Werkloosheid en een bijberoep als zelfstandige: flexibelere regeling

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s wedijverde voor een versoepeling van de bestaande wetgeving op de werkloosheidsuitkeringen met het oog op de tewerkstelling als zelfstandige. Dit resulteerde in de maatregel “Springplank naar zelfstandige”.

Deze maatregel is er voor de volledig werkloze die tijdens de werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige wenst aan te vatten en het recht op uitkeringen gedurende een periode van 12 maanden te behouden. Hiervoor moet altijd een aanvraag ingediend worden bij RVA aan de hand van documenten C1 en C1C en volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

  • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of vermindering van arbeid als loontrekkende met het oog op het bekomen van de maatregel “springplank naar zelfstandige”;
  • Het zelfstandig bijberoep mag niet als hoofdberoep uitgevoerd geweest zijn gedurende de afgelopen 6 jaar, gerekend van datum tot datum ;
  • De werkloze moet als werkzoekende ingeschreven blijven en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt;
  • De nevenactiviteit mag niet door derden uitgeoefend worden, in het bijzonder van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van onderaanneming, behalve heel uitzonderlijk; (te bespreken met RVA)
  • Het betreft geen activiteit als loontrekkende of een artistieke activiteit;
  • Het aantal arbeidsuren of het bedrag van de inkomsten mogen het karakter van een bijberoep niet overstijgen.

Er is geen onbeperkte cumul van de inkomsten van het inkomen uit het zelfstandig bijberoep en de werkloosheidsuitkeringen. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering zal verminderd worden in functie van de inkomsten uit de nevenactiviteit. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering (13,7 euro – index geldig op 1/7/2016) zal verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de nevenactiviteit dat 13,7 euro overschrijdt.De dagelijks inkomen wordt verkregen door het netto belastbaar jaarinkomen (= bruto min lasten) te delen door 312.Lees hierover meer op de infofiche van RVA

Bijvoorbeeld: als het netto dagelijks inkomen van het bijberoep 15 euro bedraagt zal het dagbedrag van de werkloosheid verminderd worden met het verschil tussen 15 euro en 13,7 euro.

Lees hierover meer op de infofiche van RVA

GEVOLG toekenning RSZ-vermindering aan de verschillende gewesten

Vestigingen in verschillende gewesten kunnen dus vanaf dan onder een verschillend systeem van toekenning  RSZ-vermindering vallen.  Diegenen die vestigingen hebben die niet of niet correct in de KBO opgenomen zijn,  moeten dit vóór 7 april 2014 rechtzetten.  Als dit niet gebeurt  zal de aanvraag voor RSZ-vermindering vanaf het 3de kwartaal 2014 geweigerd worden.

Wij werden op de hoogte gebracht dat RSZ een mailing  zal versturen naar een lijst van werkgevers die zij na controle van de KBO hebben getraceerd als niet ingeschreven vestigingen of niet-correct ingeschreven vestigingen.  Zij sturen gelijktijdig een formulier mee waarmee  ondernemingen die vóór 01/07/2003gestart zijn en  niet-commerciële ondernemingen die vóór 30/06/2009 gestart zijn zich GRATIS kunnen inschrijven in de KBO of correcties laten doorvoeren.

Diegenen die gestart zijn ná deze data moeten verplicht deze inschrijvingen of correcties laten uitvoeren bij een ondernemingsloket.  Als u een entrypunt bent van Eunomia kan u dit rechtstreeks via ons softwareprogramma.  Natuurlijk kan alles ook schriftelijk gebeuren.  De nodige documenten hiervoor vindt u op onze website.

Mogelijk komen hierover vragen vanwege  uw klanten.  Uiteraard mag er altijd doorverwezen worden naar onze diensten van EUNOMIA-ondernemingsloket.  Rechtstreekse contactgegevens hiervoor zijn:  telefonisch 015/45 12 54 of per mail peter.switsers@multipen.be

De ondernemers kunnen zelf ook altijd hun inschrijving in de KBO controleren via https://kbo-bce-wi.economie.fgov.be/kbo/privatesearch/index.jsf

De betekenis van de vermelde activiteitscode kan gecontroleerd worden op https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekactiviteitform.html

Het is dus  in de toekomst raadzaam altijd voldoende aandacht te besteden aan de correcte opname van alle gegevens van de vestigingen in de KBO.  Niet correcte of geen opname kan nu dus  ook gevolgen hebben voor de toekenning van de RSZ-verminderingen.

Vragen? Neem contact op met Multipen.

Nieuwe machtigingen ambulante handel (leurkaart)

Omdat op de openbare markten vaak fraude werd vastgesteld met de papieren leurkaart heeft de sector zelf gevraagd om voortaan beveiligde plastic kaarten te gebruiken.  Zij bevatten een chip met de gegevens van de onderneming die in de Kruispuntbank voor Ondernemingen zijn opgenomen en zijn niet meer vervalsbaar.

Nieuwe ambulante activiteit

Wie vanaf nu met een nieuwe ambulante activiteit van start gaat, kan de beveiligde leurkaart via het ondernemingsloket Eunomia verkrijgen.  Na aanvraag van de nieuwe kaart bij het loket, wordt ze bij een gespecialiseerde firma aangemaakt en uiterlijk één week later door het loket aan de starter bezorgd.  Dezelfde wettelijke tarieven als voorheen blijven van kracht.

Voor reeds actieve leurkaarten

Wie op 31 maart 2013 een ambulante kaart had die nog geldig is, krijgt een jaar de tijd (tot uiterlijk 31 maart 2014), om ze te komen omruilen voor een beveiligde kaart in plastic.  Het ondernemingsloket Eunomia doet het nodige om de beveiligde kaart aan te maken en bezorgt ze uiterlijk een week later.  Op het ogenblik dat de nieuwe kaart overhandigd wordt moet de oude papieren kaart bij het loket ingediend worden.  Voor deze omruiling heeft de overheid een wettelijk tarief van 13€ vastgelegd.

Wie zich niet makkelijk kan verplaatsen kan contact opnemen met ondernemingsloket Eunomia en de nieuwe kaart per aangetekende post laten versturen.  Voor deze werkwijze wordt 10€ extra voor administratieve kosten aangerekend.

Controle gegevens KBO

Bij de omruiling van de bestaande kaart maakt Eunomia van de gelegenheid gebruik om alle gegevens van de onderneming na te kijken op een correcte vermelding in de KBO en op de leurkaart.  Tegen betaling (tarief wijzigingen = 85,5 €) kunnen de wijzigingen onmiddellijk doorgevoerd worden. De beste manier om problemen met de overheid te vermijden.