Archief voor categorie: Geen categorie

Aanvraag uitstel van betaling nog verlengd tot 15 december omwille van problemen wegens corona

Minister Ducarme heeft beslist om de uiterste aanvraagdatum voor uitstel van betaling voor ALLE kwartalen van 2020 en de regularisaties van 2018 te verlengen tot 15 december 2020.

De uiterste betaaldata blijven echter behouden, laattijdige betaling heft de steunmaatregel op en de weggevallen verhogingen zullen toch verschuldigd zijn en uitbetaalde uitkeringen zullen teruggevorderd worden.

Sociale bijdragen 2020:

 • 1ste kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 31 maart 2021
 • 2de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 30 juni 2021
 • 3de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 30 september 2021
 • 4de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 15 december 2021

Regularisatiebijdragen 2018:

 • regularisatiebijdragen met vervaldag 31/03/2020 moeten betaald zijn vóór 31 maart 2021
 • regularisatiebijdragen met vervaldag 30/06/2020 moeten betaald zijn vóór 30 juni 2021
 • regularisatiebijdragen met vervaldag 30/09/2020 moeten betaald zijn vóór 30 september 2021
 • regularisatiebijdragen met vervaldag 31/12/2020 moeten betaald zijn vóór 15 december 2021

Uitstel van betaling geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Het is nog steeds mogelijk om vrijstelling van de bijdragen van 2020 (voor de kwartalen waarvoor  een vervaldagbericht werd ontvangen) of van de regularisatiebijdragen van 2018 aan te vragen.

Zelfs als er in eerste instantie uitstel van betaling aangevraagd en verkregen werd, kan er toch nog vrijstelling aangevraagd worden.

 

Hulp via OCMW aan burgers die financieel getroffen zijn door de coronaviruscrisis

De federale overheid heeft 125 miljoen euro ter beschikking gesteld van de OCMW’s om mensen te ondersteunen die door de coronacrisis in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen, waaronder ook de zelfstandigen met onvoldoende reserves om deze periode te doorstaan.

De hulp van het OCMW richt zich dus niet enkel op de burgers die reeds bekend waren hulpbehoevenden bij het OCMW maar breidt zich nu uit naar mensen die (tijdelijk) werkloos werden en inkomensverlies leden, om kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen, bepaalde zelfstandigen, mensen die leven met inkomensvervangende tegemoetkoming en door het tijdelijk sluiten van diensten extra kosten hebben moeten maken, van personen die moeilijkheden hebben met de kosten van hun gezondheidszorg….

Deze ondersteuning is aan te vragen bij het plaatselijk OCMW-kantoor en niet bij het sociaal verzekeringsfonds van de hulpbehoevende zelfstandigen.

Lees meer in de folder die door POD Maatschappelijke Integratie ter beschikking wordt gesteld.

Verlenging overbruggingsrecht gedwongen sluiting en relancepremie: aanvragen

Het overbruggingsrecht voor gedwongen sluiting en de sectoren die daar hoofdzakelijk afhankelijk van zijn werd verlengd tot december.

De aanvraagformulieren zijn ter beschikking en moeten maand per maand ingediend worden en kunnen nu gedownload worden op de webpagina Coronasteunmaatregelen.

Het recht op de Relancepremie (ondersteuning bij heropstart van zelfstandigen uit een met een opgelegde gedwongen sluiting met een omzetverlies van 10%) is verlengd tot oktober 2020.  Het aanvraagformulier is te downloaden op de webpagina Coronasteunmaatregelen.   Voor de aanvraag voor de maand oktober is het noodzakelijk dat het verlies van 10% aangetoond wordt met de cijfers van het 3de kwartaal van 2020 en het 3de kwartaal van 2019.  Voor de aanvragen van juni t/m september is het 2de kwartaal het referentiekwartaal.

Lijst met sectoren die onder de gedwongen sluiting vallen uitgebreid

Op 06/08/2020 voegde de overheid nog een aantal sectoren bij aan de lijst die recht geven op de uitkering overbruggingsrecht wegens GEDWONGEN SLUITING.

De lijst betreft nu:

 • de evenementensector – gehele of gedeeltelijke sluiting: zelfstandigen die doorgaan grote evenementen organiseren en nu overgaan tot het organiseren van kleine evenementen (zomerbars, kleinschalige festivals, …) blijven recht hebben op het overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting.
 • de zelfstandige artiesten die actief zijn in de evenementen- en culturele sector
 • de foorkramers
 • nachtwinkels – gehele of gedeeltelijke sluiting: vanwege het vervroegde sluitingsuur waardoor er maar een gedeeltelijke opening mogelijk is, wordt deze sector mee opgenomen als rechtgevende voor het overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting
 • shisha-bars – gehele of gedeeltelijke sluiting:  wegens het verbod op de hoofdactiviteit – aanbieden en gebruik van de waterpijp of sisha.  De shisha-bar mag nog wel dranken serveren, dit verhindert het recht op het overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting niet.

De ministerraad van 31 juli keurde de verlenging van 2 twee tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht goed.

De tijdelijke maatregel overbruggingsrecht bij stopzetting activiteit kende onder strengere voorwaarden een verlenging voor de maanden juli en augustus.  Deze maatregel werd hiervoor opgesplitst in 2 luiken:

 • Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die nog steeds onder een gedwongen sluiting zitten of voor de zelfstandigen die volledig afhankelijk zijn van de sector onder gedwongen sluiting.

Dit luik wordt verlengd tot en met 31 december 2020.  Het betreft hier hoofdzakelijk zelfstandigen in de evenementensector en zij die hiervan afhankelijk zijn.  Het is toegelaten aan diegenen die normaal enkel grote evenementen als activiteit hebben om kleinere events te organiseren zonder het recht op dit overbruggingsrecht te verliezen.

 

 • Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen waarvan de activiteiten vrijwillig stopgezet worden voor minstens 7 opeenvolgende dagen.  

Dit luik wordt niet meer verlengd na 31 augustus 2020.

 

De tijdelijke maatregel ter ondersteuning van de heropstart – Relancepremie is voorzien voor de zelfstandigen die minstens tot 3 mei slachtoffer waren van de gedwongen sluitingmaatregelen (o.a. horeca, bepaalde detailhandels non-food, kappers, schoonheidsspecialisten, …).

Deze ondersteuningsmaatregel wordt verlengd tot en met 31 oktober 2020.  Indien uit de economische evaluatie zou blijken dat een bijkomende verlenging nog nodig zou zijn, dan zou er in principe nog tot eind december verlengd kunnen worden.

 

Nog verdere verlenging van de steunmaatregelen voor zelfstandigen

Omdat de coronacrisis nog ver van verleden tijd is heeft de overheid beslist om nog een aantal steunmaatregelen verder te verlengen.

Het ouderschapsverlof is nu mogelijk tot september. Let op: voor de uitkering moet het om een volledige maand gaan van de gedeeltelijke onderbreking voor de opvang van minstens 1 kind van 12 jaar of ouder indien het kind een beperking heeft.  De aanvraag voor de maanden mei en juni moeten ten laatste op 30 september 2020 ingediend zijn en voor de maanden juli, augustus, september op 31 december 2020.  Na déze datum is het recht vervallen.

Uitstel van betaling: uitstel van betaling kan nu aangevraagd worden voor de voorlopige bijdragen van alle kwartalen van 2020 én alle regularisatiebijdragen van 2018 die een uiterste betalingsdatum hebben in 2020.

Vrijstelling van betaling bijdragen: vrijstelling van betaling kan nu aangevraagd worden voor de voorlopige bijdragen van de kwartalen 1,2 en 3 van 2020 én alle regularisatiebijdragen van 2018 die een uiterste betalingsdatum hebben in 2020.  De aanvraag moet gebeuren met het specifiek document dat hiervoor ter beschikking is.

U vindt alle info en aanvraagformulieren op onze pagina CORONASTEUNMAATREGELEN

De Federale Overheid voorziet ondersteuning bij de heropstart na gedwongen sluiting wegens Corona

Een bijkomende ondersteuning voor de zelfstandigen wordt voorzien onder de vorm van een heropstart- of relancepremie voor de heropstart voor de maanden juni, juli en augustus.

De nieuwe steunmaatregel voorziet een financiële ondersteuning voor de zelfstandigen die in de eerste fase van COVID-19 verplicht werden om te sluiten gedurende meer dan één kalendermaand en sinds 4 mei terug mochten opstarten, maar niet aan het ritme van voorheen en met een verlies van omzet of bestellingen van minstens 10% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.

De bouwsector komt niet in aanmerking voor de Relance-premie.  Ook zelfstandigen in bijberoep die niet op basis van het referte-inkomen N-3 de wettelijke bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn, komen niet in aanmerking. Ook de actief gepensioneerden komen niet in aanmerking.

Er is geen cumul mogelijk met het overbruggingsrecht, de maanden waarvoor er dus overbruggingsrecht werd ontvangen komen niet in aanmerking voor de Relance-premie.

U vraagt de Heropstart- of Relance-premie aan met het specifiek document dat u hier kan downloaden.

De aanvragen voor juli en augustus mogen gelijktijdig met 1 aanvraagformulier ingediend worden.

De aanvragen MOETEN duidelijk voorzien zijn van de NACEBEL-code waarmee de zelfstandige activiteit opgenomen is in de KBO.

Het verschil in omzet of bestellingen moet duidelijk weergegeven worden:
– omzet/bestellingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2020
– omzet/bestellingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2019
– het verschil tussen beiden

De objectieve elementen die het omzetverlies staven moeten ter beschikking gehouden worden aangezien de overheid later op grote schaal de aanvragen zal controleren. Zij moeten niet meegestuurd worden met de aanvraag. Voeg bij de aanvraag wel een attest van de boekhouder waarop het opgegeven omzetverlies gestaafd wordt, of bij gebrek aan een boekhouder een attest van de ondernemer zelf.

De premie bedraagt evenveel als het tijdelijke overbruggingsrecht Corona:

premie zonder gezinslast: 1.291,69 €/maand

premie met gezinslast: 1.614,10 €/maand

Lees meer over de voorwaarden in onze infonota.

Verlenging tijdelijke overbruggingsrecht Corona juli en augustus

De Federale Overheid voorziet een verlenging van het tijdelijke overbruggingsrecht Corona voor de maanden juli en augustus.

De verlenging van het overbruggingsrecht (volledig of gedeeltelijk) voor de maanden juli en augustus zal echter niet meer van toepassing  zijn voor élke zelfstandige die zijn activiteit onderbreekt in juli en augustus. Sinds 4 mei mochten een groot aantal zelfstandigen hun activiteit weer uitoefenen waardoor in juli en augustus nog slechts een zeer beperkt aantal activiteiten onder de gedwongen sluiting vallen: discotheken en dancings, activiteiten en evenementen die georganiseerd worden voor meer dan 200 personen, de jacuzzi’s, stoomcabines en hammams.

 • De zelfstandigen die nog onder de gedwongen sluiting vallen en zij die afhankelijk zijn van deze sectoren blijven recht hebben op het overbruggingsrecht. De duidelijke opgave van de NACEBEL-code van de activiteiten is evenwel noodzakelijk.

De aanvragen moeten gebeuren met de specifieke documenten:

voor het volledig overbruggingsrecht: aanvraag volledig overbruggingsrecht verplichte sluiting + afhankelijke sector juli-augustus

voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht: aanvraag gedeeltelijk overbruggingsrecht verplichte sluiting + afhankelijke sector juli-augustus

 • De zelfstandigen die niet meer onder een gedwongen sluiting vallen maar vrijwillig de activiteiten stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen, kunnen eventueel aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Dit zal enkel mogelijk zijn mits het aantonen van een duidelijk oorzakelijk verband tussen de onderbreking en COVID-19 aan de hand van objectieve elementen.

De aanvragen moeten gebeuren met de specifieke documenten:

voor het volledig overbruggingsrecht: aanvraag volledig overbruggingsrecht vrijwillige sluiting juli-augustus

voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht:aanvraag gedeeltelijk overbruggingsrecht vrijwillige sluiting juli-augustusankelijke sector

De aanvragen MOETEN duidelijk voorzien zijn van de NACEBEL-code waarmee de zelfstandige activiteit opgenomen is in de KBO.
De objectieve elementen moeten zéker toegevoegd worden, zonder deze bijlagen zal het dossier niet ontvankelijk verklaard worden.

LET OP: de aanvragen voor juli en voor augustus moeten met een apart aanvraagformulier ingediend worden.

Lees hierover meer op de infonota.

 

 

Rechtzetting op nieuwsbericht 08/06/2020 – steunmaatregel verhoogde ziekteuitkering nog niet goedgekeurd

In ons nieuwsbericht van 08/06/2020 hebben wij melding gemaakt van onderstaande steunmaatregel.  Bij deze steunmaatregel bleek het echter nog om een voorstel te gaan en tot op heden is deze maatregel nog niet goedgekeurd waardoor er geen toepassing is.  Het is nog niet duidelijk of de steunmaatregel nog uitwerking zal krijgen.

Verhoogde ziekteuitkering

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn maar toch toelating hadden om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, maar die omwille van Covid 19 moesten stopzetten kunnen recht hebben op een verhoogde uitkering. Deze zelfstandigen hadden geen recht op een overbruggingsvergoeding van 1.291,69 euro/maand zonder gezinslast. Alleenstaanden ontvingen tot nu een bedrag van 990,60 euro. Dit bedrag zal nu opgetrokken worden tot minstens 1.291,69 euro.

Nieuwe steunmaatregelen en verlenging van bestaande steunmaatregelen

De overheid heeft op initiatief van de minister van zelfstandigen en KMO’s een aantal nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd en andere verlengd.

Wat is nieuw ?

 • De relancepremie of het overbruggingsrecht ter ondersteuning bij de heropstart.
 • Zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid die niet konden genieten van het overbruggingsrecht omwille van ontvangst ziekteuitkering, zullen nu een aangepaste uitkering ontvangen van hun mutualiteit die even hoog zal zijn als het overbruggingsrecht (ten minste 1.291 euro tegenover tot op heden 990 euro).

Welke maatregelen worden verlengd ?

 • Het tijdelijk overbruggingsrecht voor Corona blijft ook behouden in juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen moeten onderbreken.  Dit geldt ook voor diegenen die voldoen aan de voorwaarden voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht.  De situatie blijft verder opgevolgd waardoor het tijdelijke overbruggingsrecht zelfs tot eind december verlengd zou kunnen worden.
 • De Covid-19 ouderschapsuitkering die initieel uitbetaald zou worden voor de maanden mei en juni wordt nu verlengd voor juli en augustus.

Relance- of Heropstartpremie

De uitkering is hetzelfde als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.  Deze premie kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus. De cumul met het overbruggingsrecht of het tijdelijke ouderschapsverlof is niet mogelijk.

Voorwaarden:

 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende partner (maxistatuut),  zelfstandige in bijberoep of gelijkstelling met bijberoep en je betaalt minstens de minimum bijdragen van een hoofdberoep op basis van je inkomsten van 2017, met een activiteit die tot een verplichte sluiting leidde (volledig of gedeeltelijk) gedurende meer dan een kalendermaand.
 • Je wordt na de heropening nog geconfronteerd met beperkingen die leiden tot omzet- of bestellingsverlies.  Hiervoor moet de zelfstandige aantonen dat het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand waarvoor de heropstartpremie aangevraagd wordt een daling kent in het 2de kwartaal met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Relance- of heropstartpremie aanvragen:

Momenteel is dit nog niet mogelijk. De overheid heeft hiervoor nog niet de vereiste documenten voorzien.  De aanvraag moet wel ten laatste op 31 december 2020 ingediend worden bij je sociaal verzekeringsfonds: Multipen.

Verhoogde ziekteuitkering

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn maar toch toelating hadden om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, maar die omwille van Covid 19 moesten stopzetten kunnen recht hebben op een verhoogde uitkering.  Deze zelfstandigen hadden geen recht op een overbruggingsvergoeding van 1.291,69 euro/maand zonder gezinslast.  Alleenstaanden ontvingen tot nu een bedrag van 990,60 euro.  Dit bedrag zal nu opgetrokken worden tot minstens 1.291,69 euro.

Voorwaarden:

 • de zelfstandige werd ten vroegste op 1 maart 2020 erkend als arbeidsongeschikt en ontvangt de vergoeding als alleenstaande
 • de zelfstandige werd erkend als arbeidsongeschikt (tarief voor samenwonenden) en heeft de zelfstandige activiteit stopgezet of moeten stopzetten ten vroegste vanaf 1 maart.

Deze bijkomende uitkering wordt door de mutualiteit uitbetaald.

Extra steunmaatregelen voor de Horeca

 • verlaging BTW naar 6% op maaltijden en alcoholvrije dranken tot 31 december 2020
 • Werkgevers zullen volledig aftrekbaar en belastingvrij een “consumptiecheque” kunnen toekennen aan hun werknemers voor de aankoop van goederen en diensten in bepaalde sectoren, waaronder de horeca.