Getroffen zelfstandigen bij een harde Brexit

De overheid voorziet een steunmaatregel voor de zelfstandigen die getroffen worden door de mogelijke harde Brexit op 31 januari 2020.  De maatregel is van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met directe en consequente handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk en die zware gevolgen ondervinden van deze harde Brexit.

De steunmaatregel bestaat in een uitstel van betaling van sociale bijdragen op uitdrukkelijk verzoek.  Dit wil zeggen dat het eerste kwartaal van 2020 uitstel van betaling krijgt tot 31 maart 2021 en het tweede kwartaal van 2020 tot 30 juni 2021.

Om uitstel van het 1ste kwartaal te verkrijgen moet de aanvraag schriftelijk toekomen bij het betrokken sociaal verzekeringsfonds vóór 15 maart 2020, voor uitstel van het 2de kwartaal van 2020 moet de aanvraag binnen zijn vóór 15 juni 2020.

De schriftelijke aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van het bedrijf;
 • ondernemingsnummer

en  bewijsstukken over de opgelopen nadelen bevatten (omzetverlies, BTW-aangiftes, boekhoudkundige elementen, wisselkoersgevolgen, mogelijk te betalen invoerrechten, …).

Bijkomende steunmaatregel: de aanvraag vermindering van voorlopige sociale bijdragen zal eenvoudiger verlopen door de erkenning van zelfstandigen in de “sector in crisis”.

Lees ook

Genoeg reserve voorzien voor de komende regularisatie over 2019?

Je hebt nu een beter zicht op je inkomsten van 2019?

Enkele redenen waarom je best tot actie overgaat:

Het inkomen waarop je gedurende 2019 sociale bijdragen betaalt is lager dan je raming van 2019. Om een hoge regularisatie in 2021 te voorkomen betaal je best wat bij. Gewoon spontaan of je vraagt een her­berekening aan je dossierbeheerder. Je kan dit ook zelf aanpassen in je digitaal dossier via het e-loket (zie link Aanvraag vermindering of vermeerdering). Je aangepaste rekening vind je dadelijk onder de tab documenten.

Het inkomen van 2019 lijkt hoger uit te vallen dan de vermindering die je vroeg en kreeg. Je hebt er alle belang bij om bij te storten: je vermijdt een hoge regularisatie in 2021 én een beboeting omdat je ten onrechte verminderde sociale bijdragen betaalde in 2019. Ook dit kan zelf via het e-loket regelen.

Je inkomen van 2019 lijkt veel lager uit te vallen dan waarop je betaalt. Je kan nog steeds een gemotiveerde vermindering aanvragen, beperkt tot bepaalde drempels. Je dossierbeheerder bij Multipen onderzoekt je dossier en keurt je aanvraag al dan niet goed.

Als je geen volledig jaar (4 kwartalen) als zelfstandige aan de slag was in het betrokken jaar, wordt je inkomen bij de regularisatie omgerekend naar een inkomen op jaarbasis. Hou hiermee zeker rekening bij je bijbetaling of je eventuele aanvraag vermindering.

VOORBEELD: je start als zelfstandige op 01/04/2019, je belastbaar inkomen bedraagt 21.000 euro. Het geproratiseerd inkomen bedraagt 28.000 euro ((21.000 : 3)x4).

Registratie in het UBO-register – gedoogbeleid tot 31 december.

De eindtermijn voor de registratie in het UBO-register van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen vervalt vandaag, 30 september.

De administratie constateert echter dat ondanks de verlening van de eindtermijn van 31 maart tot 30 september slechts 42% van deze doelgroep zich registreerde.  Daarop wordt beslist door de fiscale administratie om een gedogen beleid te voeren en geen sancties op te leggen en tolerant te zijn bij foutieve of onvolledige registraties tot 31 december 2019.

Hoe brengt u de registratie in het UBO-register in orde ?

Via de toepassing op MyMinfin.  Een YouTube filmpje toont u hoe u de registratie vlot kan in orde brengen.

Als u een mandaat aan uw boekhouder bezorgt kan deze de registratie in uw plaats uitvoeren.

In de toekomst zullen ook wijzigingen tijdig doorgegeven moeten worden aan het UBO-register.

Via het nieuwe elektronisch-effectenregister (eStox)  stromen de wijzigingen automatisch door naar het UBO-register.  Dit is een belangrijk hulpmiddel aangezien een vergetelheid boetes kan opleveren van 250 tot 50.000 euro.  Wie van eStox gebruik wil maken kan hiervoor terecht bij  zijn accountant of notaris.

Zij zorgen voor de digitalisering van het papieren effectenregister (aandelenregister).

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

De vaderschaps- en geboorte uitkering is enkel van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep.

Voorwaarde om recht te hebben op deze uitkering:  de zelfstandige activiteit moet minstens 2 kwartalen in hoofdberoep uitgeoefend worden vóór het kwartaal van de geboorte én tijdens de kwartalen waarin de activiteit onderbroken wordt.

Daarbij geldt nog dat de geboorte ná 01 mei 2019 moet plaats gehad hebben.

De band met het kind moet bewezen worden:

 • wettelijke afstamming bewijzen
  • gehuwd: automatisch in orde
  • niet gehuwd: kind moet erkend worden
 • geen wettelijke afstamming
  • wettelijk samenwonen met de persoon met wie de afstamming wel vaststaat en waarbij het kind gedomicilieerd is
  • minimum 3 jaar feitelijk samenwonen met de persoon met wie de band van wettelijke afstamming vaststaat op het moment van de geboorte

Hoe aanvragen?

 • bij je sociaal verzekeringsfonds Multipen
 • per aangetekend schrijven
 • ten laatste voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte

 

 

De invloed van de BREXIT op de Belgische zelfstandige en KMO. In welke mate ben je betrokken en hoe bereid je je voor?

De deadline van 31 oktober 2019 nadert met rasse schreden.   Op de vraag hoe onze zelfstandigen en KMO’s zich hier op moeten voorbereiden heeft de overheid een aantal instrumenten ter beschikking gesteld.  Ongeacht of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat mét of zonder terugtrekkingsakkoord, moeten de ondernemers zo veel mogelijk anticiperen op deze gebeurtenis.

Omdat het Verenigd Koninkrijk een derde land zal worden na het vertrek uit de Europese Unie zullen er bijkomende sanitaire controles uitgevoerd moeten worden op de import en de export van landbouwproducten.  Het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid) heeft hiervoor al 115 Full Time medewerkers in dienst.

Hieronder meer over de tools en instrumenten die de FOD Economie en het FAVV ter beschikking stellen om de voorbereiding op de Brexit zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 • De federale overheid heeft op de website van de eerste minister alle links gecentraliseerd naar alle relevante pagina’s van de betrokken administraties: https://www.belgium.be/nl/brexit/
 • Op de website van de FOD Economie vind je de Brexit Impact Scan.   Deze tool is ontwikkeld  om de Belgische ondernemer in staat te stellen te achterhalen of en in welke mate de Brexit de werking van zijn bedrijf zal beïnvloeden en advies op maat te krijgen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de nieuwe situatie. 
 • De ondernemer die actief is in agrovoedingsproducten en importeert van of exporteert naar het Verenigd Koninkrijk informeert zich best op de website van het FAVV naar de sanitaire en fytosanitaire controles:  http://www.afsca.be/brexit/nl/.    Er is rechtstreeks contact mogelijk met het FAVV voor  individuele vragen via het Contactcenter Brexit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en op woensdag van 13u tot 16u30 op het nummer 02/211 98 98 of per mail: brexit@favv.be.

 

Onderzoek gevolgen kanker op het beroepsleven van de zelfstandige ondernemer

Vanuit het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), de Stichting tegen Kanker en de Vrije Universiteit Brussel is een onderzoek gestart naar zelfstandigen, kanker en werk.

De doelstelling van dit onderzoek is om beleidsaanbevelingen te kunnen opstellen en de situatie van de zelfstandige te verbeteren op vlak van sociaal statuut, werkhervatting na ziekte en algemene levenskwaliteit. Dit onderzoek focust zich op zelfstandigen in hoofdberoep die geconfronteerd zijn met kanker en gaat in op aspecten van de ziekte, het werk en het traject van de zelfstandige na geconfronteerd te zijn met kanker.

Multipen is partner in dit onderzoek, aangezien Multipen er steeds naar streeft een adviserende en begeleidende partner te zijn voor zijn zelfstandigen.

Vanuit dit onderzoek zou er in de toekomst aan zelfstandigen in een gelijkaardige situatie informatie en ondersteuning verstrekt moeten kunnen worden wanneer zij geconfronteerd worden met kanker. De lancering van een online platform met correcte en volledige informatie hierover, toegankelijk voor de zelfstandigen, ligt ook binnen de betrachtingen van dit onderzoek.

Waar kan u meewerken ?

Bent u:

 • Zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende echtgeno(o)t(e) in een zelfstandige zaak, of helper in een zelfstandige zaak
 • Tussen de 18 en 60 jaar
 • Nu of max. 5 jaar geleden geconfronteerd met de diagnose van kanker, die een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid tot gevolg had

Dan nodigt de VUB, in samenwerking met het RIZIV en de Stichting Tegen Kanker, u graag uit om mee te werken aan dit baanbrekend onderzoek dat poogt de beleving van zelfstandigen die geconfronteerd werden met kanker in kaart te brengen.

Het onderzoek naar de belevingen en gevolgen naar het beroepsleven verloopt via interviews en vragenlijsten.

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de interviews om uw persoonlijk verhaal te delen, kan dit door een mail te sturen naar kankerzelfstandigen@vub.be. Indien u graag deelneemt aan de vragenlijsten, kan dit door te klikken op volgende link: https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bDidSgg3C2QJu2p.

Meer informatie vindt u op volgende website: http://www.vub.ac.be/onderzoek/klep/zelfstandigenkanker.

Vanaf 1 juli mogelijk ook ziekteuitkering vanaf dag 1 voor de zelfstandige.

Vóór 1 juli 2019 kon de zelfstandige in hoofdberoep enkel aanspraak maken op een ziekteuitkering van het ziekenfonds bij een ziekte van minstens 14 dagen.  Vanaf de 15de dag werd een dagvergoeding uitbetaald.

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 dagen opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt is. De zelfstandige heeft dan recht op een dagvergoeding van 60,86 euro/als gezinshoofd of 48,71 euro/als alleenstaande van het ziekenfonds.

Bij een ziekteperiode van maar 7 dagen kan er nog steeds geen aanspraak gemaakt worden op de uitkering.

De datum van ondertekening door uw arts op het attest van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de 1ste dag van ziekte.  Ga dus bij ziekte met arbeidsongeschiktheid vanaf dag 1 naar de dokter.

Dit attest moet binnen de 7  dagen na de start van uw arbeidsongeschiktheid aan uw ziekenfonds afgeleverd worden.  Bij laattijdige aflevering verliest u een deel van de uitkering.

SOCIALE VERZEKERING: OVERBRUGGINGSRECHT wordt verder uitgebreid vanaf 01/07/2019

Op de pagina betreffende het overbruggingsrecht op onze website vindt u de belangrijke informatie terug betreffende dit sociaal recht dat reeds in voege is sinds 01/01/2017 en waaraan sinds 01/07/2019 nog een belangrijk uitbreiding werd toegevoegd.

Welke uitbreiding ?

Vanaf 01/07/2019 wordt een volgend stap gezet in de bescherming van de zelfstandige ondernemer en wordt het toepassingsgebied om een moeilijkere periode te ‘overbruggen’ verder uitgebreid zodat er meer zelfstandigen in aanmerking komen.

 • Meewerkende echtgenoten en helpers in geval van faling

In pijler 1 bestaat de versoepeling erin dat ook meewerkende partners/echtgenoten en zelfstandige helpers die persoonlijk failliet worden verklaard in aanmerking kunnen komen voor het overbruggingsrecht.  Deze doelgroep kon tot 30 juni 2019 enkel beroep doen op de overige pijlers (2,3 en 4).

 • De termijn van genot van de te overbruggen periode

Indien de loopbaan van de zelfstandige minimaal 15 jaar (60 kwartalen) telt:

  • wordt de duur van de toekenning gebracht op 24 maanden (2 jaar) ipv 12 maanden voor wat betreft de financiële uitkering.
  • wordt het behoud van sociale rechten in voorkomend geval uitgebreid van 4 kwartalen naar 8 (2 jaar).
 • Uitbreiding van de 3e pijler bij gedwongen onderbreking
  • De notie ‘vernieling’ wordt vervangen door de notie ‘beschadiging’.  De schade moet dus niet langer te zijn toegebracht door een derde.
  • Toevoeging van een vijfde specifieke situatie: ‘beslissing van een derde economische actor of gebeurtenis die economische impact heeft’.  Dit is elke gebeurtenis die de zelfstandige rechtstreeks en aanzienlijk raakt, bv. de verdwijning van een belangrijke klant, een sectorale crisis, wegenwerken, … enz.

De onderbreking van de zelfstandige activiteit wordt geacht aan te vangen op de datum die wordt aangegeven door de aanvrager (verklaring op eer).

Deze nieuwe maatregelen zullen op 1 juli 2019 in werking treden en zullen van toepassing zijn op alle feiten die zich voordoen vanaf die datum.

 

 

Update tarief ondernemingsloketten vanaf 1/7/2019

In uitvoering van de wet van 15/04/2018 (in voege vanaf 01/11/2018) houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, waarin het onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële ondernemingen werd afgeschaft, zullen alle erkende ondernemingsloketten vanaf 1 juli 2019 alle inschrijvingsplichtige ondernemingen inschrijven in de KBO zoals de wet dit nu voorschrijft.

Deze inschrijvingen zullen gebeuren tegen het laatst gekende wettelijke tarief van 88,50 EUR.

Snel en foutloos je bijdragen betalen ?

Vanaf het derde kwartaal zal Multipen met het     betaalsysteem werken.  Je kan dan kiezen voor de nieuwe betaalmethode om snel, eenvoudig en in alle veiligheid de afrekening van je sociale bijdragen te betalen. Geen vergeten betalingen meer…

 • In de betaaluitnodiging die via e-mail verstuurd wordt, zal dan een POM-betaalknop te zien zijn.
 • Wie nog een papieren factuur ontvangt zal binnenkort ook via een QR-code met POM kunnen betalen.

Hoe werkt betalen via POM?

Op je digitale factuur zal een digitale knop staan.   Even doorklikken op deze betaalknop volstaat om de betaling uit te voeren. De betaalgegevens zijn reeds vooraf ingevuld. Zo verlies je geen tijd of maak je geen fouten met het overtypen van het bedrag, het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling.

Het grote voordeel van online betalen via POM is dat je de betaalopdracht geeft wanneer je de afrekening ontvangt, en dat de betaling toch pas uitgevoerd wordt op de vervaldag.

Is je bankrekeningnummer nog niet gekend, of wil je via een andere bankrekening betalen? Dan kan je de betaalopdracht ingeven met je bankkaart en kaartlezer. Zo werkt het ook als je verkiest om vroeger dan de vervaldagdatum te betalen.

Jij kiest dus wanneer de betaling uitgevoerd wordt.

Je hoeft geen extra account aan te maken om de betaling uit te voeren.

POM is een Belgisch betaalsysteem waarmee je snel en eenvoudig afrekeningen en facturen kan betalen.

Meer informatie over POM vind je op www.pom.be.