Gelijkstelling studieperiode – hervorming

Met ingang van 1 december 2017 wordt de gelijkstelling van de studieperiodes in het sociaal statuut van de zelfstandige grondig hervormd. Deze hervorming kadert in de harmonisatie van de regeling afkoop van de studiejaren in de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Momenteel gaat het nog om een voorstel wat nog moet gepubliceerd worden.

Welke periodes kunnen gelijkgesteld worden ?

 • Hoger onderwijs (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
 • Voorbereiding doctoraatsthesis (max. 2 jaren)
 • Beroepsstages (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
 • Leerovereenkomst (max. 1 jaar)
 • Secundair onderwijs na het 6de jaar (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)

De keuze kan gemaakt worden om de volledige periode te laten gelijkstellen of slechts 1 jaar (telkens minimaal met een periode van 1 jaar).

De aanvraag indienen:

 • Kan vanaf 01/12/2017 (voor personen wiens pensioen ten vroegste ingaat op 01/12/2018)
 • De aanvraag moet ingediend worden bij het Sociaal Verzekeringsfonds van de zelfstandige
 • De aanvraag moet ingediend worden door de betrokkene zelf of door de boekhouder (met volmacht). Dit kan en mag per mail, per post of door afgifte ter plaatse.
 • De aanvrager moet op het moment van de aanvraag de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep hebben (of het laatste statuut was zelfstandige).
 • De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van het diploma of het certificaat dat het bewijs levert van de gedane studies waarvoor de gelijkstelling wordt gevraagd. Buitenlandse diploma’s of certificaten moeten erkend zijn door de Belgische overheden.

Kostprijs gelijkstelling en betaling:

Volgens de hervormde wetgeving gedurende de overgangsperiode van 01/12/2018 tot 30/11/2020: 1.500 euro/gelijkgesteld jaar.

Na de goedkeuring van het aanvraagdossier bezorgt het sociaal verzekeringsfonds een regularisatie aan 1.500 euro/gelijkgesteld jaar. De zelfstandige heeft 6 maanden tijd om de betaling te doen. Afkortingen worden niet meer aanvaard, de som moet in éénmaal betaald worden.

Bij gebrek aan betaling tegen de uiterst gestelde datum, worden de aangerekende bijdragen geannuleerd en wordt het dossier definitief afgesloten.

 

Hoe verloopt de aanvraag ?

 • de aanvrager dient de aanvraag in bij zijn sociaal verzekeringsfonds
 • het sociaal verzekeringsfonds stuurt de aanvraag onmiddellijk door naar het RSVZ voor een beslissing
 • na ontvangst van de beslissing maakt het sociaal verzekeringsfonds een regularisatiebericht op en bezorgt dit ter betaling aan de aanvrager.

 

Enkel bij de zelfstandigen is het mogelijk te kiezen voor de toepassing van het oude stelsel van gelijkstelling of van het nieuwe stelsel:

Schematische voorstelling van de verschillende stelsels

Oude wetgeving Nieuwe wetgeving tot 30/11/2020 Nieuwe wetgeving vanaf 01/12/2020
Kostprijs Variabel: forfaitair bedrag voor de jaren tot 1984, na 1984 berekend op het eerste inkomen als zelfstandige € 1500 euro per studiejaar € 1500 euro per studiejaar in de eerste 10 jaar na afstuderen.  Na 10 jaar wordt elk te regulariseren studiejaar duurder.
Opbrengst Jaren vóór 1984: Per geregulariseerd studiejaar € 148,88/jaar extra pensioen (bij een gezinspensioen € 186,10/jaar)

Jaren ná 1984: de pensioenopbrengst is voor elke pensioengerechtigde verschillend omdat het bepaald wordt door de betaalde regularisatiebijdragen voor het betreffende jaar, waarbij toch rekening gehouden moet worden  met het maximum inkomen van dat betrokken jaar dat voor de pensioenberekening toen  in aanmerking kwam.

Richtinggevend: bij enkel minimum-pensioen is voor de jaren ná 1984 de pensioenopbrengst: € 323,32/jaar en € 404,02/jaar bij een gezinspensioen.

Per geregulariseerd studiejaar € 266/jaar extra pensioen.  (bij een gezinspensioen € 333/jaar) Per geregulariseerd studiejaar € 266/jaar extra pensioen.  (bij een gezinspensioen € 333/jaar)
Aantal jaren Je bent verplicht om alle studiejaren te regulariseren Aantal studiejaren zelf te kiezen Aantal studiejaren zelf te kiezen
Welke jaren kunnen geregulariseerd worden Studiejaren voor 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag kunnen niet geregulariseerd worden Studiejaren voor 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag kunnen niet geregulariseerd worden tenzij de aanvraag voor regularisatie gebeurd binnen de 10 jaar na afstuderen Je kunt alle studiejaren regulariseren, ook die vóór de 20ste verjaardag.
Werk en studies De jaren van studies waarin ook gewerkt werd kunnen niet geregulariseerd worden Gewerkt met opbouw van pensioenrechten: de pensioenrechten uit de gewerkte periode en de regularisatie worden opgeteld. Gewerkt met opbouw van pensioenrechten: de pensioenrechten uit de gewerkte periode en de regularisatie worden opgeteld.
#aanvragen en betaling 1 aanvraag mogelijk, binnen de maand na beslissing te betalen 2 aanvragen mogelijk, telkens tot  6 maanden tijd om de betaling uit te voeren 2 aanvragen mogelijk, telkens tot  6 maanden tijd om de betaling uit te voeren

 

De betaalde regularisatiebijdragen geven hetzelfde fiscaal voordeel als gewone sociale bijdragen.  Ze zijn ook aftrekbaar als beroepskost.

 

Hoeveel pensioen brengt dit op ?

Tot ons spijt kunnen wij u tot op heden nog geen passend antwoord bezorgen.  Dit item is al wel veel besproken in de pers maar tot op heden is er nog geen berekeningstool ter beschikking om de simulatie te maken.  Volgens onze laatste berichten zou de berekeningstool van de overheid voor de zelfstandigen mogelijk zelfs niet voor het einde van dit jaar ter beschikking zijn.

Wij durven nu nog geen raming te maken.  Deze raming is afhankelijk van het inkomen van de zelfstandige en de opbouw van de loopbaan.  Tijdens de overgangsperiode (tussen 01/12/2017 en 30/11/2020) is er een keuzemogelijkheid tussen de oude wetgeving van regularisatie of de nieuwe.   Er moet dus overwogen worden of 1° de regularisatie van de studiejaren wel opbrengt en 2° onder de voorwaarden van de oude-  of de nieuwe wetgeving.  Voor de berekening in de beide gevallen is er nood aan een hoop gegevens, die normaal gezien in het systeem van “My Pension” aanwezig zouden moeten zijn, maar aangezien deze nog niet tool bestaat is een raming maken niet correct.

Interview met Niki Luyten in Trends-Mediaplanet over de rol van een sociaal verzekeringsfonds/ondernemingsloket bij een overname

Aan het sociaal statuut als zelfstandige zijn een aantal wettelijke verplichtingen en rechten verbonden waarvan

een beginnend ondernemer vaak niet op de hoogte is. Een sociaal verzekeringsfonds kan daarbij helpen. We

vroegen aan Niki Luyten, directeur bij Multipen vzw, hoe dat gebeurt.

Lees het volledige artikel van Mediaplanet (maart 2018)

Nieuw vanaf 01/04/2018 (2de kwartaal 2018) – Verminderde bijdragen mogelijk voor startende zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot met maxistatuut: de Primostarters.

Vanaf 01/04/2018 wordt de mogelijkheid gegeven aan starters om onder bepaalde voorwaarden verlaagde startersbijdragen te betalen gedurende de eerste 4 kwartalen van de zelfstandige activiteit.  Tot dan was het enkel mogelijk om de minimum bijdragen te betalen op een inkomen van 13.550,50 euro (2018).

Wie is Primostarter ?

Zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot-maxistatuut die voldoet aan beide volgende vereisten:

 • tijdens de 20 kalenderkwartalen (5 jaar) vóór de start van de huidige zelfstandige periode geen zelfstandige in hoofdberoep geweest of zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep én
 • niet gestart vóór 01/07/2017
 • ex-zelfstandigen in bijberoep of ex-student zelfstandigen die voor  het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden, kunnen ook als Primostarter beschouwd worden.

Welke verminderde bijdragen zijn mogelijk ?

De minimumbijdragen voor een Primostarter worden in 2018 berekend op een inkomen van 6.997,55 euro wat overeen komt met een kwartaalbijdrage van 373,69 euro.

Er wordt nog een tussendrempel voorzien op een inkomen van 9.033,67 euro (2018) waarvoor een kwartaalbijdrage moet betaald worden van 482,42 euro.

Wanneer worden de verminderde bijdragen toegepast ?

De Primostarter zal,  net als bij de andere toepassingen voor een verminderde bijdrage,  een aanvraagformulier moeten invullen voorzien van de gewenste drempel én motivatie voor het beperkte inkomen.  Dit document moet samen met de eventuele bewijsstukken overgemaakt worden aan zijn sociaal verzekeringsfonds.

Bij aansluiting zal de Primostarter eerst de gewone minimumbijdragen aangeboden krijgen.  Ná goedkeuring van de aanvraag vermindering wordt de nieuwe berekening op de goedgekeurde drempel toegepast en ontvangt de Primostarter een aangepaste rekening.

Aangezien het echt om nieuwe basisdrempels gaat voor deze categorie van starters zullen deze drempels ook effectief gebruikt worden bij de regularisatie van deze startersperiode.  Dit houdt dus in dat diegenen die geen vermindering aanvroegen en bij de regularisatie na doorstroming van de reële inkomsten van de startersperiode (na ca. 2 jaar), blijken inkomsten gehad te hebben beneden één van deze nieuwe drempels, automatisch een herberekening zullen ontvangen naar de lagere drempel en een terugbetaling zullen ontvangen.  Diegenen die echter een vermindering aangevraagd en gekregen hebben en uiteindelijk blijken inkomsten gehad te hebben boven deze drempel, zullen bij de regularisatie de hogere bijdragen moeten betalen + de wettelijke verhoging (beboeting).

Hoe lang kan de Primostarter hiervan genieten ?

De Primostarter kan maximaal 4 kwartalen vanaf de startdatum van de zelfstandige activiteit van deze verminderde bijdragen genieten.  De starter die tijdens het 3de kwartaal van 2017 actief werd als zelfstandige  kan ook nog in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling maar enkel voor een  maximum van 1 kwartaal, aangezien de eerste 3 kwartalen van de zelfstandige activiteit nog niet onder de nieuwe wetgeving vielen.  Voor de eerste 3 kwartalen zullen dus de gewone minimumbijdragen voor hoofdberoep verschuldigd  zijn  en voor het 4de kwartaal van aansluiting (2018/2) zullen de verminderde kwartaalbijdragen van 373,69 of 482,42 euro aangeboden worden, naargelang de betrokken inkomstendrempel.  Vanaf het 3de kwartaal van 2018 is terug 723,63 euro verschuldigd.

Behoud van rechten

De Primostarter wordt beschouwd als zelfstandige die de volwaardige minimum bijdragen hoofdberoep heeft betaald en kan dus van alle rechten genieten als een gewone starter in hoofdberoep (ziekte- & invaliditeitsuitkering, pensioen, …)

Let op voor boetes!

Het gaat hier ook over een aanvraag vermindering van voorlopige bijdragen.  Als bij het doorstromen van de reële inkomsten over dit jaar blijkt dat de aanvraag vermindering niet geoorloofd was omdat de inkomsten hoger zijn dan de aangevraagde vermindering, zal er een verhoging (boete) toegepast worden van 3% op het verschil tussen de normale minimum bijdragen hoofdberoep en de betaalde verminderde bijdragen.   Hierop kan nog geanticipeerd worden door vóór het einde van het jaar met de aangevraagde vermindering nog een spontane bijstorting te doen van het verschil.

Hou ook rekening met de extrapolatie van het inkomen naar een jaarinkomen bij de berekening van de inkomstendrempel.

Voorbeeld: start op 01/04/2018, inkomen gedurende 9 maanden (3 kwartalen) : 7.000 euro.  Dit inkomen valt niet onder de drempel voor aanvraag vermindering want het  inkomen zal geëxtrapoleerd worden naar 1 jaar en wordt dan een referentiejaarinkomen van 9.333,33 euro wat hoger is dan de drempel van 9.033,67 euro (2018).

Nog even geduld voor de toepassing

Aangezien het om een last-minute beslissing gaat en  deze nieuwe wetgeving een ernstige impact heeft op het doorsturen van gegevens naar de overheid, de betrokken IT en de berekeningen zal er bij de start op 01/04/2018 nog geen onmiddellijke nieuwe berekening  afgeleverd kunnen worden in  opvolging van de aanvragen.

De aanvragen kunnen wel ingediend worden. De sociaal verzekeringsfondsen houden deze  in wacht totdat de modaliteiten voor verdere verwerking op punt staan.

Nog maar 1 maand de tijd om de syndicus van uw VME (Vereniging van Mede-eigenaars) te registreren in KBO?

Sinds 1 april 2017 is het voor elke VME verplicht om het mandaat van syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

In principe moet er een VME worden opgericht wanneer een gebouw uit twee appartementen e.d. of meer bestaat en deze eigendom zijn van verschillende personen, tenzij er in de basisakte van het gebouw staat dat er voor gekozen wordt om zich te onttrekken aan de wet op de mede-eigendom. In dat laatste geval is er geen VME nodig, en dus ook geen koppeling van een syndicus.

Deze registratie gebeurt door inschrijving via een ondernemingsloket (EUNOMIA) en kost 87 € per VME  Dit betekent dat, als iemand het mandaat van syndicus bij meerdere VME’s uitvoert, er bij elke VME een inschrijving moet geregistreerd worden aan 87 € per VME.  Dit tarief is een door de overheid opgelegd tarief dat bij elk ondernemingsloket wordt toegepast.  Ook het stopzetten van het mandaat van syndicus of de vervanging, moet via het ondernemingsloket verlopen.   Indien de syndicus een particulier is, volstaat het om aan het ondernemingsloket diens naam, adres, rijksregister en het verslag van de vergadering van de VME waarin de syndicus wordt aangesteld, te bezorgen.   Indien de syndicus een onderneming is, hebben we ook het ondernemingsnummer nodig. Bij aanduiding van een vertegenwoordiger van een rechtspersoon als syndicus, moeten ook de persoonsgegevens van deze vertegenwoordiger geregistreerd worden.   De syndicus wordt aan het ondernemingsnummer van de VME gekoppeld. De aanvraag voor het ondernemingsnummer van de VME gebeurt bij een Hypotheekkantoor. Het ondernemingsloket EUNOMIA kan nagaan of de VME reeds over een ondernemingsnummer beschikt.

Voor alle bestaande gebouwen kan de registratie als syndicus nog tot 31 maart 2018 in orde gebracht worden maar nieuwe VME’s moeten de registratie doorvoeren uiterlijk op de laatste dag vóór het effectieve mandaat als syndicus opgenomen wordt.

Het zou kunnen dat deze termijn verlengd wordt, maar dat is voorlopig nog niet zeker. Dus misschien best toch snel nog de registratie in orde brengen.

Inschrijven in de KBO kan via ons software-programma van Eunomia.
Nog geen toegang tot dit programma: neem contact op met Peter Switsers: 015/45.12.54

Happy Independent’s Year viert vijftig jaar sociaal statuut van de zelfstandigen

50 jaar sociale bescherming

In 2018 blaast het sociaal statuut van de zelfstandigen vijftig kaarsjes uit. 50 jaar aan evolutie en ontwikkelingen en dat wordt gevierd.  Een heel jaar.

Op woensdag 21 februari gaven de Eerste Minister Charles Michel, minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en Administrateur-generaal van het RSVZ Anne Vanderstappen, in aanwezigheid van Koning Filip de aftrap voor de “Happy Independent’s Year”-campagne.  Het wordt een jaar vol informatie en evenementen voor de zelfstandige.  Lees meer

Multipen loopt voor de goede doelen van de Warmste Week

Op woensdag 20 december waren we met Multipen enthousiast aanwezig onder de bollen van het Atomium voor de Warmathon. Hiermee steunden we de Warmste Week en liepen samen 46,8 km.  Ons team wilde een warm hart toedragen aan deze mooie acties en ging er voor.  Enkele kiekjes van onze deelnemers.

Gelijkstelling Studieperiode

De gelijkstelling wegens studieperiode wordt volledig hervormd.  Momenteel is er een voorlopige richtlijn, aangezien het uitvoeringsbesluit nog niet ondertekend en gepubliceerd is.

De aanvraag

Voorlopig kan er dus gesteld worden dat er vanaf 01/12/2017 een aanvraag tot gelijkstelling kan ingediend worden door personen waarvan het pensioen ten vroegste ingaat op 01/12/2018 per post, per mail of aan het loket van het sociaal verzekeringsfonds.  Dit kan door de zelfstandige zelf of door de boekhouder van de betrokkene mits een volmacht.

De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van het diploma of het certificaat dat het bewijs levert van de gedane studies waarvoor men de gelijkstelling vraagt. Buitenlandse diploma’s of certificaten moeten erkend zijn door de bevoegde Belgische overheden.

De aanvrager moet de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep hebben op het ogenblik van de aanvraag (of zijn laatste statuut was zelfstandige).

Welke periodes kunnen gelijkgesteld worden :

Hoger onderwijs (maximum jaren gelijkstelling = minimum het aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
Voorbereiding doctoraatsthesis (maximum 2 jaren)
Beroepsstages (maximum jaren gelijkstelling = minimum het aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
Leerovereenkomst (maximum 1 jaar)
Secundair onderwijs na het 6de jaar(maximum jaren gelijkstelling = minimum het aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)

De keuze kan gemaakt worden om de volledige toegelaten gelijk te stellen of  slechts 1 jaar (telkens periode van minimum 1 jaar).

Verwerking

Multipen stuurt de aanvraag onmiddellijk door naar het RSVZ die ter zake een beslissing nemen. Wat de termijn is waarbinnen het RSVZ beslist is nog niet duidelijk.

Na ontvangst van de beslissing maakt uw sociaal verzekeringsfonds de berekening voor de gelijkstelling aan 1.500 € per gelijkgesteld jaar.

Na het versturen van de regularisatie door het SVF heeft de zelfstandige 6 maand tijd om de betaling uit te voeren. Afkortingen kunnen niet meer, de som moet in éénmaal vereffend worden.

Bij gebrek aan betaling tegen de gestelde datum worden de aangerekende bijdragen geannuleerd en wordt het dossier definitief afgesloten.

 

Tot 30/11/2020 is het nog mogelijk om te kiezen voor de oude regeling van gelijkstelling studieperiodes. Dit is enkel mogelijk in het stelsel van de zelfstandigen!!

Vanaf 1/12/2020 zal de forfait van 1.500 euro vervallen maar zal er een actuariële bijdrage berekend worden tussen 50 en 85 % van de geldende sociale bijdrage.  Vermoedelijk wordt dan gelijkstelling duurder dan de huidige 1.500 euro/jaar.

Hoeveel pensioen brengt dit op ?

In maart 2018 komt er hiervoor een officiële simulatietool.

Ondertussen beschikken we over volgende richtbedragen :

Nieuwe regeling gelijkstelling :

266,66 €/jaar voor een pensioen als alleenstaande  en 333,33 €/jaar voor een gezinspensioen

Oude regeling gelijkstelling :

– studieperiodes  vóór 1984 : 148,88 €/jaar voor een pensioen als alleenstaande en 186,10 €/jaar voor een gezinspensioen
– studieperiodes ná 1984 : 323,32 €/jaar voor een pensioen als alleenstaande en 404,02 €/jaar voor een gezinspensioen

 

 

Vanaf 2018 na twee weken ziekte-uitkering voor zelfstandigen.

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt een zelfstandige momenteel pas na één maand een uitkering.

Het voorstel van Maggie De Block (minister van Sociale Zaken –  Open VLD) en Denis Ducarme (minister van zelfstandigen –  MR), om deze periode tot de helft te herleiden, werd vandaag op de ministerraad goedgekeurd.  Werknemers hebben een gewaarborgd loon, terwijl een zelfstandige één maand moet wachten vooraleer er recht is op een uitkering.

Deze maatregel kan ervoor zorgen dat zelfstandigen minder in financiële problemen geraken.  De aanpassing van de wetgeving is te danken aan het zomerakkoord.  Het zou jaarlijks om zo’n 17.000 zieke zelfstandigen gaan die vanaf volgend jaar van de kortere wachtperiode kunnen genieten.

Je hebt vandaag een beter zicht op je inkomsten van 2017 ?

Je hebt vandaag een beter zicht op je inkomsten van 2017 ?

Je hebt in 2017 een vermindering van sociale bijdragen gekregen ?

 • Is je inkomen in 2017 hoger dan het inkomen waarop je betaalt (in de meeste gevallen dat van 2014)? Je kan al op het inkomen van 2017 betalen.  Voordeel? Je kan de kosten in 2017 inbrengen en je krijgt bij de regularisatie (als wij de inkomsten van de fiscus ontvangen) geen groot bedrag bij te betalen.
 • Heb je een vermindering van bijdragen gekregen voor 2017? Is je inkomen voor 2017 nog steeds het verminderde inkomen? Is het ondertussen hoger?  Als dat zo is, neem dan contact met ons op, want anders betaal je bij de regularisatie (als wij het inkomen van 2017 van de fiscus ontvangen) een boete, die je makkelijk kan vermijden.

 

 

Je kent vandaag je exact netto belastbare inkomen voor 2016 ?

Je kent vandaag je exact netto belastbare inkomen voor 2016 ?

Dan kan je de betaalde sociale bijdragen voor 2016 nog aanpassen!

(regularisaties op inkomstenjaar 2016)

Sinds 2015 trad de nieuwe bijdrageberekening voor de sociale bijdragen voor zelfstandigen in werking. Sindsdien worden dus de gevorderde bijdragen voor een bepaald jaar  berekend op basis van de inkomsten van 3 jaar tevoren en daarop volgt later een regularisatie van deze bijdragen eens het inkomen van dit jaar definitief gekend zal zijn  (meestal na 2 jaar)  .

Als je belastingaangifte ingediend wordt door je boekhouder, zal de fiscus na verwerking de netto belastbare inkomsten  aan ons overmaken waarop wij je dan jouw eindrekening (regularisatie) voor dat jaar zullen toesturen.

Het is aangewezen om je situatie van betaalde sociale bijdragen regelmatig te bekijken.

 • Misschien koos je om zo weinig mogelijk te betalen maar wil je nu toch liever binnen ca. 2 jaar een hoge regularisatie vermijden.
 • Of je verloning is verhoogd in de loop van het jaar
 • Of je vroeg vermindering aan en uiteindelijk vallen je inkomsten veel beter mee dan verwacht.

Je kan nog steeds wijzigingen aanbrengen in de betaalde bijdragen.

Is dit nuttig?

In een aantal gevallen zeker!

In ons e-loket kan je nagaan hoeveel je aan voorlopige bijdragen hebt betaald. Wil je liever een ander overzicht ontvangen, neem dan zeker contact met ons op.

Kan je nog iets wijzigen?

Ja, dat kan. Er kunnen nog bijdragen betaald worden om toe te wijzen op 2016. Deze zijn dan weliswaar fiscaal aftrekbaar in 2017.

Is dit nog nuttig?

Ja, als u een regularisatie wil voorkomen in 2018.

Zéker, in het geval je een vermindering van bijdragen gevraagd én gekregen hebt en dus op een verlaagd inkomen betaalde terwijl het inkomen van 2016 toch hoger bleek te liggen dan het inkomen waarop je betaald hebt. We raden aan om zo snel mogelijk een bijbetaling te doen. Op deze manier vermijd je toch een stuk van de extra verhoging. (bekijk het uitgewerkt voorbeeld hieronder)

VERMELD ZEKER DAT HET OM EEN BETALING VOOR 2016 GAAT

LET OP: Bijstorting op 2016 betekent niet dat er géén verhoging zal zijn voor dit dossier (verhoging art.11b). De verhoging die wordt toegepast op bijdragen die ten onrechte een vermindering van hun bijdragen hebben gekregen, lopen van 31/12/2016 tot op de dag dat u de betaling voor 2016 doet.

 

Een uitgewerkt voorbeeld :

inkomen 2013 = 50.000 EUR

– berekening voorlopige sociale bijdragen op inkomen 2013 = 2.878,91 EUR

– aanvraag vermindering van bijdragen in juni 2016, inkomen is maar 24.000 EUR.

– aanvraag wordt goedgekeurd – nieuwe verminderde sociale bijdragen op de tussendrempel van 26.021,32 EUR –> sociale bijdragen = 1.457,39 EUR

– de betalingen gebeuren steeds op tijd

– Stel: In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

 •  In december 2016 merkte de zelfstandige dat zijn inkomen toch 40.000 EUR zal zijn en deed nog in december 2016 een bijbetaling:

sociale bijdragen op 40.000 EUR = 2.240,30 EUR

sociale bijdragen op 26.021,32 EUR (aangevraagde vermindering) = 1.457,39 EUR

sociale bijdragen op het verschil = 782,91 EUR

bijbetaling van het verschil: 782,91 x 4 = 3.131,64 EUR

In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie: niets bij te betalen

de betalingen van de verminderde bijdragen zijn tijdig gebeurd en de bijbetaling is gebeurd vóór het einde van 2016. De verhogingen op te laag ingeschatte inkomsten met het oog op verminderde sociale bijdragen, worden pas berekend vanaf 31/12/2016.

 •  In oktober 2017 wordt de belastingaangifte opgemaakt, waaruit blijkt dat het netto belastbaar inkomen 40.000 EUR zal zijn.   De zelfstandige doet op 15/10/2017 een bijbetaling:

sociale bijdragen op 40.000 EUR = 2.240,30 EUR

sociale bijdragen op 26.021,32 EUR (aangevraagde vermindering) = 1.457,39 EUR

sociale bijdragen op het verschil = 782,91 EUR

bijbetaling van het verschil: 782,91 x 4 = 3.131,64 EUR

In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie: enkel verhogingen nog te betalen

verhogingen artikel 11b van 3% vanaf 1/1/2017-15/10/2017 (kwartalen 2017/1-2-3-4)  3.131,64 x 3% x 4 kwartalen = 375,80 EUR

– De betalingen van de verminderde bijdragen zijn tijdig gebeurd: geen verhogingen wegens laattijdige betaling

– De bijbetaling is gebeurd ná het einde van 2016: de verhogingen op te laag ingeschatte inkomsten met het oog op verminderde sociale bijdragen, worden berekend vanaf 31/12/2016 tot op de dag van betaling (hier = 15/10/2017 : 4 kwartalen).

 • Betaling verschil op het moment van regularisatie (2018/2)

In oktober 2017 wordt de belastingaangifte opgemaakt, waaruit blijkt dat het netto belastbaar inkomen 40.000 EUR zal zijn. De zelfstandige doet niets.

In april 2017 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie:

verschil bij te betalen + verhogingen artikel 11b vanaf 1/1/2016-1/4/2017 (kwartalen 2016/1-2-3-4 en 2017/1-2) : 3.131,64 x 3% x 6 kwartalen = 563,69 EUR

+ 1-malige verhoging van 7% omdat op 31/12/2017 de bijdragen onbetaald bleven 3.131,64 x 7% = 219,21 EUR

Totaal verhogingen: 563,69  + 219,21 = 782,9 EUR

 

In dit voorbeeld:

verschil verhogingen betaling op inkomen nu of betaling op moment van ontvangst van regularisatie aangeboden door het sociaal verzekeringsfonds: 407,1 EUR

Conclusie: als je nu weet wat je belastbaar inkomen is : betaal zo snel mogelijk op het juiste inkomen van 2016.

Vermeld in de betaling duidelijk dat het om een betaling voor de bijdragen van 2016 gaat.