Aansluitingsformulier sociaal verzekeringsfonds Multipen

Aansluitingsformulier - boekhouders - zelfstandige
Correspondentieadres: enkel indien verschil met het domicilieadres
Aansluiting als zelfstandige
Bij een aansluiting als zelfstandig helper moet ook een verklaring op eer door de hoofdzelfstandige ondertekend en aan Multipen bezorgd worden. Verklaring op eer helper

Bij een aansluiting als werkend vennoot in een vennootschap moet een verklaring op eer ondertekend worden door de zaakvoerder. Deze moet samen met een kopie van het aandelenboek bezorgd worden aan Multipen.

Verklaring op eer werkend vennoot

Na ontvangst van het aansluitingsformulier met aanvraag vermindering wordt een aanvraagformulier met de mogelijke grenzen van vermindering overgemaakt door de dossierbeheerder van Multipen. De klant zal eerst een vervaldagbericht met de gestelde minimum bijdragen ontvangen. Na goedkeuring van de aanvraag vermindering wordt hierop een regularisatie afgeleverd.

De zelfstandige wenst gebruik te maken van de gelijkstelling met bijberoep op basis van artikel 37 (gehuwde partner,...) wetende dat er in deze categorie geen rechten worden opgebouwd

Gegevens boekhouder/accountant:
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 20MB
Voltooi deze aansluiting
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 268.44MB
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 268.44MB
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 268.44MB
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 268.44MB

PRIVACY CLAUSULE

Als gevolmachtigd boekhouder/accountant van boven vernoemde vennootschap neem ik kennis van volgende informatie:

Privacy
De gegevens die u meedeelt aan Multipen vzw worden verwerkt en opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden.
Multipen vzw verwerkt deze gegevens, en ook de gegevens die u op een later tijdstip verstrekt, om haar administratieve taken uit te voeren. Deze taken omvatten het beheer van uw sociaal statuut als zelfstandige in het kader van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn.

De verwerking gebeurt volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Op basis van die regelgeving hebt u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens, om ze in te kijken, ze te laten verbeteren of wissen, om de verwerking ervan te laten beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking of te vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op de website van Multipen vzw onder ‘Privacystatement’.

Met alle vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO). U kunt hiervoor contact opnemen met Multipen vzw (via e-mail: dpo@multipen.be of per post: Multipen vzw, DPO, Zeutestraat 2b, 2800 Mechelen).

Elke wijziging van de door u verstrekte gegevens moet binnen de 15 dagen worden meegedeeld aan Multipen vzw (artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 19 december 1967)

Privacytoestemming

Vanwege de GDPR wetgeving moet u duidelijk uw keuze aanvinken op het voorziene vakje
Voor het intrekken van uw toestemming kunt u terecht bij Multipen vzw (via e-mail: info@multipen.be of per post: Multipen vzw, Zeutestraat 2b, 2800 Mechelen).
Bezig met versturen