevoegde overheden.
  • Regelmatig de lessen volgen om dat diploma te behalen. !!! Als u uw zelfstandige activiteit voortzet zonder regelmatig de lessen te volgen of na de stopzetting van uw studies, dreigt u het statuut van student-zelfstandige te verliezen. U kunt dan automatisch worden beschouwd als een zelfstandige in hoofdberoep en een bijdrage moeten betalen die minstens 737,36 euro per kwartaal (in 2019) bedraagt. Om dat te vermijden, moet u uw fonds onmiddellijk informeren als u geen regelmatige student meer bent.
  • U oefent een zelfstandige activiteit uit of bent van plan er een uit te oefenen zonder enige gezagsverhouding met een werkgever.

 

Vervult u de voorwaarden ?

Vul het aanvraagformulier in en onderteken het. Stuur het terug naar het sociaal verzekeringsfonds waarbij u bent aangesloten via brief of via mail door de ondertekende en ingescande aanvraag bij te voegen, langs elektronische weg of door neerlegging ter plaatse.
Het is mogelijk dat uw fonds andere documenten bij u opvraagt om te controleren of u wel degelijk student bent.

Aansluiten als student-zelfstandige gebeurt aan de hand van het aansluitingsformulier voor zelfstandigen én het bezorgen van het aanvraagformulier.

 

Welke gevolgen zijn er voor uw ouders inzake terugbetaling van gezondheidszorgen en kinderbijslag?

Twee mogelijkheden :

  • Uw inkomen is lager dan 6.923,69 euro (in 2019): u blijft ten laste van uw ouders  voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging en de betaling van de kinderbijslag.
  • Uw inkomen ligt tussen 6.923,69 euro en 13.847,39  euro : U blijft ten laste van uw ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Maar het fonds voor de betaling van de kinderbijslag zal u ondervragen over de omvang van uw zelfstandige activiteit.

Meer info? Contacteer uw ziekenfonds of het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag aan uw ouders uitbetaalt.

!!! Het statuut van student-zelfstandige geeft u, wanneer u geen bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep, geen enkel recht inzake arbeidsongeschiktheid, pensioen, moederschapsverzekering, moederschapshulp, overbruggingsrecht, gezinsbijslag voor uw kinderen en mantelzorguitkering.

 

Welke gevolgen zijn er inzake belastingen?

Als de inkomsten van uw zelfstandige activiteit lager zijn dan 6.923,69 euro bruto (in 2019), dan blijft u fiscaal ten laste van uw ouders.

Zoals elke belastingplichtige zal u bovendien een belastingvrije som genieten voor het inkomen dat voortvloeit uit de uitoefening van uw activiteit. Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) bedraagt deze som 7.570 euro. Als uw inkomen als zelfstandige dit bedrag niet overschrijdt, zult u  in  principe geen  belastingen moeten betalen. Meer info?  Raadpleeg de  site  van  de  FOD  Financiën http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/kinderen of http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student

 

* (ARTIKELEN 5 QUATER EN 12 BIS VAN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 38 VAN 27/07/1967 HOUDENDE INRICHTING VAN HET SOCIAAL STATUUT DER  ZELFSTANDIGEN EN ARTIKEL 5BIS VAN HET  KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 DECEMBER 1967 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT IN UITVOERING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 38)