Dubbele uitkering tijdelijk overbruggingsrecht voor december nu ook goedgekeurd.

De zelfstandigen die omwille van gedwongen sluiting of afhankelijkheid voor minstens 60 % van een sector met gedwongen sluiting waardoor er geen activiteit mogelijk is en die aan de voorwaarden van het tijdelijk overbruggingsrecht voldoen zullen ook voor december kunnen rekenen op een dubbele uitkering.

Consulteer op deze tabel voor welke steunmaatregel jij eventueel in aanmerking komt.

Vaderschaps- en geboorteuitkering wordt voor geboortes vanaf 1 januari 2021 opgetrokken tot maximaal 15 dagen.

De zelfstandige, zelfstandig helper of meewerkende echtgenoot die vader of mee-ouder wordt had sinds 1 mei 2019 recht op de vaderschaps- of geboorteuitkering  bij onderbreking van de activiteiten binnen de 4 maanden na de geboorte.  Momenteel is er recht op de uitkering bij een maximale onderbreking van maximaal 10 volle dagen (of 20 halve dagen).  Indien de vader of mee-ouder een onderbreking maakt van maximaal 8 volle dagen (of 16 halve dagen) ontvangt hij naast de dagvergoeding nog een eenmalige premie van 135 euro ter compensatie voor geboortehulp.

Voorwaarde: aansluiting in hoofdberoep 2 kwartalen vóór het kwartaal van de geboorte en tijdens alle kwartalen waarin de activiteit wordt onderbroken.

Aanvragen: https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/01/Aanvraagformulier-vaderschaps-en-geboorteverlof.pdf?x97516

Informatie: https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/01/informatieve-brief-Vaderschaps-en-geboorteverlof.pdf?x97516

Voor geboortes vanaf 1 januari 2021 wordt de onderbreking opgetrokken tot maximaal 15 volle dagen (of maximaal 30 halve dagen). 

Later volgt nog een graduele optrekking:  voor de geboortes vanaf 1 januari 2023 wordt de periode uitgebreid naar maximaal 20 volledige dagen (of maximaal 40 halve dagen).

Heropstart nà 1 december

Een aantal zelfstandige activiteiten mochten hernomen worden na 1 december: niet-essentiële winkels, hondenkapsalons, zwembaden, …

Deze zelfstandigen kunnen in de maand december geen aanspraak meer maken op het tijdelijk overbruggingsrecht maar wél op de HEROPSTARTPREMIE (Relancepremie).  Voorwaarde: een inkomensverlies van 10% in het derde kwartaal van 2020 t.o.v. het derde kwartaal van 2019.  Deze aanvraag kan online-gebeuren https://www.multipen.be/aanvraagformulier-ter-ondersteuning-van-de-heropstart/

Ook de vastgoedmakelaars hebben recht op deze heropstartpremie voor de maand november.  Zij kunnen geen aanspraak maken op het enkel overbruggingsrecht.

Dubbel tijdelijk overbruggingsrecht aanvragen.

Opnieuw verplichte sluiting vanaf 19 oktober.

Vanaf 19 oktober moesten cafés en restaurants verplicht sluiten.  Ondertussen zijn daar ook alle niet-essentiële winkels en contactberoepen aan toegevoegd.

Voor deze zelfstandigen voorziet de overheid voor de maanden oktober en november een dubbel tijdelijk overbruggingsrecht.  Het betreft de zelfstandigen die rechtstreeks verplicht worden tot sluiting en zij die onrechtstreeks de activiteiten moeten onderbreken omdat zij afhankelijk zijn van de sectoren met gedwongen sluiting.

Diegenen die afhankelijk zijn van de sectoren met gedwongen sluiting maar de activiteiten niet volledig onderbreken gedurende de periodes van 19 oktober tot 31 oktober en van 1 november tot 19 november, komen wél in aanmerking voor het enkel tijdelijk overbruggingsrecht maar hebben geen recht op een dubbele uitkering. Er wordt een controle uitgeoefend of minstens 60 % van de uitgeoefende activiteiten afhankelijk zijn van de sectoren met gedwongen sluiting.

De heropstartpremie (relance-premie) wordt verlengd tot december voor diegenen die niet onder de gedwongen sluiting vallen en ook niet moeten onderbreken omwille van activiteiten die afhankelijk zijn van de sectoren met gedwongen sluiting, maar wel zware  hinder ondervinden waardoor de omzet/bestellingen van het 3de kwartaal van 2020 minstens met 10% gedaald is/zijn ten opzichte van het 3de kwartaal van 2020.  De onderneming moet niet noodzakelijk terug opgestart te zijn.

Aanvragen

Ben jij ook één van deze gedupeerde ondernemers, ben je bij Multipen aangesloten én ontving je in het verleden reeds 1 of meerdere uitbetalingen van het tijdelijk overbrugging of de heropstartpremie?   Dan moet je momenteel NIETS ondernemen.  Wij betalen de premie die voorzien is voor oktober en/of november automatisch uit, ZONDER dat je daar een aanvraag voor moet doen. Je ontvangt hiervoor uiterlijk 12/11 nog een persoonlijk bericht van ons.

Let op !  Bij wijziging van je bankgegevens of wijziging in de gezinslast t.o.v. vorige uitbetaling(en) – BRENG ONS OP DE HOOGTE.

Heb je recht op het tijdelijk overbruggingsrecht maar je ontving in het verleden nog geen uitbetaling van het voorlopig overbruggingsrecht of de heropstartpremie?  Dien dan je aanvraag online in.

Steunmaatregelen overbruggingsrecht na de nieuwe gedwongen sluiting vanaf 19 oktober

Het wetsontwerp dat  nog in hoogdringendheid zal behandeld in het parlement houdt het volgende in voor de getroffen ondernemers:

 • Alle zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten (volledige uitkering), de zelfstandigen in bijberoep die wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn die gelijk zijn aan de minimum bijdragen hoofdberoep of de zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben maar hun (voorwaardelijk) wettelijk pensioen niet opnemen of opgenomen hebben én wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen in het geval zij een activiteit uitoefenen die door de overheid verplicht moet stopgezet worden, geheel of gedeeltelijk, (vb. van gedeeltelijk – restaurant met take-away) vanaf 19 oktober, aanspraak maken op een dubbel overbruggingsrecht voor de maanden oktober en november.

Dezelfde categorie van zelfstandigen van wie de activiteiten afhankelijk zijn van de activiteiten die onder de verplichte sluiting vallen én hun activiteiten volledig onderbreken, hebben ook recht op het dubbel overbruggingsrecht.  Indien de onderbreking slechts gedeeltelijk is zullen deze ondernemers recht hebben op het enkel overbruggingsrecht.  De afhankelijke sector moet om deze reden op eer verklaren dat zij de activiteiten volledig onderbroken hebben:

  • van 19 oktober 2020 tot 31 oktober 2020 voor de uitkering van oktober  en/of
  • van 1 november 2020 tot 19 november 2020 voor de uitkering van november

Aanvraagformulier

 • De zelfstandigen in bijberoep van wie de verschuldigde bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en die een activiteit uitoefenen die door de overheid verplicht moet stopgezet worden, geheel of gedeeltelijk, ontvangen maximaal de helft van het overbruggingsrecht.  In dit geval de helft van het dubbel overbruggingsrecht.  Hetzelfde is van toepassing voor de “actief gepensioneerde” zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro.

Aanvraagformulier gedeeltelijk overbruggingsrecht (half)

 • Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (relance-premie) is verlengd tot december.  De zelfstandigen in bijberoep die niet de minimum bijdragen van een hoofdberoep betalen en de “actief gepensioneerden” komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregel.  Ook de bouwsector en diegenen die aanspraak maakten op overbruggingsrecht op basis van een vrijwillige sluiting van minimum 7 opeenvolgende dagen worden uitgesloten van de heropstartpremie.

Aanvraagformulier overbruggingsrecht heropstart (relance)

Check nog even op de richtinggevende tabel waarop je mogelijk recht hebt.  TABEL

Overzicht uitkeringen

OVERBRUGGINGSRECHT  met gezinslast zonder gezinslast
Dubbele uitkering overbruggingsrecht/maand 3.228,20 euro 2.583,38 euro
Enkele uitkering overbruggingsrecht/maand 1.1614,10 euro 1.291,69 euro
Uitkering heropstart 1.614,10 euro 1.291,69 euro

Regionale steunmaatregelen voor getroffen ondernemers vanwege corona

De federale steunmaatregelen naar aanleiding van de nieuwe lock-down voor café’s en restaurants die via de sociale verzekeringsfondsen moeten aangevraagd worden, zijn nog niet beschikbaar en moeten nog gestemd worden.

Ondertussen zijn de regionale steunmaatregelen al wel bekend.

De nieuwe Vlaamse premie moet aangevraagd worden bij VLAIO.  Deze aanvraag kan niet vóór 16 november ingediend worden.  Deze steunmaatregel is bedoeld voor de ondernemers die tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies hebben van minstens 60% in vergelijking met dezelfde periode in 2019.  De premie bedraagt 10% van de omzet tijdens dezelfde periode in 2019.

De horecazaken moeten het omzetverlies niet aantonen omdat zij verplicht moeten sluiten vanaf 19 oktober.

Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro.  Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers is dat 22.500 euro.

Vlaams beschermingsmechanisme

Deze premie is bedoeld voor de ondernemers die een substantiële exploitatiebeperking ondervonden en die een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen in de periode augustus-september 2020 tegenover dezelfde periode in 2019.  De ondernemers die in aanmerking komen voor het Vlaams beschermingsmechanisme moeten onder het toepassingsgebied van de corona-hinderpremie of de corona-compensatiepremie vallen.

De premie bedraagt 7,50 % van de omzet tijdens de referentieperiode met een begrenzing van een maximumbedrag van 15.000 euro.

Ook zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden van tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende geen activiteit uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking kunnen onder de gestelde voorwaarden aanspraak maken op deze premie.  In dit geval gaat het om een gehalveerde premie, dus 3,75% van de omzet.

Deze premie kan nog aangevraagd worden tot en met 15 november 2020.

De sluitingspremie

Ondernemingen die nog steeds onder de verplichte sluiting vallen, zoals discotheken hebben nog recht op de sluitingspremie van 160 euro.  Deze premie is niet cumuleerbaar met het Vlaams beschermingsmechanisme.

Info en aanvragen via VLAIO

Nieuwe Waalse premie

De premie is bedoeld voor de ondernemers in de sectoren die nog steeds zware moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis.   Indien een omzetverlies van 60% in het derde kwartaal van 2020 in vergelijking met het derde kwartaal in 2019 kan aangetoond worden wordt er een premie uitgekeerd van 15% van de omzet van de referentieperiode in 2019.  Ook hier zijn maximum bedragen van toepassing.  info

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een nieuwe premie voor de ondernemers uit de evenementen, uitgaans-, toeristische- en culturele sectoren en subsectoren die hun activiteit nog niet hebben kunnen heropstarten ten gevolge van de opgelegde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.  Er wordt een premie uitgekeerd met een minimum van 3.000 en een maximum van 9.000 euro op basis van het omzetverlies.  info en aanvragen

Premie voor Brussels bars en cafés

Een eenmalige premie omwille van de verplichte sluiting (sinds 8 oktober) van alle plekken waar alcoholische en niet-alcoholische dranken aangeboden worden voor consumptie ter plekke (bars, cafés, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s, …) ter waarde van 3.000 euro.  Deze premie is per actieve vestiging in Brussel met een maximum van 5 premies per onderneming.

Premie stad Brussel voor nachtclubs, bars en café’s

Naast de premie van 3.000 euro voorziet stad Brussel een bijkomende premie van 2.000 euro voor de bars, nachtclubs en café’s die sinds 8 oktober voor 1 maand moeten sluiten.

Brusselse ondernemingen die aan internationale handel doen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen op een premie van maximaal 2.500 euro.  Meer info en aanvragen

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw een harde Corona-noot om te kraken voor de café- en restaurantuitbaters

Vanaf 19/10 vallen de café- en restaurantuitbaters opnieuw onder een verplichte sluiting van minstens 4 weken. De federale- en regionale overheden willen hierbij de nodige ondersteuning geven met een aantal steunmaatregelen. De vorm van deze steunmaatregelen wordt momenteel nog uitgewerkt.

Tot hiertoe is hierover nog niets concreets bekend.  Vanaf het moment wij meer info ontvangen over de steunmaatregel en de aanvraagformulieren vind je dit dadelijk bij onze nieuwsberichten op onze website en op onze pagina CORONASTEUNMAATREGELEN.

Als jij een zelfstandige bent die nu door de nieuwe maatregelen verplicht moeten sluiten en je bent aangesloten bij Multipen, dan bezorgen wij je alle info en de aanvraagformulieren zo snel wij de instructies van de overheid ontvangen hebben.

Vul daarvoor hieronder je e-mailadres in en we houden je op de hoogte!

Bijkomende steunmaatregel naar aanleiding van “quarantaine corona”

De zelfstandigen die sinds 1 september ten gevolge van een quarantaine maatregel minstens 7 opeenvolgende dagen volledig de activiteiten moeten onderbreken, kunnen aanspraak maken op een nieuwe steunmaatregel.

Het betreft hier de zelfstandigen die ofwel:

 1. zelf in quarantaine worden geplaatst waardoor de zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen volledig onderbroken moet  worden.  Het moet gaan om een daadwerkelijke en volledige onderbreking.  Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking voor deze uitkering.
 2. moeten instaan voor de opvang van hun kind(eren) jonger dan 12 jaar omdat de klas in quarantaine moet of de school of kinderopvang gesloten wordt waardoor de zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen volledig onderbroken moet  worden.  Voor september zou ook het tijdelijke ouderschapsrecht aangevraagd kunnen worden.  De cumul van beide maatregelen kan echter niet gemaakt worden.

Deze steunmaatregel valt niet meer onder het tijdelijke overbruggingsrecht corona maar onder het klassieke overbruggingsrecht, derde pijler (gedwongen onderbreking – gebeurtenis met economische impact), wat inhoudt dat gelijktijdig ook aan de voorwaarden van het klassiek overbruggingsrecht moet voldaan zijn.

Aanvragen moeten gebeuren met het gepaste aanvraagformulier en toevoeging van de noodzakelijke attesten of bewijs van beslissingen.

Als aan alle voorwaarden voldaan is heeft de betrokken zelfstandige recht op een uitkering die afhankelijk is van de periode van de quarantaine en de gezinslast.

 • Bij een volledige onderbreking gedurende 14 dagen bedraagt de uitkering 807,05 euro (met gezinslast) en 645,84 euro (zonder gezinslast).
 • Bij een volledige onderbreking gedurende 7 dagen bedraagt de uitkering 403,53 euro (met gezinslast) en 322,92 euro (zonder gezinslast).
 • Bij een volledige onderbreking van minder dan 7 dagen is er geen recht op deze uitkering.

Aanvraag uitstel van betaling nog verlengd tot 15 december omwille van problemen wegens corona

Minister Ducarme heeft beslist om de uiterste aanvraagdatum voor uitstel van betaling voor ALLE kwartalen van 2020 en de regularisaties van 2018 te verlengen tot 15 december 2020.

De uiterste betaaldata blijven echter behouden, laattijdige betaling heft de steunmaatregel op en de weggevallen verhogingen zullen toch verschuldigd zijn en uitbetaalde uitkeringen zullen teruggevorderd worden.

Sociale bijdragen 2020:

 • 1ste kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 31 maart 2021
 • 2de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 30 juni 2021
 • 3de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 30 september 2021
 • 4de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 15 december 2021

Regularisatiebijdragen 2018:

 • regularisatiebijdragen met vervaldag 31/03/2020 moeten betaald zijn vóór 31 maart 2021
 • regularisatiebijdragen met vervaldag 30/06/2020 moeten betaald zijn vóór 30 juni 2021
 • regularisatiebijdragen met vervaldag 30/09/2020 moeten betaald zijn vóór 30 september 2021
 • regularisatiebijdragen met vervaldag 31/12/2020 moeten betaald zijn vóór 15 december 2021

Uitstel van betaling geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Het is nog steeds mogelijk om vrijstelling van de bijdragen van 2020 (voor de kwartalen waarvoor  een vervaldagbericht werd ontvangen) of van de regularisatiebijdragen van 2018 aan te vragen.

Zelfs als er in eerste instantie uitstel van betaling aangevraagd en verkregen werd, kan er toch nog vrijstelling aangevraagd worden.

 

Hulp via OCMW aan burgers die financieel getroffen zijn door de coronaviruscrisis

De federale overheid heeft 125 miljoen euro ter beschikking gesteld van de OCMW’s om mensen te ondersteunen die door de coronacrisis in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen, waaronder ook de zelfstandigen met onvoldoende reserves om deze periode te doorstaan.

De hulp van het OCMW richt zich dus niet enkel op de burgers die reeds bekend waren hulpbehoevenden bij het OCMW maar breidt zich nu uit naar mensen die (tijdelijk) werkloos werden en inkomensverlies leden, om kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen, bepaalde zelfstandigen, mensen die leven met inkomensvervangende tegemoetkoming en door het tijdelijk sluiten van diensten extra kosten hebben moeten maken, van personen die moeilijkheden hebben met de kosten van hun gezondheidszorg….

Deze ondersteuning is aan te vragen bij het plaatselijk OCMW-kantoor en niet bij het sociaal verzekeringsfonds van de hulpbehoevende zelfstandigen.

Lees meer in de folder die door POD Maatschappelijke Integratie ter beschikking wordt gesteld.