Startende zelfstandige of zoekende en nog veel vragen ?

Samen met andere adviessprekers zal Bart Pittoors van Multipen jou tips geven over het opstarten van jouw eigen zaak. Schrijf je snel in voor het gratis startersevent in Kasteel Tivoli en leer de eerste financiële, administratieve, juridische en operationele stappen in jouw ondernemingsverhaal. Gratis advies en inspirerende verhalen verzekerd!  Voor meer info en inschrijving www.startersexpert.be

Afschaffing bewijs beroepsbekwaamheid voor de bouwsector

Sinds 1 januari 2018 was het niet meer vereist in Vlaanderen om beroepskennis aan te tonen voor de opstart van zelfstandige activiteiten in de sectoren voeding, personenverzorging en motorvoertuigen. Voor de beroepen in de bouwsector bleef de beroepskennis nog steeds een vereiste.

Op 1 januari 2019 komt hier nu ook meer dan waarschijnlijk verandering in. Op vrijdag 6 juli werd het voorstel van besluit i.v.m. de opheffing van beroepsbekwaamheid voor de bouw gerelateerde beroepen voor de eerste maal goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Let wel : het gaat hier dus ook weer enkel om vestigingen in Vlaanderen.

ONBELAST BIJVERDIENEN GOEDGEKEURD

Het wetsontwerp wat het mogelijk maakt om per maand 500 euro onbelast bij te verdienen is goedgekeurd en vindt ingang op 15 juli 2018. Volgens deze maatregel zullen werknemers die minsten 4/5de werken, zelfstandigen en gepensioneerden onbelast 6.000 euro kunnen bijverdienen per jaar.

De activiteiten waarin mag bijverdiend worden liggen binnen kluswerken, bijlessen geven of taken in het verenigingsleven.

Om je wettelijk in orde te stellen voor deze maatregel moet er een registratie gebeuren van de bijverdienste. De melding gebeurt via een online toepassing. Sinds 8 juli is deze beschikbaar op bijklussen.be (https://bijklussen.be) De lijst van de toegelaten activiteiten en de voorwaarden zijn terug de vinden op deze website.

Op deze manier bijverdienen kan in 3 verschillende sectoren elk met zijn specifieke voorwaarden: verenigingsleven, diensten van burger tot burger en deeleconomie. Voor een activiteit binnen de deeleconomie kan de registratie niet gebeuren via de link op bijklussen.be.

De goedkeuring van deze maatregel heeft een zwaar hindernissenparcours afgelegd en nog is het verhaal niet helemaal zeker. O.a. UNIZO, de Boerenbond en de Bouwunie trekken opnieuw ten strijde en leggen klacht neer bij het Grondwettelijk Hof op grond van concurrentievervalsing.

Dit brengt ons dadelijk tot volgende bedenking: wat zal er gebeuren met de inkomsten van de bijklussers uit de periode vanaf 15/07/2018 tot aan de uitspraak van het Grondwettelijk Hof indien die uitspraak vernietigend zou zijn….

De maatregel gaat dus wel degelijk in voege op 15/07/2018 maar er blijven nog veel vragen over de sluitende kadering van de activiteiten en bijgevolg het concurrentiegevaar.

Enquête over de sociale bijdrage berekening voor zelfstandigen.

Enquête over de sociale bijdrageberekening voor zelfstandigen.

Sinds 2015 gebeurt de sociale bijdrageberekening voor zelfstandigen op een andere manier. Momenteel evalueert het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (1) (ABC) deze nieuwe manier van bijdrageberekening. In het kader van zijn evaluatie lanceert het ABC een korte vragenlijst die peilt naar de ervaring van de zelfstandige met de nieuwe berekeningswijze. De resultaten van deze anonieme enquête zullen gebruikt worden om na te gaan of het nieuwe systeem kan worden verbeterd.

Wij nodigen u uit om de vragenlijst in te vullen. Dit neemt 10 minuten van uw tijd in beslag. Met eventuele vragen over de enquête kan u terecht op MailABC@rsvz-inasti.fgov.be .

01/06/2018 Einde Enquête    Alvast erg bedankt voor uw medewerking!

 

(1) In dit Comité zetelen vertegenwoordigers van de minister van zelfstandigen, de zelfstandigenorganisaties, de sociale verzekeringsfondsen en de administratie. Het buigt zich over alle aspecten van het sociaal statuut en brengt hierover adviezen uit. Meer informatie over het Algemeen Beheerscomité kan u vinden op http://www.rsvz.be/nl/algemeen-beheerscomite-abc

Afschaffing attest bedrijfsbeheer met een jaar vervroegd in Vlaanderen. (01/09/2018)

De afschaffing van het attest bedrijfsbeheer als noodzakelijk bewijsstuk voor de opstart van een zelfstandige onderneming was voorzien tegen 01/09/2019 maar werd nu door de Vlaamse Regering met 1 jaar vervroegd.

Deze principiële goedkeuring is nog niet in een wet vastgelegd maar volgens VLAIO stellen zich hierrond geen problemen en zal de afschaffing zeker doorgang vinden op 01/09/2018.

31/03/2018 blijft de laatste dag om syndici in de KBO aan hun VME te linken

De verlenging van deze einddatum met een jaar is tenslotte niet goedgekeurd door FOD Financiën en FOD Justitie. De ondernemingsloketten hebben gepleit voor de verlenging van deze einddatum aangezien het merendeel van de gekende VME’s nog niet tot actie overgegaan was, maar dit advies werd niet gevolgd.

De overheid wil zich wel soepel opstellen en waar tevoren bepaald werd dat na 31/03/2018 de laattijdige regularisering geweigerd zou worden, mag de inschrijving ná 31/03/2018 alsnog doorgevoerd worden.

Het blijft echter aan te raden om zo snel mogelijk de inschrijving in orde te brengen omdat bepaalde instellingen (o.a. sommige banken) medewerking weigeren aan VME’s die niet correct ingeschreven zijn.

Vlaanderen- Premie voor werkzoekende werklozen die als zelfstandige willen starten: de TRANSITIEPREMIE

Na Brussel volgt ook Vlaanderen met een ondersteuning van de werkzoekende werkloze die de stap naar een zelfstandige onderneming wil zetten . Minister Philippe Muyters werkte hiervoor een premie uit. Deze maatregel is van toepassing sinds 15 maart 2018 en richt zich op de categorie van de 45plussers.

Het gaat om een financiële ondersteuning gedurende twee jaar die in grootte afneemt over de 8 kwartalen.   De beoogde kandidaten kunnen enkel van deze premie genieten als zij met succes een ondernemerstraject hebben doorlopen. Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt de slaagkansen van de onderneming. Tijdens deze opleiding wordt ook de haalbaarheid van het businessplan onder de loep genomen.

Hoeveel bedraagt de transitiepremie:

 • 1.000 euro/maand gedurende het 1ste kwartaal
 • 900 euro/maand gedurende het 2de kwartaal
 • 800 euro/maand gedurende het 3de kwartaal
 • 700 euro/maand gedurende het 4de kwartaal
 • 600 euro/maand gedurende het 5de kwartaal
 • 500 euro/maand gedurende het 6de kwartaal
 • 400 euro/maand gedurende het 7de kwartaal
 • 300 euro/maand gedurende het 8ste kwartaal

Het gaat om een brutopremie. Bij ziekte wordt de premie opgeschort en de resterende termijn wordt later toegevoegd aan de 2 jaar.

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze premie:

 • de onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest
 • start als zelfstandige in hoofdberoep ná 14 maart 2018 en dit gedurende de volledige periode van de toekenning van de transitiepremie
 • de kandidaat moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • de kandidaat moet aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • de aanvrager is minstens 45 jaar en heeft de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de opstart als zelfstandige in hoofdberoep
 • de aanvrager is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB
 • de aanvrager is uitkeringsgerechtigd op de dag voor de start als zelfstadige in hoofdberoep
 • de kandidaat heeft met succes een prestarterstraject afgerond maximaal 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep

 

Wie komt niet in aanmerking ?

 • de aanvrager die reeds gebruik maakt van subsidies of premies voor starters door andere gewestoverheden
 • de werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de arbeidsvermindering als loontrekkende met het doel transitiepremie te verkrijgen
 • de aanvrager mag gedurende de twee jaar van de toekenning van de transitiepremie geen diensten verrichten als zelfstandige ten voordele van of in opdracht van de laatste werkgever bij de ondernemer in dienst was of van de groep waartoe de werkgever behoort
 • de aanvrager heeft geen recht op de transitiepremie indien hij reeds een transitiepremie ontving in de laatste 6 jaar

De aanvraag indienen:

 • On-line met een specifiek aanvraagformulier
 • de aanvraag moet voorzien zien van de nodige bijlagen
 • de aanvraag moet ingediend worden binnen de drie maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart

Het prestarterstraject

Lees hierover meer : Wat is een prestarterstraject, welke prestarterstrajecten komen in aanmerking ?

Nieuwe steunmaatregel voor werklozen die als zelfstandige willen starten in Brussel

Minister Didier Gosuin van de Brusselse regering wil werklozen stimuleren om de stap naar een zelfstandige onderneming te zetten.   Sinds januari 2018 wordt er een specifieke premie toegekend aan niet-werkende werkzoekenden die zich als zelfstandigen vestigen. Het gaat om een degressieve financiële steun gedurende maximaal 6 maanden.

Meer bepaald :

 • 1.250 euro voor de 1ste maand
 • 1.000 euro voor de 2de maand
 • 750 euro voor de 3de maand
 • 500 euro voor de 4de maand
 • 250 euro voor de 5de maand
 • 250 euro voor de 6de maand

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze premie:

 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • inschrijving bij Actiris als niet-werkende werkzoekende bij het begin van de begeleiding
 • de kandidaat moet zich laten begeleiden gedurende de eerste 6 maanden door een begeleidingsstructuur
 • het project verkreeg een gunstig advies van een begeleidingsstructuur technische, commerciële en financiële haalbaarheid
 • de kandidaat moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • de kandidaat moet aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • de werkzoekende mag geen overeenkomst gesloten hebben met een activiteitencoöperatie

De aanvraag moet ingediend worden:

 • bij Actiris met een specifiek aanvraagformulier
 • binnen de drie maanden die volgen op het gunstig opportuniteitsadvies door de begeleidingsstructuur

Wie komt niet in aanmerking ?

 • de aanvrager die reeds gebruik maakte van deze premie
 • de kandidaat zelfstandige die twee jaar voor de aanvraag reeds zelfstandige in hoofdberoep geweest is
 • de aanvrager die reeds gebruik maakte van een andere premie, zoals bv. Springplank naar Zelfstandige

Gelijkstelling studieperiode – hervorming

Met ingang van 1 december 2017 wordt de gelijkstelling van de studieperiodes in het sociaal statuut van de zelfstandige grondig hervormd. Deze hervorming kadert in de harmonisatie van de regeling afkoop van de studiejaren in de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Momenteel gaat het nog om een voorstel wat nog moet gepubliceerd worden.

Welke periodes kunnen gelijkgesteld worden ?

 • Hoger onderwijs (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
 • Voorbereiding doctoraatsthesis (max. 2 jaren)
 • Beroepsstages (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
 • Leerovereenkomst (max. 1 jaar)
 • Secundair onderwijs na het 6de jaar (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)

De keuze kan gemaakt worden om de volledige periode te laten gelijkstellen of slechts 1 jaar (telkens minimaal met een periode van 1 jaar).

De aanvraag indienen:

 • Kan vanaf 01/12/2017 (voor personen wiens pensioen ten vroegste ingaat op 01/12/2018)
 • De aanvraag moet ingediend worden bij het Sociaal Verzekeringsfonds van de zelfstandige
 • De aanvraag moet ingediend worden door de betrokkene zelf of door de boekhouder (met volmacht). Dit kan en mag per mail, per post of door afgifte ter plaatse.
 • De aanvrager moet op het moment van de aanvraag de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep hebben (of het laatste statuut was zelfstandige).
 • De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van het diploma of het certificaat dat het bewijs levert van de gedane studies waarvoor de gelijkstelling wordt gevraagd. Buitenlandse diploma’s of certificaten moeten erkend zijn door de Belgische overheden.

Kostprijs gelijkstelling en betaling:

Volgens de hervormde wetgeving gedurende de overgangsperiode van 01/12/2018 tot 30/11/2020: 1.500 euro/gelijkgesteld jaar.

Na de goedkeuring van het aanvraagdossier bezorgt het sociaal verzekeringsfonds een regularisatie aan 1.500 euro/gelijkgesteld jaar. De zelfstandige heeft 6 maanden tijd om de betaling te doen. Afkortingen worden niet meer aanvaard, de som moet in éénmaal betaald worden.

Bij gebrek aan betaling tegen de uiterst gestelde datum, worden de aangerekende bijdragen geannuleerd en wordt het dossier definitief afgesloten.

 

Hoe verloopt de aanvraag ?

 • de aanvrager dient de aanvraag in bij zijn sociaal verzekeringsfonds
 • het sociaal verzekeringsfonds stuurt de aanvraag onmiddellijk door naar het RSVZ voor een beslissing
 • na ontvangst van de beslissing maakt het sociaal verzekeringsfonds een regularisatiebericht op en bezorgt dit ter betaling aan de aanvrager.

 

Enkel bij de zelfstandigen is het mogelijk te kiezen voor de toepassing van het oude stelsel van gelijkstelling of van het nieuwe stelsel:

Schematische voorstelling van de verschillende stelsels

Oude wetgeving Nieuwe wetgeving tot 30/11/2020 Nieuwe wetgeving vanaf 01/12/2020
Kostprijs Variabel: forfaitair bedrag voor de jaren tot 1984, na 1984 berekend op het eerste inkomen als zelfstandige € 1500 euro per studiejaar € 1500 euro per studiejaar in de eerste 10 jaar na afstuderen.  Na 10 jaar wordt elk te regulariseren studiejaar duurder.
Opbrengst Jaren vóór 1984: Per geregulariseerd studiejaar € 148,88/jaar extra pensioen (bij een gezinspensioen € 186,10/jaar)

Jaren ná 1984: de pensioenopbrengst is voor elke pensioengerechtigde verschillend omdat het bepaald wordt door de betaalde regularisatiebijdragen voor het betreffende jaar, waarbij toch rekening gehouden moet worden  met het maximum inkomen van dat betrokken jaar dat voor de pensioenberekening toen  in aanmerking kwam.

Richtinggevend: bij enkel minimum-pensioen is voor de jaren ná 1984 de pensioenopbrengst: € 323,32/jaar en € 404,02/jaar bij een gezinspensioen.

Per geregulariseerd studiejaar € 266/jaar extra pensioen.  (bij een gezinspensioen € 333/jaar) Per geregulariseerd studiejaar € 266/jaar extra pensioen.  (bij een gezinspensioen € 333/jaar)
Aantal jaren Je bent verplicht om alle studiejaren te regulariseren Aantal studiejaren zelf te kiezen Aantal studiejaren zelf te kiezen
Welke jaren kunnen geregulariseerd worden Studiejaren voor 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag kunnen niet geregulariseerd worden Studiejaren voor 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag kunnen niet geregulariseerd worden tenzij de aanvraag voor regularisatie gebeurd binnen de 10 jaar na afstuderen Je kunt alle studiejaren regulariseren, ook die vóór de 20ste verjaardag.
Werk en studies De jaren van studies waarin ook gewerkt werd kunnen niet geregulariseerd worden Gewerkt met opbouw van pensioenrechten: de pensioenrechten uit de gewerkte periode en de regularisatie worden opgeteld. Gewerkt met opbouw van pensioenrechten: de pensioenrechten uit de gewerkte periode en de regularisatie worden opgeteld.
#aanvragen en betaling 1 aanvraag mogelijk, binnen de maand na beslissing te betalen 2 aanvragen mogelijk, telkens tot  6 maanden tijd om de betaling uit te voeren 2 aanvragen mogelijk, telkens tot  6 maanden tijd om de betaling uit te voeren

 

De betaalde regularisatiebijdragen geven hetzelfde fiscaal voordeel als gewone sociale bijdragen.  Ze zijn ook aftrekbaar als beroepskost.

 

Hoeveel pensioen brengt dit op ?

Tot ons spijt kunnen wij u tot op heden nog geen passend antwoord bezorgen.  Dit item is al wel veel besproken in de pers maar tot op heden is er nog geen berekeningstool ter beschikking om de simulatie te maken.  Volgens onze laatste berichten zou de berekeningstool van de overheid voor de zelfstandigen mogelijk zelfs niet voor het einde van dit jaar ter beschikking zijn.

Wij durven nu nog geen raming te maken.  Deze raming is afhankelijk van het inkomen van de zelfstandige en de opbouw van de loopbaan.  Tijdens de overgangsperiode (tussen 01/12/2017 en 30/11/2020) is er een keuzemogelijkheid tussen de oude wetgeving van regularisatie of de nieuwe.   Er moet dus overwogen worden of 1° de regularisatie van de studiejaren wel opbrengt en 2° onder de voorwaarden van de oude-  of de nieuwe wetgeving.  Voor de berekening in de beide gevallen is er nood aan een hoop gegevens, die normaal gezien in het systeem van “My Pension” aanwezig zouden moeten zijn, maar aangezien deze nog niet tool bestaat is een raming maken niet correct.

Interview met Niki Luyten in Trends-Mediaplanet over de rol van een sociaal verzekeringsfonds/ondernemingsloket bij een overname

Aan het sociaal statuut als zelfstandige zijn een aantal wettelijke verplichtingen en rechten verbonden waarvan

een beginnend ondernemer vaak niet op de hoogte is. Een sociaal verzekeringsfonds kan daarbij helpen. We

vroegen aan Niki Luyten, directeur bij Multipen vzw, hoe dat gebeurt.

Lees het volledige artikel van Mediaplanet (maart 2018)