Je hebt vandaag een beter zicht op je inkomsten van 2017 ?

Je hebt vandaag een beter zicht op je inkomsten van 2017 ?

Je hebt in 2017 een vermindering van sociale bijdragen gekregen ?

 • Is je inkomen in 2017 hoger dan het inkomen waarop je betaalt (in de meeste gevallen dat van 2014)? Je kan al op het inkomen van 2017 betalen.  Voordeel? Je kan de kosten in 2017 inbrengen en je krijgt bij de regularisatie (als wij de inkomsten van de fiscus ontvangen) geen groot bedrag bij te betalen.
 • Heb je een vermindering van bijdragen gekregen voor 2017? Is je inkomen voor 2017 nog steeds het verminderde inkomen? Is het ondertussen hoger?  Als dat zo is, neem dan contact met ons op, want anders betaal je bij de regularisatie (als wij het inkomen van 2017 van de fiscus ontvangen) een boete, die je makkelijk kan vermijden.

 

 

Je kent vandaag je exact netto belastbare inkomen voor 2016 ?

Je kent vandaag je exact netto belastbare inkomen voor 2016 ?

Dan kan je de betaalde sociale bijdragen voor 2016 nog aanpassen!

(regularisaties op inkomstenjaar 2016)

Sinds 2015 trad de nieuwe bijdrageberekening voor de sociale bijdragen voor zelfstandigen in werking. Sindsdien worden dus de gevorderde bijdragen voor een bepaald jaar  berekend op basis van de inkomsten van 3 jaar tevoren en daarop volgt later een regularisatie van deze bijdragen eens het inkomen van dit jaar definitief gekend zal zijn  (meestal na 2 jaar)  .

Als je belastingaangifte ingediend wordt door je boekhouder, zal de fiscus na verwerking de netto belastbare inkomsten  aan ons overmaken waarop wij je dan jouw eindrekening (regularisatie) voor dat jaar zullen toesturen.

Het is aangewezen om je situatie van betaalde sociale bijdragen regelmatig te bekijken.

 • Misschien koos je om zo weinig mogelijk te betalen maar wil je nu toch liever binnen ca. 2 jaar een hoge regularisatie vermijden.
 • Of je verloning is verhoogd in de loop van het jaar
 • Of je vroeg vermindering aan en uiteindelijk vallen je inkomsten veel beter mee dan verwacht.

Je kan nog steeds wijzigingen aanbrengen in de betaalde bijdragen.

Is dit nuttig?

In een aantal gevallen zeker!

In ons e-loket kan je nagaan hoeveel je aan voorlopige bijdragen hebt betaald. Wil je liever een ander overzicht ontvangen, neem dan zeker contact met ons op.

Kan je nog iets wijzigen?

Ja, dat kan. Er kunnen nog bijdragen betaald worden om toe te wijzen op 2016. Deze zijn dan weliswaar fiscaal aftrekbaar in 2017.

Is dit nog nuttig?

Ja, als u een regularisatie wil voorkomen in 2018.

Zéker, in het geval je een vermindering van bijdragen gevraagd én gekregen hebt en dus op een verlaagd inkomen betaalde terwijl het inkomen van 2016 toch hoger bleek te liggen dan het inkomen waarop je betaald hebt. We raden aan om zo snel mogelijk een bijbetaling te doen. Op deze manier vermijd je toch een stuk van de extra verhoging. (bekijk het uitgewerkt voorbeeld hieronder)

VERMELD ZEKER DAT HET OM EEN BETALING VOOR 2016 GAAT

LET OP: Bijstorting op 2016 betekent niet dat er géén verhoging zal zijn voor dit dossier (verhoging art.11b). De verhoging die wordt toegepast op bijdragen die ten onrechte een vermindering van hun bijdragen hebben gekregen, lopen van 31/12/2016 tot op de dag dat u de betaling voor 2016 doet.

 

Een uitgewerkt voorbeeld :

inkomen 2013 = 50.000 EUR

– berekening voorlopige sociale bijdragen op inkomen 2013 = 2.878,91 EUR

– aanvraag vermindering van bijdragen in juni 2016, inkomen is maar 24.000 EUR.

– aanvraag wordt goedgekeurd – nieuwe verminderde sociale bijdragen op de tussendrempel van 26.021,32 EUR –> sociale bijdragen = 1.457,39 EUR

– de betalingen gebeuren steeds op tijd

– Stel: In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

 •  In december 2016 merkte de zelfstandige dat zijn inkomen toch 40.000 EUR zal zijn en deed nog in december 2016 een bijbetaling:

sociale bijdragen op 40.000 EUR = 2.240,30 EUR

sociale bijdragen op 26.021,32 EUR (aangevraagde vermindering) = 1.457,39 EUR

sociale bijdragen op het verschil = 782,91 EUR

bijbetaling van het verschil: 782,91 x 4 = 3.131,64 EUR

In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie: niets bij te betalen

de betalingen van de verminderde bijdragen zijn tijdig gebeurd en de bijbetaling is gebeurd vóór het einde van 2016. De verhogingen op te laag ingeschatte inkomsten met het oog op verminderde sociale bijdragen, worden pas berekend vanaf 31/12/2016.

 •  In oktober 2017 wordt de belastingaangifte opgemaakt, waaruit blijkt dat het netto belastbaar inkomen 40.000 EUR zal zijn.   De zelfstandige doet op 15/10/2017 een bijbetaling:

sociale bijdragen op 40.000 EUR = 2.240,30 EUR

sociale bijdragen op 26.021,32 EUR (aangevraagde vermindering) = 1.457,39 EUR

sociale bijdragen op het verschil = 782,91 EUR

bijbetaling van het verschil: 782,91 x 4 = 3.131,64 EUR

In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie: enkel verhogingen nog te betalen

verhogingen artikel 11b van 3% vanaf 1/1/2017-15/10/2017 (kwartalen 2017/1-2-3-4)  3.131,64 x 3% x 4 kwartalen = 375,80 EUR

– De betalingen van de verminderde bijdragen zijn tijdig gebeurd: geen verhogingen wegens laattijdige betaling

– De bijbetaling is gebeurd ná het einde van 2016: de verhogingen op te laag ingeschatte inkomsten met het oog op verminderde sociale bijdragen, worden berekend vanaf 31/12/2016 tot op de dag van betaling (hier = 15/10/2017 : 4 kwartalen).

 • Betaling verschil op het moment van regularisatie (2018/2)

In oktober 2017 wordt de belastingaangifte opgemaakt, waaruit blijkt dat het netto belastbaar inkomen 40.000 EUR zal zijn. De zelfstandige doet niets.

In april 2017 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie:

verschil bij te betalen + verhogingen artikel 11b vanaf 1/1/2016-1/4/2017 (kwartalen 2016/1-2-3-4 en 2017/1-2) : 3.131,64 x 3% x 6 kwartalen = 563,69 EUR

+ 1-malige verhoging van 7% omdat op 31/12/2017 de bijdragen onbetaald bleven 3.131,64 x 7% = 219,21 EUR

Totaal verhogingen: 563,69  + 219,21 = 782,9 EUR

 

In dit voorbeeld:

verschil verhogingen betaling op inkomen nu of betaling op moment van ontvangst van regularisatie aangeboden door het sociaal verzekeringsfonds: 407,1 EUR

Conclusie: als je nu weet wat je belastbaar inkomen is : betaal zo snel mogelijk op het juiste inkomen van 2016.

Vermeld in de betaling duidelijk dat het om een betaling voor de bijdragen van 2016 gaat.

 

 

Inschrijving syndicus in de KBO verplicht vanaf 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 is het wettelijk verplicht om het mandaat van syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).  Dit geldt zowel voor een particuliere persoon die syndicus is, als voor een onderneming die als syndicus functioneert.

Elke Vereniging van Mede-eigenaars (VME) is verplicht om zijn syndicus te laten registreren.  Deze registratie gebeurt door inschrijving via een ondernemingsloket (EUNOMIA) en kost 85,5 € per mandaat.  Dit betekent dat, als het mandaat van syndicus bij meerdere VME’s wordt uitgevoerd, er bij elke VME een inschrijving moet geregistreerd worden aan 85,5 € per inschrijving.  Dit tarief is een door de overheid opgelegd tarief dat bij elk ondernemingsloket wordt toegepast.  Ook het stopzetten van het mandaat van syndicus of de vervanging, moet via het ondernemingsloket verlopen.

Een syndicus wordt normaal aangesteld als een gebouw uit twee appartementen of meer bestaat die eigendom zijn van verschillende personen.   Indien de syndicus een particulier is, volstaat het om aan het ondernemingsloket naam, adres, rijksregister en de datum van aanstelling door te geven.   Indien de syndicus een onderneming is, gebeurt de inschrijving aan de hand van het ondernemingsnummer.  Bij aanduiding van een vertegenwoordiger van een rechtspersoon, moeten ook de persoonsgegevens van deze vertegenwoordiger geregistreerd worden.   De syndicus wordt aan het ondernemingsnummer van de VME gekoppeld.

Elke VME moet, wettelijk verplicht, over een ondernemingsnummer beschikken.  De aanvraag voor inschrijving in de KBO van de VME en de toekenning van het ondernemingsnummer gebeurt bij een Hypotheekkantoor. Het ondernemingsloket EUNOMIA kan nagaan of de VME reeds over een ondernemingsnummer beschikt en indien niet, zorgen dat de nodige stappen voor inschrijving in de KBO toch genomen worden.   Voor alle bestaande gebouwen kan de registratie als syndicus nog tot 31 maart 2018, maar nieuwe VME’s moeten de registratie doorvoeren uiterlijk  op de laatste dag vóór de effectieve opname van het  mandaat als syndicus.

Verplichte registratie als syndicus in de KBO kan snel en eenvoudig via het ondernemingsloket Eunomia: vul hier uw gegevens in en stuur dit formulier door.   Mocht de VME nog niet bekend zijn in de KBO, dan doen we hiertoe het nodige, ook via dit zelfde formulier.  Opgelet ! Soms staat er in de basisakte van het appartementsgebouw dat er voor gekozen is om geen VME op te richten.  In dat geval kan er geen ondernemingsnummer aangemaakt worden en kan er geen syndicus aan gekoppeld worden.  Dat is dan niet nodig.  Wil men alsnog een VME oprichten, dan zal de basisakte moeten worden gewijzigd via de notaris.

 

 

Aanpassing inschrijving KBO voor nacebelcode activiteit lichaamsverzorging/zonnecentra

Op 1 maart 2017 zal in de KBO de nacebelcode 96040(01), die de activiteiten voor lichaamsverzorging groepeert, stopgezet worden.  Het bleek noodzakelijk deze code te verfijnen om een verschil te kunnen maken tussen de ondernemingen die de diensten van zonnecentra aanbieden en de andere diensten in verband met lichamelijk welzijn.

Vanaf 1 maart moeten de ondernemingen die voorheen opgenomen waren in de KBO onder de code 96040(01) zich dus inschrijven in de KBO onder een andere code aangezien de vorige niet meer bestaat.

Volgende keuze moet nu gemaakt worden :

9604002 : Zonnecentra

of

9604003 : Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enz.

of beide.

Tot ten laatste 30 april 2017 bestaat de mogelijkheid om gratis de aanpassingen in de KBO te laten opnemen via een formulier van de overheid.  Na deze datum zal dit altijd moeten gebeuren via een erkend ondernemingsloket, zoals EUNOMIA.

Meer hierover leest u op FOD Economie – KBO .

Er zullen zeker controles uitgevoerd worden naar de correcte registratie in de KBO.  Het is daarom van belang dat schoonheidsinstituten, kappers, enz. die ook het gebruik van een zonnebank aanbieden, nagaan of zij voor deze activiteit geregistreerd zijn in de KBO. Dit was al een verplichting maar niet door iedereen correct toegepast. Aangezien er nu vermoedelijk een verhoogde controle zal zijn is het ten zeerste aan te raden na te gaan of deze activiteit van zonnebank geregistreerd is.  Indien niet, dan zou dit zo snel mogelijk in orde moeten gebracht worden.  Deze aanpassing (toevoeging nieuwe activiteit) valt niet onder de mogelijkheid tot gratis wijziging via het bovengenoemde formulier van de overheid.  Als de registratie wel gebeurde in het verleden moet de oude code van 9604001 dus gewijzigd worden.

Ons ondernemingsloket EUNOMIA helpt u graag verder bij uw vragen rond dit onderwerp.

Contacteer ons op 015/45 12 48 of via peter.switsers@multipen.be

Taxshift 2017 voor de zelfstandigen zet zich verder

De taxshift wordt ook in 2017 verder toegepast en het percentage wordt verlaagd naar 21%. Dit houdt in dat de startende zelfstandigen 2017 het eerste jaar nog een berekening van de sociale bijdragen zullen hebben aan 20,5 %. Vanaf het tweede jaar als zelfstandige zullen de sociale bijdragen in 2017 dus gelijk zijn voor iedereen en op 21% gebracht worden (afgezien van de categorieën van zelfstandigen die een berekening aan een verlaagd percentage hebben).

Wat geeft dit voor de startersbijdragen en de voorlopig opeisbare bijdragen 2017?

Voor de startersbijdragen kan een keuze gemaakt worden voor de minimum bijdragen of bijdragen op een geraamd inkomen.  De minimum kwartaalbijdragen voor hoofdberoep worden berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van 13.296,25 euro x 20,5 % voor het eerste jaar, 21% voor het tweede jaar en 21% voor het derde jaar + beheerskosten.  De minimumbijdragen voor bijberoep worden op dezelfde wijze berekend maar op een netto belastbaar jaarkomen van 1.471,01 euro.

Voor de bijdragen van de gevestigde zelfstandigen (vanaf het 4de jaar zelfstandige activiteit):

Voorlopig opeisbare bijdragen 2017

De voorlopig opeisbare bijdragen voor 2017 worden berekend op uw geïndexeerde inkomsten van 2014. De indexatie-coëfficiënt voor 2017 is 1,047041. Deze bijdragetoestand wordt geregulariseerd naar definitieve bijdragen zodra de beroepsinkomsten van 2017 gekend zijn.

Bekijk het barema van 2017

EORI-nummer verplicht voor import in de Europese Unie

Voordien was een EORI-nummer enkel verplicht voor de ondernemers die goederen of producten exporteerden buiten de Europese Unie.

Vanaf 2017 is het dus ook verplicht voor import in de Europese Unie door ondernemers (niet voor particulieren).

EORI staat voor: ECONOMIC OPERATOR’S REGISTRATION AN IDENTIFICATION.

Het EORI-nummer is identiek aan het ondernemingsnummer maar moet nog geactiveerd worden in de TAXUD-EORI-databank. Heb je al een EORI-nummer ? Hoe registreren ?

Had je al een EORI-nummer voor export buiten de Europese Unie, dan is dit nu ook geldig voor de import in de Europese Unie.

Een EORI-nummer is gelijk aan het ondernemingsnummer.  Een voorbeeldje : je ondernemingsnummer is 0123.456.789 – je EORI-nummer wordt BE0123456789 (zonder punten noch spaties).

Nakijken of je EORI-nummer reeds correct geregistreerd is kan op de controlesite van de Europese Commissie/Belastingen en Douane-Unie.

Wil je dus in de toekomst importeren/exporteren van of naar plaatsen buiten de EU, registreer en activeer dan tijdig je EORI-nummer.

Nog geen EORI-nummer. Voor de registratie kan u bij uw ondernemingsloket EUNOMIA terecht.

Info site Federale overheidsdienst Financiën

Werkloosheid en een bijberoep als zelfstandige: flexibelere regeling

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s wedijverde voor een versoepeling van de bestaande wetgeving op de werkloosheidsuitkeringen met het oog op de tewerkstelling als zelfstandige. Dit resulteerde in de maatregel “Springplank naar zelfstandige”.

Deze maatregel is er voor de volledig werkloze die tijdens de werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige wenst aan te vatten en het recht op uitkeringen gedurende een periode van 12 maanden te behouden. Hiervoor moet altijd een aanvraag ingediend worden bij RVA aan de hand van documenten C1 en C1C en volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

 • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of vermindering van arbeid als loontrekkende met het oog op het bekomen van de maatregel “springplank naar zelfstandige”;
 • Het zelfstandig bijberoep mag niet als hoofdberoep uitgevoerd geweest zijn gedurende de afgelopen 6 jaar, gerekend van datum tot datum ;
 • De werkloze moet als werkzoekende ingeschreven blijven en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt;
 • De nevenactiviteit mag niet door derden uitgeoefend worden, in het bijzonder van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van onderaanneming, behalve heel uitzonderlijk; (te bespreken met RVA)
 • Het betreft geen activiteit als loontrekkende of een artistieke activiteit;
 • Het aantal arbeidsuren of het bedrag van de inkomsten mogen het karakter van een bijberoep niet overstijgen.

Er is geen onbeperkte cumul van de inkomsten van het inkomen uit het zelfstandig bijberoep en de werkloosheidsuitkeringen. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering zal verminderd worden in functie van de inkomsten uit de nevenactiviteit. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering (13,7 euro – index geldig op 1/7/2016) zal verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de nevenactiviteit dat 13,7 euro overschrijdt.De dagelijks inkomen wordt verkregen door het netto belastbaar jaarinkomen (= bruto min lasten) te delen door 312.Lees hierover meer op de infofiche van RVA

Bijvoorbeeld: als het netto dagelijks inkomen van het bijberoep 15 euro bedraagt zal het dagbedrag van de werkloosheid verminderd worden met het verschil tussen 15 euro en 13,7 euro.

Lees hierover meer op de infofiche van RVA

GEVOLG toekenning RSZ-vermindering aan de verschillende gewesten

Vestigingen in verschillende gewesten kunnen dus vanaf dan onder een verschillend systeem van toekenning  RSZ-vermindering vallen.  Diegenen die vestigingen hebben die niet of niet correct in de KBO opgenomen zijn,  moeten dit vóór 7 april 2014 rechtzetten.  Als dit niet gebeurt  zal de aanvraag voor RSZ-vermindering vanaf het 3de kwartaal 2014 geweigerd worden.

Wij werden op de hoogte gebracht dat RSZ een mailing  zal versturen naar een lijst van werkgevers die zij na controle van de KBO hebben getraceerd als niet ingeschreven vestigingen of niet-correct ingeschreven vestigingen.  Zij sturen gelijktijdig een formulier mee waarmee  ondernemingen die vóór 01/07/2003gestart zijn en  niet-commerciële ondernemingen die vóór 30/06/2009 gestart zijn zich GRATIS kunnen inschrijven in de KBO of correcties laten doorvoeren.

Diegenen die gestart zijn ná deze data moeten verplicht deze inschrijvingen of correcties laten uitvoeren bij een ondernemingsloket.  Als u een entrypunt bent van Eunomia kan u dit rechtstreeks via ons softwareprogramma.  Natuurlijk kan alles ook schriftelijk gebeuren.  De nodige documenten hiervoor vindt u op onze website.

Mogelijk komen hierover vragen vanwege  uw klanten.  Uiteraard mag er altijd doorverwezen worden naar onze diensten van EUNOMIA-ondernemingsloket.  Rechtstreekse contactgegevens hiervoor zijn:  telefonisch 015/45 12 54 of per mail peter.switsers@multipen.be

De ondernemers kunnen zelf ook altijd hun inschrijving in de KBO controleren via https://kbo-bce-wi.economie.fgov.be/kbo/privatesearch/index.jsf

De betekenis van de vermelde activiteitscode kan gecontroleerd worden op https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekactiviteitform.html

Het is dus  in de toekomst raadzaam altijd voldoende aandacht te besteden aan de correcte opname van alle gegevens van de vestigingen in de KBO.  Niet correcte of geen opname kan nu dus  ook gevolgen hebben voor de toekenning van de RSZ-verminderingen.

Vragen? Neem contact op met Multipen.

Nieuwe machtigingen ambulante handel (leurkaart)

Omdat op de openbare markten vaak fraude werd vastgesteld met de papieren leurkaart heeft de sector zelf gevraagd om voortaan beveiligde plastic kaarten te gebruiken.  Zij bevatten een chip met de gegevens van de onderneming die in de Kruispuntbank voor Ondernemingen zijn opgenomen en zijn niet meer vervalsbaar.

Nieuwe ambulante activiteit

Wie vanaf nu met een nieuwe ambulante activiteit van start gaat, kan de beveiligde leurkaart via het ondernemingsloket Eunomia verkrijgen.  Na aanvraag van de nieuwe kaart bij het loket, wordt ze bij een gespecialiseerde firma aangemaakt en uiterlijk één week later door het loket aan de starter bezorgd.  Dezelfde wettelijke tarieven als voorheen blijven van kracht.

Voor reeds actieve leurkaarten

Wie op 31 maart 2013 een ambulante kaart had die nog geldig is, krijgt een jaar de tijd (tot uiterlijk 31 maart 2014), om ze te komen omruilen voor een beveiligde kaart in plastic.  Het ondernemingsloket Eunomia doet het nodige om de beveiligde kaart aan te maken en bezorgt ze uiterlijk een week later.  Op het ogenblik dat de nieuwe kaart overhandigd wordt moet de oude papieren kaart bij het loket ingediend worden.  Voor deze omruiling heeft de overheid een wettelijk tarief van 13€ vastgelegd.

Wie zich niet makkelijk kan verplaatsen kan contact opnemen met ondernemingsloket Eunomia en de nieuwe kaart per aangetekende post laten versturen.  Voor deze werkwijze wordt 10€ extra voor administratieve kosten aangerekend.

Controle gegevens KBO

Bij de omruiling van de bestaande kaart maakt Eunomia van de gelegenheid gebruik om alle gegevens van de onderneming na te kijken op een correcte vermelding in de KBO en op de leurkaart.  Tegen betaling (tarief wijzigingen = 85,5 €) kunnen de wijzigingen onmiddellijk doorgevoerd worden. De beste manier om problemen met de overheid te vermijden.