Aansluitingsformulier sociaal verzekeringsfonds Multipen

Maatschappelijke zetel - adres
Gegevens mandataris (zaakvoerder, werkend-vennoot, bestuurder, …)
Vrijstelling: De vennootschap geeft mogelijk recht voor de tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbijdrage (3 jaar). Om hierop aanspraak te kunnen maken moet conform artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 15/03/1993 tegelijkertijd aan de vijf onderstaande voorwaarden voldaan zijn:
  • Enkel personenvennootschappen komen in aanmerking (NV’s, CVA’s en vennootschappen waar de maatschappelijke zetel niet in België gevestigd is, zijn dus uitgesloten).
  • De vennootschap moet geregistreerd staan als commerciële onderneming of ambachtsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)(Burgerlijke Vennootschappen onder handelsvorm zoals bij voorbeeld artsenvennootschappen kunnen geen vrijstelling bekomen).
  • De oprichtingsdatum ligt na 1 januari 1991.
  • De zaakvoerders mogen in de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan 3 jaar een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
  • De meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, mogen in de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan 3 jaar een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
Gegevens boekhouder/accountant:
Voltooi deze aansluiting

PRIVACY CLAUSULE

Als gevolmachtigd boekhouder/accountant van boven vernoemde vennootschap neem ik kennis van volgende informatie:

Privacy De gegevens die u meedeelt aan Multipen vzw worden verwerkt en opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden. Multipen vzw verwerkt deze gegevens, en ook de gegevens die u op een later tijdstip verstrekt, om haar administratieve taken uit te voeren. Deze taken omvatten het beheer van uw sociaal statuut als zelfstandige in het kader van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. De verwerking gebeurt volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op basis van die regelgeving hebt u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens, om ze in te kijken, ze te laten verbeteren of wissen, om de verwerking ervan te laten beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking of te vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op de website van Multipen vzw onder ‘Privacystatement’. Met alle vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO). U kunt hiervoor contact opnemen met Multipen vzw (via e-mail: dpo@multipen.be of per post: Multipen vzw, DPO, Zeutestraat 2b, 2800 Mechelen). Elke wijziging van de door u verstrekte gegevens moet binnen de 15 dagen worden meegedeeld aan Multipen vzw (artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1967) Privacytoestemming
Vanwege de GDPR wetgeving moet u duidelijk uw keuze aanvinken op het voorziene vakje Voor het intrekken van uw toestemming kunt u terecht bij Multipen vzw (via e-mail: info@multipen.be of per post: Multipen vzw, Zeutestraat 2b, 2800 Mechelen).