Uitbreiding overbruggingsrecht voor o.a. zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden met een inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 EUR

Sinds 8 april is er een uitbreiding voor het overbruggingsrecht voorzien voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden met nog een zelfstandige activiteit met een inkomen tussen de 6.996,89 en 13.993,77 EUR. Het gaat om het inkomen waarop voorlopige sociale bijdragen werden berekend in 2020, het inkomen in principe dus van 2017.

Zij kunnen de helft van de uitkering overbrugging krijgen, wat neerkomt op 645,85 EUR (zonder gezinslast) of 807,05 EUR (met gezinslast) per maand. Zelfstandigen die in deze categorie zitten en verplicht of vrijwillig hun activiteit stopzetten door de coronacrisis, kunnen een aanvraag indienen bij Multipen.
Opgelet! Als je al een vervangingsinkomen (pensioen of tijdelijke werkloosheidsuitkering) hebt, is de som van de uitkering overbrugging en je vervangingsinkomen beperkt tot maximum 1614,10 EUR. Cumulatie met een ziekte-uitkering is niet mogelijk.

De uitbreiding van het overbruggingsrecht is combineerbaar met de compensatiepremie van 1.500 EUR die binnenkort via VLAIO kan aangevraagd worden.

Als u getroffen bent door de coronacrisis, zelfstandige in bijberoep of gepensioneerde bent én een inkomen tussen de 6.996,89 en 13.993,77 EUR hebt, kan u een aanvraag doen met dit aanvraagformulier.

Sinds 3 april lichte versoepeling voor opening van enkele winkels

Volgens het ministerieel besluit van 3 april mogen enkele winkels vanaf 4 april onder voorwaarden terug hun deuren openen .

Het gaat om Telecomwinkels, met uitzondering van de winkels die enkel accessoires verkopen.  Zij mogen enkel openen voor noodgevallen en mogen slechts 1 klant per keer ontvangen en dit enkel op afspraak.

Hetzelfde geldt voor winkels met medische hulpmiddelen.

COMPENSATIEPREMIE

Op 1 april heeft de Vlaamse Regering de Compensatiepremie goedgekeurd voor ondernemers die een zwaar omzetverlies hebben.  Deze premie is voorzien voor bedrijven die niet onder de verplichte sluiting vallen maar (in)direct zware beperkingen ondervinden.

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen.
Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Steunmaatregel

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een online-toepassing bij VLAIO.

Hinderpremie van Vlaamse Overheid kan nu online bij VLAIO aangevraagd worden

Vanaf 27 maart kan je de Hinderpremie online aanvragen bij VLAIO en inloggen via de knop AANVRAGEN rechts bovenaan. Dit is een premie die door de Vlaamse Overheid uitgekeerd wordt en staat los van de steunmaatregelen die bij het sociaal verzekeringsfonds toegepast worden.  De combinatie van Hinderpremie met het Overbruggingsrecht is mogelijk.

Eigenaars van winkels of andere zaken die moesten sluiten door de coronacrisis, hebben recht op een Vlaamse hinderpremie. Deze premie kan online aangevraagd worden. Wie zich al aangemeld had, krijgt een link om de premie aan te vragen.
Alle ondernemingen die verplicht moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben recht op die premie van 4.000 euro. Dat bedrag moet een deel van hun inkomensverlies compenseren. De premieaanvragen indienen kan tot en met 5 mei (tot 30 dagen na het verlopen van de opgelegde sluitingsmaatregel).

Laatste wijzigingen in de steunmaatregelen voor zelfstandigen

Op onze infofiche met steunmaatregelen leest u alle recente steunmaatregelen voor de gedupeerde zelfstandigen door het Corona-virus.

Wat veranderde er nog heel recent

 • De kappers zijn nu ook mee opgenomen in de lijst van de zelfstandige ondernemers die moeten sluiten.  Dit geeft geen verandering in hun recht op de Overbruggingsuitkering maar maakt hen nu ook kandidaat voor de Hinderpremie van de Vlaamse Overheid.
 • Zelfstandigen  in bijberoep die minstens de minimum bijdragen hoofdberoep betalen op basis van het inkomen van 3 jaar geleden (niet diegenen die 3 jaar geleden een lager inkomen hadden en nu betalen op een hoger geraamd inkomen waardoor zij de minimum bijdragen hoofdberoep betalen) komen ook in aanmerking voor de Overbruggingsuitkering.  Het feit dat zij daarnaast nog een tijdelijke werkeloosheid genieten, belet het recht op deze Overbruggingsuitkering niet.
 • Ook voor de regularisatiebijdragen van 2018 die te betalen zijn tegen 31/03 en 30/06/2020 kan vrijstelling van betaling aangevraagd worden.

HEB IK RECHT OP STEUNMAATREGELEN ?

HEB IK RECHT OP STEUNMAATREGELEN ?

Multipen zet het even in schema zodat u uw situatie kan controleren en bekijken welke rechten voor u van toepassing kunnen zijn.   Je klikt hier voor dit schema.

INFORMATIEFICHE – STEUNMAATREGELEN CORONA-VIRUS VOOR DE ZELFSTANDIGE

De steunmaatregelen en de voorwaarden voor de gedupeerde zelfstandigen ten gevolge van het CORONA-VIRUS voor u samengevat.  Download onze infonota met links naar de eventuele aanvraagformulieren.

MULTIPEN werkt verder ! Maar ietsje anders …

Naar aanleiding van de soft-lockdown moet ook Multipen zijn werking aanpassen.  We blijven bereikbaar via mail en telefoon.  We doen ons uiterste best om dezelfde snelle service te verlenen als tevoren maar door overbelasting van alle telefoon- en internetwerken in België zou het kunnen dat onze telefoonconnectie slecht is of onderbroken wordt.  Wij hopen dat u ons dat niet kwalijk neemt.  De operatoren werken aan een verzwaring van de capaciteit, maar tot dan blijft het soms even moeilijk.  Wij rekenen op  uw begrip hiervoor.

Via het e-loket heeft u constante toegang tot de zelfstandige dossiers.  Mocht u dus snel iets nodig hebben, de gegevens zijn raadpleegbaar en documenten en attesten kunnen gedownload en geprint worden .

Het blijft quasi onmogelijk om dadelijk alle vragen correct en volledig te beantwoorden, aangezien de voorzorgsmaatregelen telkens opnieuw worden bekeken door de overheid en bij gevolg heeft dit ook weer zijn gevolg naar eventuele nieuwe steunmaatregelen op aanpassingen op bestaande.

Bezorg ons uw vraag met uw aansluitings- en contactgegevens en wij houden u verder op de hoogte.  Wij doen ons uiterste best om de problemen die deze crisis met zich meebrengt zo goed mogelijk mee op te vangen.

Wij proberen u op de hoogte te houden van de allerlaatste info via onze nieuws-pagina en op de infofiche.

Wijziging steunmaatregelen Coronavirus – 16/03/2020

De Federale Overheid voorziet een aantal steunmaatregelen voor de zelfstandigen.  Er werd een aanpassing aangebracht waardoor een aantal maatregelen enkel van toepassing op de zelfstandigen in hoofdberoep of de meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het Coronavirus, andere vinden een uitbreiding naar alle categorieën van zelfstandigen.

 • Op 16/03 heeft de overheid de steunmaatregel om uitstel van betaling aan te vragen uitgebreid naar alle categorieën van zelfstandigen.
 • Uitstel voor het 1ste kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal Verzekeringsfonds vóór 15/06/2020 (de overheid heeft op 16/03 deze termijn verlengd van 31/03 naar 15/06)
 • Een opmerking in de kantlijn: Dit is een hulpmiddel om huidige financiële problemen te verzachten, maar bedenk dat er in 2021 extra sociale bijdragen te betalen zullen zijn (uitgestelde kwartalen van 2020 én de kwartalen van 2021). Ook het fiscaal attest van 2020 dat ingebracht kan worden, zal lager zijn.

CORONAVIRUS EN WERKING MULTIPEN

Het coronavirus heeft zijn weerslag op een heleboel terreinen.  Multipen blijft zijn goede werking garanderen en doet zijn best om elke zelfstandige en de accountants te ondersteunen.

Onze kantoren blijven telefonisch en digitaal bereikbaar.  Via het e-loket zelfs 24/24 uur, 7 op 7.  Onze loketten worden voorlopig gesloten, dus een persoonlijk bezoek zal even niet mogelijk zijn.

Aangezien de overheid verder blijft werken aan versoepeling en uitbreiding van steunmaatregelen en dit van uur tot uur kan wijzigen, is het niet mogelijk om dadelijk alle vragen correct en volledig te beantwoorden.  Bezorg ons uw vraag met uw aansluitings- en contactgegevens en wij houden u verder op de hoogte.  Wij doen ons uiterste best om de problemen die deze crisis met zich meebrengt zo goed mogelijk mee op te vangen.

Meer info kan je vinden op onze nieuws-pagina en op de infofiche.