Enquête over de sociale bijdrage berekening voor zelfstandigen.

Enquête over de sociale bijdrageberekening voor zelfstandigen.

Sinds 2015 gebeurt de sociale bijdrageberekening voor zelfstandigen op een andere manier. Momenteel evalueert het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (1) (ABC) deze nieuwe manier van bijdrageberekening. In het kader van zijn evaluatie lanceert het ABC een korte vragenlijst die peilt naar de ervaring van de zelfstandige met de nieuwe berekeningswijze. De resultaten van deze anonieme enquête zullen gebruikt worden om na te gaan of het nieuwe systeem kan worden verbeterd.

Wij nodigen u uit om de vragenlijst in te vullen. Dit neemt 10 minuten van uw tijd in beslag. Met eventuele vragen over de enquête kan u terecht op MailABC@rsvz-inasti.fgov.be .

01/06/2018 Einde Enquête    Alvast erg bedankt voor uw medewerking!

 

(1) In dit Comité zetelen vertegenwoordigers van de minister van zelfstandigen, de zelfstandigenorganisaties, de sociale verzekeringsfondsen en de administratie. Het buigt zich over alle aspecten van het sociaal statuut en brengt hierover adviezen uit. Meer informatie over het Algemeen Beheerscomité kan u vinden op http://www.rsvz.be/nl/algemeen-beheerscomite-abc

Afschaffing attest bedrijfsbeheer met een jaar vervroegd in Vlaanderen. (01/09/2018)

De afschaffing van het attest bedrijfsbeheer als noodzakelijk bewijsstuk voor de opstart van een zelfstandige onderneming was voorzien tegen 01/09/2019 maar werd nu door de Vlaamse Regering met 1 jaar vervroegd.

Deze principiële goedkeuring is nog niet in een wet vastgelegd maar volgens VLAIO stellen zich hierrond geen problemen en zal de afschaffing zeker doorgang vinden op 01/09/2018.

31/03/2018 blijft de laatste dag om syndici in de KBO aan hun VME te linken

De verlenging van deze einddatum met een jaar is tenslotte niet goedgekeurd door FOD Financiën en FOD Justitie. De ondernemingsloketten hebben gepleit voor de verlenging van deze einddatum aangezien het merendeel van de gekende VME’s nog niet tot actie overgegaan was, maar dit advies werd niet gevolgd.

De overheid wil zich wel soepel opstellen en waar tevoren bepaald werd dat na 31/03/2018 de laattijdige regularisering geweigerd zou worden, mag de inschrijving ná 31/03/2018 alsnog doorgevoerd worden.

Het blijft echter aan te raden om zo snel mogelijk de inschrijving in orde te brengen omdat bepaalde instellingen (o.a. sommige banken) medewerking weigeren aan VME’s die niet correct ingeschreven zijn.

Vlaanderen- Premie voor werkzoekende werklozen die als zelfstandige willen starten: de TRANSITIEPREMIE

Na Brussel volgt ook Vlaanderen met een ondersteuning van de werkzoekende werkloze die de stap naar een zelfstandige onderneming wil zetten . Minister Philippe Muyters werkte hiervoor een premie uit. Deze maatregel is van toepassing sinds 15 maart 2018 en richt zich op de categorie van de 45plussers.

Het gaat om een financiële ondersteuning gedurende twee jaar die in grootte afneemt over de 8 kwartalen.   De beoogde kandidaten kunnen enkel van deze premie genieten als zij met succes een ondernemerstraject hebben doorlopen. Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt de slaagkansen van de onderneming. Tijdens deze opleiding wordt ook de haalbaarheid van het businessplan onder de loep genomen.

Hoeveel bedraagt de transitiepremie:

 • 1.000 euro/maand gedurende het 1ste kwartaal
 • 900 euro/maand gedurende het 2de kwartaal
 • 800 euro/maand gedurende het 3de kwartaal
 • 700 euro/maand gedurende het 4de kwartaal
 • 600 euro/maand gedurende het 5de kwartaal
 • 500 euro/maand gedurende het 6de kwartaal
 • 400 euro/maand gedurende het 7de kwartaal
 • 300 euro/maand gedurende het 8ste kwartaal

Het gaat om een brutopremie. Bij ziekte wordt de premie opgeschort en de resterende termijn wordt later toegevoegd aan de 2 jaar.

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze premie:

 • de onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest
 • start als zelfstandige in hoofdberoep ná 14 maart 2018 en dit gedurende de volledige periode van de toekenning van de transitiepremie
 • de kandidaat moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • de kandidaat moet aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • de aanvrager is minstens 45 jaar en heeft de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de opstart als zelfstandige in hoofdberoep
 • de aanvrager is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB
 • de aanvrager is uitkeringsgerechtigd op de dag voor de start als zelfstadige in hoofdberoep
 • de kandidaat heeft met succes een prestarterstraject afgerond maximaal 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep

 

Wie komt niet in aanmerking ?

 • de aanvrager die reeds gebruik maakt van subsidies of premies voor starters door andere gewestoverheden
 • de werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de arbeidsvermindering als loontrekkende met het doel transitiepremie te verkrijgen
 • de aanvrager mag gedurende de twee jaar van de toekenning van de transitiepremie geen diensten verrichten als zelfstandige ten voordele van of in opdracht van de laatste werkgever bij de ondernemer in dienst was of van de groep waartoe de werkgever behoort
 • de aanvrager heeft geen recht op de transitiepremie indien hij reeds een transitiepremie ontving in de laatste 6 jaar

De aanvraag indienen:

 • On-line met een specifiek aanvraagformulier
 • de aanvraag moet voorzien zien van de nodige bijlagen
 • de aanvraag moet ingediend worden binnen de drie maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart

Het prestarterstraject

Lees hierover meer : Wat is een prestarterstraject, welke prestarterstrajecten komen in aanmerking ?

Nieuwe steunmaatregel voor werklozen die als zelfstandige willen starten in Brussel

Minister Didier Gosuin van de Brusselse regering wil werklozen stimuleren om de stap naar een zelfstandige onderneming te zetten.   Sinds januari 2018 wordt er een specifieke premie toegekend aan niet-werkende werkzoekenden die zich als zelfstandigen vestigen. Het gaat om een degressieve financiële steun gedurende maximaal 6 maanden.  infofiche Actiris

Meer bepaald :

 • 1.250 euro voor de 1ste maand
 • 1.000 euro voor de 2de maand
 • 750 euro voor de 3de maand
 • 500 euro voor de 4de maand
 • 250 euro voor de 5de maand
 • 250 euro voor de 6de maand

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze premie:

 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • inschrijving bij Actiris als niet-werkende werkzoekende bij het begin van de begeleiding
 • de kandidaat moet zich laten begeleiden gedurende de eerste 6 maanden door een begeleidingsstructuur
 • het project verkreeg een gunstig advies van een begeleidingsstructuur technische, commerciële en financiële haalbaarheid
 • de kandidaat moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • de kandidaat moet aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • de werkzoekende mag geen overeenkomst gesloten hebben met een activiteitencoöperatie

De aanvraag moet ingediend worden:

 • bij Actiris met een specifiek aanvraagformulier
 • binnen de drie maanden die volgen op het gunstig opportuniteitsadvies door de begeleidingsstructuur

Wie komt niet in aanmerking ?

 • de aanvrager die reeds gebruik maakte van deze premie
 • de kandidaat zelfstandige die twee jaar voor de aanvraag reeds zelfstandige in hoofdberoep geweest is
 • de aanvrager die reeds gebruik maakte van een andere premie, zoals bv. Springplank naar Zelfstandige

Gelijkstelling studieperiode – hervorming

Met ingang van 1 december 2017 wordt de gelijkstelling van de studieperiodes in het sociaal statuut van de zelfstandige grondig hervormd. Deze hervorming kadert in de harmonisatie van de regeling afkoop van de studiejaren in de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Momenteel gaat het nog om een voorstel wat nog moet gepubliceerd worden.

Welke periodes kunnen gelijkgesteld worden ?

 • Hoger onderwijs (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
 • Voorbereiding doctoraatsthesis (max. 2 jaren)
 • Beroepsstages (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
 • Leerovereenkomst (max. 1 jaar)
 • Secundair onderwijs na het 6de jaar (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)

De keuze kan gemaakt worden om de volledige periode te laten gelijkstellen of slechts 1 jaar (telkens minimaal met een periode van 1 jaar).

De aanvraag indienen:

 • Kan vanaf 01/12/2017 (voor personen wiens pensioen ten vroegste ingaat op 01/12/2018)
 • De aanvraag moet ingediend worden bij het Sociaal Verzekeringsfonds van de zelfstandige
 • De aanvraag moet ingediend worden door de betrokkene zelf of door de boekhouder (met volmacht). Dit kan en mag per mail, per post of door afgifte ter plaatse.
 • De aanvrager moet op het moment van de aanvraag de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep hebben (of het laatste statuut was zelfstandige).
 • De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van het diploma of het certificaat dat het bewijs levert van de gedane studies waarvoor de gelijkstelling wordt gevraagd. Buitenlandse diploma’s of certificaten moeten erkend zijn door de Belgische overheden.

Kostprijs gelijkstelling en betaling:

Volgens de hervormde wetgeving gedurende de overgangsperiode van 01/12/2018 tot 30/11/2020: 1.500 euro/gelijkgesteld jaar.

Na de goedkeuring van het aanvraagdossier bezorgt het sociaal verzekeringsfonds een regularisatie aan 1.500 euro/gelijkgesteld jaar. De zelfstandige heeft 6 maanden tijd om de betaling te doen. Afkortingen worden niet meer aanvaard, de som moet in éénmaal betaald worden.

Bij gebrek aan betaling tegen de uiterst gestelde datum, worden de aangerekende bijdragen geannuleerd en wordt het dossier definitief afgesloten.

 

Hoe verloopt de aanvraag ?

 • de aanvrager dient de aanvraag in bij zijn sociaal verzekeringsfonds
 • het sociaal verzekeringsfonds stuurt de aanvraag onmiddellijk door naar het RSVZ voor een beslissing
 • na ontvangst van de beslissing maakt het sociaal verzekeringsfonds een regularisatiebericht op en bezorgt dit ter betaling aan de aanvrager.

 

Enkel bij de zelfstandigen is het mogelijk te kiezen voor de toepassing van het oude stelsel van gelijkstelling of van het nieuwe stelsel:

Schematische voorstelling van de verschillende stelsels

Oude wetgeving Nieuwe wetgeving tot 30/11/2020 Nieuwe wetgeving vanaf 01/12/2020
Kostprijs Variabel: forfaitair bedrag voor de jaren tot 1984, na 1984 berekend op het eerste inkomen als zelfstandige € 1500 euro per studiejaar € 1500 euro per studiejaar in de eerste 10 jaar na afstuderen.  Na 10 jaar wordt elk te regulariseren studiejaar duurder.
Opbrengst Jaren vóór 1984: Per geregulariseerd studiejaar € 148,88/jaar extra pensioen (bij een gezinspensioen € 186,10/jaar)

Jaren ná 1984: de pensioenopbrengst is voor elke pensioengerechtigde verschillend omdat het bepaald wordt door de betaalde regularisatiebijdragen voor het betreffende jaar, waarbij toch rekening gehouden moet worden  met het maximum inkomen van dat betrokken jaar dat voor de pensioenberekening toen  in aanmerking kwam.

Richtinggevend: bij enkel minimum-pensioen is voor de jaren ná 1984 de pensioenopbrengst: € 323,32/jaar en € 404,02/jaar bij een gezinspensioen.

Per geregulariseerd studiejaar € 266/jaar extra pensioen.  (bij een gezinspensioen € 333/jaar) Per geregulariseerd studiejaar € 266/jaar extra pensioen.  (bij een gezinspensioen € 333/jaar)
Aantal jaren Je bent verplicht om alle studiejaren te regulariseren Aantal studiejaren zelf te kiezen Aantal studiejaren zelf te kiezen
Welke jaren kunnen geregulariseerd worden Studiejaren voor 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag kunnen niet geregulariseerd worden Studiejaren voor 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag kunnen niet geregulariseerd worden tenzij de aanvraag voor regularisatie gebeurd binnen de 10 jaar na afstuderen Je kunt alle studiejaren regulariseren, ook die vóór de 20ste verjaardag.
Werk en studies De jaren van studies waarin ook gewerkt werd kunnen niet geregulariseerd worden Gewerkt met opbouw van pensioenrechten: de pensioenrechten uit de gewerkte periode en de regularisatie worden opgeteld. Gewerkt met opbouw van pensioenrechten: de pensioenrechten uit de gewerkte periode en de regularisatie worden opgeteld.
#aanvragen en betaling 1 aanvraag mogelijk, binnen de maand na beslissing te betalen 2 aanvragen mogelijk, telkens tot  6 maanden tijd om de betaling uit te voeren 2 aanvragen mogelijk, telkens tot  6 maanden tijd om de betaling uit te voeren

 

De betaalde regularisatiebijdragen geven hetzelfde fiscaal voordeel als gewone sociale bijdragen.  Ze zijn ook aftrekbaar als beroepskost.

 

Hoeveel pensioen brengt dit op ?

Tot ons spijt kunnen wij u tot op heden nog geen passend antwoord bezorgen.  Dit item is al wel veel besproken in de pers maar tot op heden is er nog geen berekeningstool ter beschikking om de simulatie te maken.  Volgens onze laatste berichten zou de berekeningstool van de overheid voor de zelfstandigen mogelijk zelfs niet voor het einde van dit jaar ter beschikking zijn.

Wij durven nu nog geen raming te maken.  Deze raming is afhankelijk van het inkomen van de zelfstandige en de opbouw van de loopbaan.  Tijdens de overgangsperiode (tussen 01/12/2017 en 30/11/2020) is er een keuzemogelijkheid tussen de oude wetgeving van regularisatie of de nieuwe.   Er moet dus overwogen worden of 1° de regularisatie van de studiejaren wel opbrengt en 2° onder de voorwaarden van de oude-  of de nieuwe wetgeving.  Voor de berekening in de beide gevallen is er nood aan een hoop gegevens, die normaal gezien in het systeem van “My Pension” aanwezig zouden moeten zijn, maar aangezien deze nog niet tool bestaat is een raming maken niet correct.

Interview met Niki Luyten in Trends-Mediaplanet over de rol van een sociaal verzekeringsfonds/ondernemingsloket bij een overname

Aan het sociaal statuut als zelfstandige zijn een aantal wettelijke verplichtingen en rechten verbonden waarvan

een beginnend ondernemer vaak niet op de hoogte is. Een sociaal verzekeringsfonds kan daarbij helpen. We

vroegen aan Niki Luyten, directeur bij Multipen vzw, hoe dat gebeurt.

Lees het volledige artikel van Mediaplanet (maart 2018)

Nieuw vanaf 01/04/2018 (2de kwartaal 2018) – Verminderde bijdragen mogelijk voor startende zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot met maxistatuut: de Primostarters.

Vanaf 01/04/2018 wordt de mogelijkheid gegeven aan starters om onder bepaalde voorwaarden verlaagde startersbijdragen te betalen gedurende de eerste 4 kwartalen van de zelfstandige activiteit.  Tot dan was het enkel mogelijk om de minimum bijdragen te betalen op een inkomen van 13.550,50 euro (2018).

Wie is Primostarter ?

Zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot-maxistatuut die voldoet aan beide volgende vereisten:

 • tijdens de 20 kalenderkwartalen (5 jaar) vóór de start van de huidige zelfstandige periode geen zelfstandige in hoofdberoep geweest of zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep én
 • niet gestart vóór 01/07/2017
 • ex-zelfstandigen in bijberoep of ex-student zelfstandigen die voor  het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden, kunnen ook als Primostarter beschouwd worden.

Welke verminderde bijdragen zijn mogelijk ?

De minimumbijdragen voor een Primostarter worden in 2018 berekend op een inkomen van 6.997,55 euro wat overeen komt met een kwartaalbijdrage van 373,69 euro.

Er wordt nog een tussendrempel voorzien op een inkomen van 9.033,67 euro (2018) waarvoor een kwartaalbijdrage moet betaald worden van 482,42 euro.

Wanneer worden de verminderde bijdragen toegepast ?

De Primostarter zal,  net als bij de andere toepassingen voor een verminderde bijdrage,  een aanvraagformulier moeten invullen voorzien van de gewenste drempel én motivatie voor het beperkte inkomen.  Dit document moet samen met de eventuele bewijsstukken overgemaakt worden aan zijn sociaal verzekeringsfonds.

Bij aansluiting zal de Primostarter eerst de gewone minimumbijdragen aangeboden krijgen.  Ná goedkeuring van de aanvraag vermindering wordt de nieuwe berekening op de goedgekeurde drempel toegepast en ontvangt de Primostarter een aangepaste rekening.

Aangezien het echt om nieuwe basisdrempels gaat voor deze categorie van starters zullen deze drempels ook effectief gebruikt worden bij de regularisatie van deze startersperiode.  Dit houdt dus in dat diegenen die geen vermindering aanvroegen en bij de regularisatie na doorstroming van de reële inkomsten van de startersperiode (na ca. 2 jaar), blijken inkomsten gehad te hebben beneden één van deze nieuwe drempels, automatisch een herberekening zullen ontvangen naar de lagere drempel en een terugbetaling zullen ontvangen.  Diegenen die echter een vermindering aangevraagd en gekregen hebben en uiteindelijk blijken inkomsten gehad te hebben boven deze drempel, zullen bij de regularisatie de hogere bijdragen moeten betalen + de wettelijke verhoging (beboeting).

Hoe lang kan de Primostarter hiervan genieten ?

De Primostarter kan maximaal 4 kwartalen vanaf de startdatum van de zelfstandige activiteit van deze verminderde bijdragen genieten.  De starter die tijdens het 3de kwartaal van 2017 actief werd als zelfstandige  kan ook nog in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling maar enkel voor een  maximum van 1 kwartaal, aangezien de eerste 3 kwartalen van de zelfstandige activiteit nog niet onder de nieuwe wetgeving vielen.  Voor de eerste 3 kwartalen zullen dus de gewone minimumbijdragen voor hoofdberoep verschuldigd  zijn  en voor het 4de kwartaal van aansluiting (2018/2) zullen de verminderde kwartaalbijdragen van 373,69 of 482,42 euro aangeboden worden, naargelang de betrokken inkomstendrempel.  Vanaf het 3de kwartaal van 2018 is terug 723,63 euro verschuldigd.

Behoud van rechten

De Primostarter wordt beschouwd als zelfstandige die de volwaardige minimum bijdragen hoofdberoep heeft betaald en kan dus van alle rechten genieten als een gewone starter in hoofdberoep (ziekte- & invaliditeitsuitkering, pensioen, …)

Let op voor boetes!

Het gaat hier ook over een aanvraag vermindering van voorlopige bijdragen.  Als bij het doorstromen van de reële inkomsten over dit jaar blijkt dat de aanvraag vermindering niet geoorloofd was omdat de inkomsten hoger zijn dan de aangevraagde vermindering, zal er een verhoging (boete) toegepast worden van 3% op het verschil tussen de normale minimum bijdragen hoofdberoep en de betaalde verminderde bijdragen.   Hierop kan nog geanticipeerd worden door vóór het einde van het jaar met de aangevraagde vermindering nog een spontane bijstorting te doen van het verschil.

Hou ook rekening met de extrapolatie van het inkomen naar een jaarinkomen bij de berekening van de inkomstendrempel.

Voorbeeld: start op 01/04/2018, inkomen gedurende 9 maanden (3 kwartalen) : 7.000 euro.  Dit inkomen valt niet onder de drempel voor aanvraag vermindering want het  inkomen zal geëxtrapoleerd worden naar 1 jaar en wordt dan een referentiejaarinkomen van 9.333,33 euro wat hoger is dan de drempel van 9.033,67 euro (2018).

Nog even geduld voor de toepassing

Aangezien het om een last-minute beslissing gaat en  deze nieuwe wetgeving een ernstige impact heeft op het doorsturen van gegevens naar de overheid, de betrokken IT en de berekeningen zal er bij de start op 01/04/2018 nog geen onmiddellijke nieuwe berekening  afgeleverd kunnen worden in  opvolging van de aanvragen.

De aanvragen kunnen wel ingediend worden. De sociaal verzekeringsfondsen houden deze  in wacht totdat de modaliteiten voor verdere verwerking op punt staan.

Nog maar 1 maand de tijd om de syndicus van uw VME (Vereniging van Mede-eigenaars) te registreren in KBO?

Sinds 1 april 2017 is het voor elke VME verplicht om het mandaat van syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

In principe moet er een VME worden opgericht wanneer een gebouw uit twee appartementen e.d. of meer bestaat en deze eigendom zijn van verschillende personen, tenzij er in de basisakte van het gebouw staat dat er voor gekozen wordt om zich te onttrekken aan de wet op de mede-eigendom. In dat laatste geval is er geen VME nodig, en dus ook geen koppeling van een syndicus.

Deze registratie gebeurt door inschrijving via een ondernemingsloket (EUNOMIA) en kost 87 € per VME  Dit betekent dat, als iemand het mandaat van syndicus bij meerdere VME’s uitvoert, er bij elke VME een inschrijving moet geregistreerd worden aan 87 € per VME.  Dit tarief is een door de overheid opgelegd tarief dat bij elk ondernemingsloket wordt toegepast.  Ook het stopzetten van het mandaat van syndicus of de vervanging, moet via het ondernemingsloket verlopen.   Indien de syndicus een particulier is, volstaat het om aan het ondernemingsloket diens naam, adres, rijksregister en het verslag van de vergadering van de VME waarin de syndicus wordt aangesteld, te bezorgen.   Indien de syndicus een onderneming is, hebben we ook het ondernemingsnummer nodig. Bij aanduiding van een vertegenwoordiger van een rechtspersoon als syndicus, moeten ook de persoonsgegevens van deze vertegenwoordiger geregistreerd worden.   De syndicus wordt aan het ondernemingsnummer van de VME gekoppeld. De aanvraag voor het ondernemingsnummer van de VME gebeurt bij een Hypotheekkantoor. Het ondernemingsloket EUNOMIA kan nagaan of de VME reeds over een ondernemingsnummer beschikt.

Voor alle bestaande gebouwen kan de registratie als syndicus nog tot 31 maart 2018 in orde gebracht worden maar nieuwe VME’s moeten de registratie doorvoeren uiterlijk op de laatste dag vóór het effectieve mandaat als syndicus opgenomen wordt.

Het zou kunnen dat deze termijn verlengd wordt, maar dat is voorlopig nog niet zeker. Dus misschien best toch snel nog de registratie in orde brengen.

Inschrijven in de KBO kan via ons software-programma van Eunomia.
Nog geen toegang tot dit programma: neem contact op met Peter Switsers: 015/45.12.54

Happy Independent’s Year viert vijftig jaar sociaal statuut van de zelfstandigen

50 jaar sociale bescherming

In 2018 blaast het sociaal statuut van de zelfstandigen vijftig kaarsjes uit. 50 jaar aan evolutie en ontwikkelingen en dat wordt gevierd.  Een heel jaar.

Op woensdag 21 februari gaven de Eerste Minister Charles Michel, minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en Administrateur-generaal van het RSVZ Anne Vanderstappen, in aanwezigheid van Koning Filip de aftrap voor de “Happy Independent’s Year”-campagne.  Het wordt een jaar vol informatie en evenementen voor de zelfstandige.  Lees meer