Archief voor categorie: Geen categorie

De Federale Overheid voorziet ondersteuning bij de heropstart na gedwongen sluiting wegens Corona

Een bijkomende ondersteuning voor de zelfstandigen wordt voorzien onder de vorm van een heropstart- of relancepremie voor de heropstart voor de maanden juni, juli en augustus.

De nieuwe steunmaatregel voorziet een financiële ondersteuning voor de zelfstandigen die in de eerste fase van COVID-19 verplicht werden om te sluiten gedurende meer dan één kalendermaand en sinds 4 mei terug mochten opstarten, maar niet aan het ritme van voorheen en met een verlies van omzet of bestellingen van minstens 10% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.

De bouwsector komt niet in aanmerking voor de Relance-premie.  Ook zelfstandigen in bijberoep die niet op basis van het referte-inkomen N-3 de wettelijke bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn, komen niet in aanmerking. Ook de actief gepensioneerden komen niet in aanmerking.

Er is geen cumul mogelijk met het overbruggingsrecht, de maanden waarvoor er dus overbruggingsrecht werd ontvangen komen niet in aanmerking voor de Relance-premie.

U vraagt de Heropstart- of Relance-premie aan met het specifiek document dat u hier kan downloaden.

De aanvragen voor juli en augustus mogen gelijktijdig met 1 aanvraagformulier ingediend worden.

De aanvragen MOETEN duidelijk voorzien zijn van de NACEBEL-code waarmee de zelfstandige activiteit opgenomen is in de KBO.

Het verschil in omzet of bestellingen moet duidelijk weergegeven worden:
– omzet/bestellingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2020
– omzet/bestellingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2019
– het verschil tussen beiden

De objectieve elementen die het omzetverlies staven moeten ter beschikking gehouden worden aangezien de overheid later op grote schaal de aanvragen zal controleren. Zij moeten niet meegestuurd worden met de aanvraag. Voeg bij de aanvraag wel een attest van de boekhouder waarop het opgegeven omzetverlies gestaafd wordt, of bij gebrek aan een boekhouder een attest van de ondernemer zelf.

De premie bedraagt evenveel als het tijdelijke overbruggingsrecht Corona:

premie zonder gezinslast: 1.291,69 €/maand

premie met gezinslast: 1.614,10 €/maand

Lees meer over de voorwaarden in onze infonota.

Verlenging tijdelijke overbruggingsrecht Corona juli en augustus

De Federale Overheid voorziet een verlenging van het tijdelijke overbruggingsrecht Corona voor de maanden juli en augustus.

De verlenging van het overbruggingsrecht (volledig of gedeeltelijk) voor de maanden juli en augustus zal echter niet meer van toepassing  zijn voor élke zelfstandige die zijn activiteit onderbreekt in juli en augustus. Sinds 4 mei mochten een groot aantal zelfstandigen hun activiteit weer uitoefenen waardoor in juli en augustus nog slechts een zeer beperkt aantal activiteiten onder de gedwongen sluiting vallen: discotheken en dancings, activiteiten en evenementen die georganiseerd worden voor meer dan 200 personen, de jacuzzi’s, stoomcabines en hammams.

 • De zelfstandigen die nog onder de gedwongen sluiting vallen en zij die afhankelijk zijn van deze sectoren blijven recht hebben op het overbruggingsrecht. De duidelijke opgave van de NACEBEL-code van de activiteiten is evenwel noodzakelijk.

De aanvragen moeten gebeuren met de specifieke documenten:

voor het volledig overbruggingsrecht: aanvraag volledig overbruggingsrecht verplichte sluiting + afhankelijke sector juli-augustus

voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht: aanvraag gedeeltelijk overbruggingsrecht verplichte sluiting + afhankelijke sector juli-augustus

 • De zelfstandigen die niet meer onder een gedwongen sluiting vallen maar vrijwillig de activiteiten stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen, kunnen eventueel aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Dit zal enkel mogelijk zijn mits het aantonen van een duidelijk oorzakelijk verband tussen de onderbreking en COVID-19 aan de hand van objectieve elementen.

De aanvragen moeten gebeuren met de specifieke documenten:

voor het volledig overbruggingsrecht: aanvraag volledig overbruggingsrecht vrijwillige sluiting juli-augustus

voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht:aanvraag gedeeltelijk overbruggingsrecht vrijwillige sluiting juli-augustusankelijke sector

De aanvragen MOETEN duidelijk voorzien zijn van de NACEBEL-code waarmee de zelfstandige activiteit opgenomen is in de KBO.
De objectieve elementen moeten zéker toegevoegd worden, zonder deze bijlagen zal het dossier niet ontvankelijk verklaard worden.

LET OP: de aanvragen voor juli en voor augustus moeten met een apart aanvraagformulier ingediend worden.

Lees hierover meer op de infonota.

 

 

Rechtzetting op nieuwsbericht 08/06/2020 – steunmaatregel verhoogde ziekteuitkering nog niet goedgekeurd

In ons nieuwsbericht van 08/06/2020 hebben wij melding gemaakt van onderstaande steunmaatregel.  Bij deze steunmaatregel bleek het echter nog om een voorstel te gaan en tot op heden is deze maatregel nog niet goedgekeurd waardoor er geen toepassing is.  Het is nog niet duidelijk of de steunmaatregel nog uitwerking zal krijgen.

Verhoogde ziekteuitkering

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn maar toch toelating hadden om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, maar die omwille van Covid 19 moesten stopzetten kunnen recht hebben op een verhoogde uitkering. Deze zelfstandigen hadden geen recht op een overbruggingsvergoeding van 1.291,69 euro/maand zonder gezinslast. Alleenstaanden ontvingen tot nu een bedrag van 990,60 euro. Dit bedrag zal nu opgetrokken worden tot minstens 1.291,69 euro.

Nieuwe steunmaatregelen en verlenging van bestaande steunmaatregelen

De overheid heeft op initiatief van de minister van zelfstandigen en KMO’s een aantal nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd en andere verlengd.

Wat is nieuw ?

 • De relancepremie of het overbruggingsrecht ter ondersteuning bij de heropstart.
 • Zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid die niet konden genieten van het overbruggingsrecht omwille van ontvangst ziekteuitkering, zullen nu een aangepaste uitkering ontvangen van hun mutualiteit die even hoog zal zijn als het overbruggingsrecht (ten minste 1.291 euro tegenover tot op heden 990 euro).

Welke maatregelen worden verlengd ?

 • Het tijdelijk overbruggingsrecht voor Corona blijft ook behouden in juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen moeten onderbreken.  Dit geldt ook voor diegenen die voldoen aan de voorwaarden voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht.  De situatie blijft verder opgevolgd waardoor het tijdelijke overbruggingsrecht zelfs tot eind december verlengd zou kunnen worden.
 • De Covid-19 ouderschapsuitkering die initieel uitbetaald zou worden voor de maanden mei en juni wordt nu verlengd voor juli en augustus.

Relance- of Heropstartpremie

De uitkering is hetzelfde als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.  Deze premie kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus. De cumul met het overbruggingsrecht of het tijdelijke ouderschapsverlof is niet mogelijk.

Voorwaarden:

 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende partner (maxistatuut),  zelfstandige in bijberoep of gelijkstelling met bijberoep en je betaalt minstens de minimum bijdragen van een hoofdberoep op basis van je inkomsten van 2017, met een activiteit die tot een verplichte sluiting leidde (volledig of gedeeltelijk) gedurende meer dan een kalendermaand.
 • Je wordt na de heropening nog geconfronteerd met beperkingen die leiden tot omzet- of bestellingsverlies.  Hiervoor moet de zelfstandige aantonen dat het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand waarvoor de heropstartpremie aangevraagd wordt een daling kent in het 2de kwartaal met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Relance- of heropstartpremie aanvragen:

Momenteel is dit nog niet mogelijk. De overheid heeft hiervoor nog niet de vereiste documenten voorzien.  De aanvraag moet wel ten laatste op 31 december 2020 ingediend worden bij je sociaal verzekeringsfonds: Multipen.

Verhoogde ziekteuitkering

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn maar toch toelating hadden om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, maar die omwille van Covid 19 moesten stopzetten kunnen recht hebben op een verhoogde uitkering.  Deze zelfstandigen hadden geen recht op een overbruggingsvergoeding van 1.291,69 euro/maand zonder gezinslast.  Alleenstaanden ontvingen tot nu een bedrag van 990,60 euro.  Dit bedrag zal nu opgetrokken worden tot minstens 1.291,69 euro.

Voorwaarden:

 • de zelfstandige werd ten vroegste op 1 maart 2020 erkend als arbeidsongeschikt en ontvangt de vergoeding als alleenstaande
 • de zelfstandige werd erkend als arbeidsongeschikt (tarief voor samenwonenden) en heeft de zelfstandige activiteit stopgezet of moeten stopzetten ten vroegste vanaf 1 maart.

Deze bijkomende uitkering wordt door de mutualiteit uitbetaald.

Extra steunmaatregelen voor de Horeca

 • verlaging BTW naar 6% op maaltijden en alcoholvrije dranken tot 31 december 2020
 • Werkgevers zullen volledig aftrekbaar en belastingvrij een “consumptiecheque” kunnen toekennen aan hun werknemers voor de aankoop van goederen en diensten in bepaalde sectoren, waaronder de horeca.

Aanvraag uitstel van betaling met 3 maanden verlengd

Minister Ducarme heeft de uiterste aanvraagdatum voor uitstel van betaling van de vervaldagberichten van het 2de kwartaal 2020 en de regularisatieberichten over 2018 met uiterste betalingsdatum 31/03, 30/06 en 30/09/2020 verlengd tot 15/09/2020. Dit wil zeggen dat de zelfstandigen 3 maand langer tijd hebben om de aanvraag in te dienen bij hun sociaal verzekeringsfonds.  Deze aanvraag mag gewoon per mail gedaan worden, met vermelding van het kwartaal of regularisatiebericht waarvoor uitstel gevraagd wordt én de toelichting van de link met de Corona-crisis.

Ook voor juni goedkeuring voor het overbruggingsrecht door de ministerraad

De premie voor overbruggingsrecht en het gedeeltelijk overbruggingsrecht zal ook voor juni toegekend worden aan de zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen.

Om recht te hebben op de uitkering voor juni moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden of er moet uitdrukkelijk per mail of brief bevestigd  worden dat ook juni aan de gestelde voorwaarden voldoet (verplichte sluiting of minstens 7 opeenvolgende dagen geen zelfstandige activiteit).

 

Het ouderschapsverlof voor zelfstandigen goedgekeurd op ministerraad van 16 mei

Het ouderschapsverlof voor zelfstandigen die geconfronteerd worden met de problemen van kinderopvang ten gevolge van de het coronavirus is door de ministerraad bevestigd voor de maanden mei en juni.

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partners en helpers in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimum bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen, net als de student-zelfstandigen en de actief-gepensioneerden die nog actief zijn of heropgestart zijn (volledig of gedeeltelijk) en die de bijkomende zorg hebben voor kinderen onder 12 jaar of voor een kind met een beperking ouder dan 12 jaar, kunnen gebruik maken van dit ouderschapsverlof.

Dit verlof moet bij het sociaal verzekeringsfonds aangevraagd worden, per mail of aangetekend schrijven met een specifiek document.

De maandelijkse uitkering bedraagt 532,24 euro of voor een 1-oudergezin 875 euro.  Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met de uitkering overbruggingsrecht of een andere uitkering vanuit het zelfstandigenstatuut (wel uit het loontrekkende statuut).  Dus de maanden waarin er nog een uitkering overbruggingsrecht wordt uitgekeerd, geven geen recht op ouderschapsverlof.

Het ouderschapsverlof kan door 2 zelfstandige ouders voor hetzelfde kind aangevraagd worden.

Naar analogie met het Coronaverlof voor werknemers plant de overheid nu ook Coronaverlof voor zelfstandigen

Minister Ducarme, federaal minister van zelfstandigen, werkt aan een wetsvoorstel om gelijkwaardig aan de maatregelen die er bestaan voor de werknemers ook een ouderschapsverlof voor de zelfstandigen te voorzien naar aanleiding van de Coronacrisis.

Sinds 1 mei is het voor werknemers mogelijk om extra ouderschapsverlof aan te vragen om hun werk en de opvang van jonge kinderen beter te kunnen combineren.  Naar analogie hiermee zouden de zelfstandigen die hun activiteiten voortzetten of hernemen maar dan halftijds om op deze manier voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar te kunnen zorgen, nu ook coronaverlof kunnen aanvragen.  Het geldt ook voor oudere kinderen met een handicap.

Dit coronaverlof zal onder het luik van het mantelzorgsysteem vallen maar de verlofdagen zullen niet afgetrokken worden van de maximale duur van het mantelzorgsysteem voor zelfstandigen.  Het gaat om toegevoegde extra verlofdagen.  Het coronaverlof kan opgenomen worden tussen 1 mei en 30 juni.  De vergoeding is gelijk aan de mantelzorg-vergoeding: 645 euro/maand.

Wetsvoorstel om de gewestelijke steunmaatregelen Corona belastingvrij te maken

De regering heeft een wetsontwerp ingediend om elke vorm van financiële steun in de Coronacrisis vanwege de Gewesten, vrij te stellen van inkomstenbelasting. Het wetsontwerp kan u nalezen in “Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie”
In het geval de verkrijger een vennootschap is zal de premie als een opbrengst in het resultaat worden opgenomen en de vrijstelling gebeurt door verhoging van de begintoestand van de reserves.

In het geval de ontvanger van de premie een eenmanszaak betreft, moet deze de ontvangen som niet in zijn aangifte van de personenbelasting opnemen.  Ook de vergoedingen die de gewesten en de gemeenschappen aan particulieren toekennen, zijn vrijgesteld van belastingen.

Nieuwe tijdelijke regeling recht op ziekteuitkering voor zelfstandigen

Sinds 1 juli 2019 verdween de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 dagen opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt is.
De datum van ondertekening door de arts op het attest van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de 1ste dag van ziekte. Het is dus van belang om bij ziekte met arbeidsongeschiktheid vanaf dag 1 naar de dokter te gaan.
Dit attest moet binnen de 7 dagen na de start van de arbeidsongeschiktheid aan het ziekenfonds afgeleverd worden. Bij laattijdige aflevering verliest de zelfstandige een deel van de uitkering.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, grijpt hierop tijdelijk in aangezien het in deze tijden van Corona veel moeilijker is om een arts te consulteren. Het is nu haast niet meer mogelijk om vanaf de eerste dag een getuigschrift te verkrijgen. Tussen de eerste dag van de ziekte en de consultatie kunnen soms enkele dagen of langer zitten. In dat geval zouden de zelfstandigen een periode zonder inkomen komen te zitten.
Daarom heeft zij beslist om de voorwaarde betreffende de datum van het ziektebriefje te laten vallen en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en tot eind september. Het betreft dus ook een tijdelijke maatregel naar aanleiding van de Corona-crisis.