Multipen loopt voor de goede doelen van de Warmste Week

Op woensdag 20 december waren we met Multipen enthousiast aanwezig onder de bollen van het Atomium voor de Warmathon. Hiermee steunden we de Warmste Week en liepen samen 46,8 km.  Ons team wilde een warm hart toedragen aan deze mooie acties en ging er voor.  Enkele kiekjes van onze deelnemers.

Gelijkstelling Studieperiode

De gelijkstelling wegens studieperiode wordt volledig hervormd.  Momenteel is er een voorlopige richtlijn, aangezien het uitvoeringsbesluit nog niet ondertekend en gepubliceerd is.

De aanvraag

Voorlopig kan er dus gesteld worden dat er vanaf 01/12/2017 een aanvraag tot gelijkstelling kan ingediend worden door personen waarvan het pensioen ten vroegste ingaat op 01/12/2018 per post, per mail of aan het loket van het sociaal verzekeringsfonds.  Dit kan door de zelfstandige zelf of door de boekhouder van de betrokkene mits een volmacht.

De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van het diploma of het certificaat dat het bewijs levert van de gedane studies waarvoor men de gelijkstelling vraagt. Buitenlandse diploma’s of certificaten moeten erkend zijn door de bevoegde Belgische overheden.

De aanvrager moet de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep hebben op het ogenblik van de aanvraag (of zijn laatste statuut was zelfstandige).

Welke periodes kunnen gelijkgesteld worden :

Hoger onderwijs (maximum jaren gelijkstelling = minimum het aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
Voorbereiding doctoraatsthesis (maximum 2 jaren)
Beroepsstages (maximum jaren gelijkstelling = minimum het aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
Leerovereenkomst (maximum 1 jaar)
Secundair onderwijs na het 6de jaar(maximum jaren gelijkstelling = minimum het aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)

De keuze kan gemaakt worden om de volledige toegelaten gelijk te stellen of  slechts 1 jaar (telkens periode van minimum 1 jaar).

Verwerking

Multipen stuurt de aanvraag onmiddellijk door naar het RSVZ die ter zake een beslissing nemen. Wat de termijn is waarbinnen het RSVZ beslist is nog niet duidelijk.

Na ontvangst van de beslissing maakt uw sociaal verzekeringsfonds de berekening voor de gelijkstelling aan 1.500 € per gelijkgesteld jaar.

Na het versturen van de regularisatie door het SVF heeft de zelfstandige 6 maand tijd om de betaling uit te voeren. Afkortingen kunnen niet meer, de som moet in éénmaal vereffend worden.

Bij gebrek aan betaling tegen de gestelde datum worden de aangerekende bijdragen geannuleerd en wordt het dossier definitief afgesloten.

 

Tot 30/11/2020 is het nog mogelijk om te kiezen voor de oude regeling van gelijkstelling studieperiodes. Dit is enkel mogelijk in het stelsel van de zelfstandigen!!

Vanaf 1/12/2020 zal de forfait van 1.500 euro vervallen maar zal er een actuariële bijdrage berekend worden tussen 50 en 85 % van de geldende sociale bijdrage.  Vermoedelijk wordt dan gelijkstelling duurder dan de huidige 1.500 euro/jaar.

Hoeveel pensioen brengt dit op ?

In maart 2018 komt er hiervoor een officiële simulatietool.

Ondertussen beschikken we over volgende richtbedragen :

Nieuwe regeling gelijkstelling :

266,66 €/jaar voor een pensioen als alleenstaande  en 333,33 €/jaar voor een gezinspensioen

Oude regeling gelijkstelling :

– studieperiodes  vóór 1984 : 148,88 €/jaar voor een pensioen als alleenstaande en 186,10 €/jaar voor een gezinspensioen
– studieperiodes ná 1984 : 323,32 €/jaar voor een pensioen als alleenstaande en 404,02 €/jaar voor een gezinspensioen

 

 

Vanaf 2018 na twee weken ziekte-uitkering voor zelfstandigen.

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt een zelfstandige momenteel pas na één maand een uitkering.

Het voorstel van Maggie De Block (minister van Sociale Zaken –  Open VLD) en Denis Ducarme (minister van zelfstandigen –  MR), om deze periode tot de helft te herleiden, werd vandaag op de ministerraad goedgekeurd.  Werknemers hebben een gewaarborgd loon, terwijl een zelfstandige één maand moet wachten vooraleer er recht is op een uitkering.

Deze maatregel kan ervoor zorgen dat zelfstandigen minder in financiële problemen geraken.  De aanpassing van de wetgeving is te danken aan het zomerakkoord.  Het zou jaarlijks om zo’n 17.000 zieke zelfstandigen gaan die vanaf volgend jaar van de kortere wachtperiode kunnen genieten.

Je hebt vandaag een beter zicht op je inkomsten van 2017 ?

Je hebt vandaag een beter zicht op je inkomsten van 2017 ?

Je hebt in 2017 een vermindering van sociale bijdragen gekregen ?

 • Is je inkomen in 2017 hoger dan het inkomen waarop je betaalt (in de meeste gevallen dat van 2014)? Je kan al op het inkomen van 2017 betalen.  Voordeel? Je kan de kosten in 2017 inbrengen en je krijgt bij de regularisatie (als wij de inkomsten van de fiscus ontvangen) geen groot bedrag bij te betalen.
 • Heb je een vermindering van bijdragen gekregen voor 2017? Is je inkomen voor 2017 nog steeds het verminderde inkomen? Is het ondertussen hoger?  Als dat zo is, neem dan contact met ons op, want anders betaal je bij de regularisatie (als wij het inkomen van 2017 van de fiscus ontvangen) een boete, die je makkelijk kan vermijden.

 

 

Je kent vandaag je exact netto belastbare inkomen voor 2016 ?

Je kent vandaag je exact netto belastbare inkomen voor 2016 ?

Dan kan je de betaalde sociale bijdragen voor 2016 nog aanpassen!

(regularisaties op inkomstenjaar 2016)

Sinds 2015 trad de nieuwe bijdrageberekening voor de sociale bijdragen voor zelfstandigen in werking. Sindsdien worden dus de gevorderde bijdragen voor een bepaald jaar  berekend op basis van de inkomsten van 3 jaar tevoren en daarop volgt later een regularisatie van deze bijdragen eens het inkomen van dit jaar definitief gekend zal zijn  (meestal na 2 jaar)  .

Als je belastingaangifte ingediend wordt door je boekhouder, zal de fiscus na verwerking de netto belastbare inkomsten  aan ons overmaken waarop wij je dan jouw eindrekening (regularisatie) voor dat jaar zullen toesturen.

Het is aangewezen om je situatie van betaalde sociale bijdragen regelmatig te bekijken.

 • Misschien koos je om zo weinig mogelijk te betalen maar wil je nu toch liever binnen ca. 2 jaar een hoge regularisatie vermijden.
 • Of je verloning is verhoogd in de loop van het jaar
 • Of je vroeg vermindering aan en uiteindelijk vallen je inkomsten veel beter mee dan verwacht.

Je kan nog steeds wijzigingen aanbrengen in de betaalde bijdragen.

Is dit nuttig?

In een aantal gevallen zeker!

In ons e-loket kan je nagaan hoeveel je aan voorlopige bijdragen hebt betaald. Wil je liever een ander overzicht ontvangen, neem dan zeker contact met ons op.

Kan je nog iets wijzigen?

Ja, dat kan. Er kunnen nog bijdragen betaald worden om toe te wijzen op 2016. Deze zijn dan weliswaar fiscaal aftrekbaar in 2017.

Is dit nog nuttig?

Ja, als u een regularisatie wil voorkomen in 2018.

Zéker, in het geval je een vermindering van bijdragen gevraagd én gekregen hebt en dus op een verlaagd inkomen betaalde terwijl het inkomen van 2016 toch hoger bleek te liggen dan het inkomen waarop je betaald hebt. We raden aan om zo snel mogelijk een bijbetaling te doen. Op deze manier vermijd je toch een stuk van de extra verhoging. (bekijk het uitgewerkt voorbeeld hieronder)

VERMELD ZEKER DAT HET OM EEN BETALING VOOR 2016 GAAT

LET OP: Bijstorting op 2016 betekent niet dat er géén verhoging zal zijn voor dit dossier (verhoging art.11b). De verhoging die wordt toegepast op bijdragen die ten onrechte een vermindering van hun bijdragen hebben gekregen, lopen van 31/12/2016 tot op de dag dat u de betaling voor 2016 doet.

 

Een uitgewerkt voorbeeld :

inkomen 2013 = 50.000 EUR

– berekening voorlopige sociale bijdragen op inkomen 2013 = 2.878,91 EUR

– aanvraag vermindering van bijdragen in juni 2016, inkomen is maar 24.000 EUR.

– aanvraag wordt goedgekeurd – nieuwe verminderde sociale bijdragen op de tussendrempel van 26.021,32 EUR –> sociale bijdragen = 1.457,39 EUR

– de betalingen gebeuren steeds op tijd

– Stel: In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

 •  In december 2016 merkte de zelfstandige dat zijn inkomen toch 40.000 EUR zal zijn en deed nog in december 2016 een bijbetaling:

sociale bijdragen op 40.000 EUR = 2.240,30 EUR

sociale bijdragen op 26.021,32 EUR (aangevraagde vermindering) = 1.457,39 EUR

sociale bijdragen op het verschil = 782,91 EUR

bijbetaling van het verschil: 782,91 x 4 = 3.131,64 EUR

In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie: niets bij te betalen

de betalingen van de verminderde bijdragen zijn tijdig gebeurd en de bijbetaling is gebeurd vóór het einde van 2016. De verhogingen op te laag ingeschatte inkomsten met het oog op verminderde sociale bijdragen, worden pas berekend vanaf 31/12/2016.

 •  In oktober 2017 wordt de belastingaangifte opgemaakt, waaruit blijkt dat het netto belastbaar inkomen 40.000 EUR zal zijn.   De zelfstandige doet op 15/10/2017 een bijbetaling:

sociale bijdragen op 40.000 EUR = 2.240,30 EUR

sociale bijdragen op 26.021,32 EUR (aangevraagde vermindering) = 1.457,39 EUR

sociale bijdragen op het verschil = 782,91 EUR

bijbetaling van het verschil: 782,91 x 4 = 3.131,64 EUR

In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie: enkel verhogingen nog te betalen

verhogingen artikel 11b van 3% vanaf 1/1/2017-15/10/2017 (kwartalen 2017/1-2-3-4)  3.131,64 x 3% x 4 kwartalen = 375,80 EUR

– De betalingen van de verminderde bijdragen zijn tijdig gebeurd: geen verhogingen wegens laattijdige betaling

– De bijbetaling is gebeurd ná het einde van 2016: de verhogingen op te laag ingeschatte inkomsten met het oog op verminderde sociale bijdragen, worden berekend vanaf 31/12/2016 tot op de dag van betaling (hier = 15/10/2017 : 4 kwartalen).

 • Betaling verschil op het moment van regularisatie (2018/2)

In oktober 2017 wordt de belastingaangifte opgemaakt, waaruit blijkt dat het netto belastbaar inkomen 40.000 EUR zal zijn. De zelfstandige doet niets.

In april 2017 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie:

verschil bij te betalen + verhogingen artikel 11b vanaf 1/1/2016-1/4/2017 (kwartalen 2016/1-2-3-4 en 2017/1-2) : 3.131,64 x 3% x 6 kwartalen = 563,69 EUR

+ 1-malige verhoging van 7% omdat op 31/12/2017 de bijdragen onbetaald bleven 3.131,64 x 7% = 219,21 EUR

Totaal verhogingen: 563,69  + 219,21 = 782,9 EUR

 

In dit voorbeeld:

verschil verhogingen betaling op inkomen nu of betaling op moment van ontvangst van regularisatie aangeboden door het sociaal verzekeringsfonds: 407,1 EUR

Conclusie: als je nu weet wat je belastbaar inkomen is : betaal zo snel mogelijk op het juiste inkomen van 2016.

Vermeld in de betaling duidelijk dat het om een betaling voor de bijdragen van 2016 gaat.

 

 

Inschrijving syndicus in de KBO verplicht vanaf 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 is het wettelijk verplicht om het mandaat van syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).  Dit geldt zowel voor een particuliere persoon die syndicus is, als voor een onderneming die als syndicus functioneert.

Elke Vereniging van Mede-eigenaars (VME) is verplicht om zijn syndicus te laten registreren.  Deze registratie gebeurt door inschrijving via een ondernemingsloket (EUNOMIA) en kost 85,5 € per mandaat.  Dit betekent dat, als het mandaat van syndicus bij meerdere VME’s wordt uitgevoerd, er bij elke VME een inschrijving moet geregistreerd worden aan 85,5 € per inschrijving.  Dit tarief is een door de overheid opgelegd tarief dat bij elk ondernemingsloket wordt toegepast.  Ook het stopzetten van het mandaat van syndicus of de vervanging, moet via het ondernemingsloket verlopen.

Een syndicus wordt normaal aangesteld als een gebouw uit twee appartementen of meer bestaat die eigendom zijn van verschillende personen.   Indien de syndicus een particulier is, volstaat het om aan het ondernemingsloket naam, adres, rijksregister en de datum van aanstelling door te geven.   Indien de syndicus een onderneming is, gebeurt de inschrijving aan de hand van het ondernemingsnummer.  Bij aanduiding van een vertegenwoordiger van een rechtspersoon, moeten ook de persoonsgegevens van deze vertegenwoordiger geregistreerd worden.   De syndicus wordt aan het ondernemingsnummer van de VME gekoppeld.

Elke VME moet, wettelijk verplicht, over een ondernemingsnummer beschikken.  De aanvraag voor inschrijving in de KBO van de VME en de toekenning van het ondernemingsnummer gebeurt bij een Hypotheekkantoor. Het ondernemingsloket EUNOMIA kan nagaan of de VME reeds over een ondernemingsnummer beschikt en indien niet, zorgen dat de nodige stappen voor inschrijving in de KBO toch genomen worden.   Voor alle bestaande gebouwen kan de registratie als syndicus nog tot 31 maart 2018, maar nieuwe VME’s moeten de registratie doorvoeren uiterlijk  op de laatste dag vóór de effectieve opname van het  mandaat als syndicus.

Verplichte registratie als syndicus in de KBO kan snel en eenvoudig via het ondernemingsloket Eunomia: vul hier uw gegevens in en stuur dit formulier door.   Mocht de VME nog niet bekend zijn in de KBO, dan doen we hiertoe het nodige, ook via dit zelfde formulier.  Opgelet ! Soms staat er in de basisakte van het appartementsgebouw dat er voor gekozen is om geen VME op te richten.  In dat geval kan er geen ondernemingsnummer aangemaakt worden en kan er geen syndicus aan gekoppeld worden.  Dat is dan niet nodig.  Wil men alsnog een VME oprichten, dan zal de basisakte moeten worden gewijzigd via de notaris.

 

 

Aanpassing inschrijving KBO voor nacebelcode activiteit lichaamsverzorging/zonnecentra

Op 1 maart 2017 zal in de KBO de nacebelcode 96040(01), die de activiteiten voor lichaamsverzorging groepeert, stopgezet worden.  Het bleek noodzakelijk deze code te verfijnen om een verschil te kunnen maken tussen de ondernemingen die de diensten van zonnecentra aanbieden en de andere diensten in verband met lichamelijk welzijn.

Vanaf 1 maart moeten de ondernemingen die voorheen opgenomen waren in de KBO onder de code 96040(01) zich dus inschrijven in de KBO onder een andere code aangezien de vorige niet meer bestaat.

Volgende keuze moet nu gemaakt worden :

9604002 : Zonnecentra

of

9604003 : Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enz.

of beide.

Tot ten laatste 30 april 2017 bestaat de mogelijkheid om gratis de aanpassingen in de KBO te laten opnemen via een formulier van de overheid.  Na deze datum zal dit altijd moeten gebeuren via een erkend ondernemingsloket, zoals EUNOMIA.

Meer hierover leest u op FOD Economie – KBO .

Er zullen zeker controles uitgevoerd worden naar de correcte registratie in de KBO.  Het is daarom van belang dat schoonheidsinstituten, kappers, enz. die ook het gebruik van een zonnebank aanbieden, nagaan of zij voor deze activiteit geregistreerd zijn in de KBO. Dit was al een verplichting maar niet door iedereen correct toegepast. Aangezien er nu vermoedelijk een verhoogde controle zal zijn is het ten zeerste aan te raden na te gaan of deze activiteit van zonnebank geregistreerd is.  Indien niet, dan zou dit zo snel mogelijk in orde moeten gebracht worden.  Deze aanpassing (toevoeging nieuwe activiteit) valt niet onder de mogelijkheid tot gratis wijziging via het bovengenoemde formulier van de overheid.  Als de registratie wel gebeurde in het verleden moet de oude code van 9604001 dus gewijzigd worden.

Ons ondernemingsloket EUNOMIA helpt u graag verder bij uw vragen rond dit onderwerp.

Contacteer ons op 015/45 12 48 of via peter.switsers@multipen.be

Taxshift 2017 voor de zelfstandigen zet zich verder

De taxshift wordt ook in 2017 verder toegepast en het percentage wordt verlaagd naar 21%. Dit houdt in dat de startende zelfstandigen 2017 het eerste jaar nog een berekening van de sociale bijdragen zullen hebben aan 20,5 %. Vanaf het tweede jaar als zelfstandige zullen de sociale bijdragen in 2017 dus gelijk zijn voor iedereen en op 21% gebracht worden (afgezien van de categorieën van zelfstandigen die een berekening aan een verlaagd percentage hebben).

Wat geeft dit voor de startersbijdragen en de voorlopig opeisbare bijdragen 2017?

Voor de startersbijdragen kan een keuze gemaakt worden voor de minimum bijdragen of bijdragen op een geraamd inkomen.  De minimum kwartaalbijdragen voor hoofdberoep worden berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van 13.296,25 euro x 20,5 % voor het eerste jaar, 21% voor het tweede jaar en 21% voor het derde jaar + beheerskosten.  De minimumbijdragen voor bijberoep worden op dezelfde wijze berekend maar op een netto belastbaar jaarkomen van 1.471,01 euro.

Voor de bijdragen van de gevestigde zelfstandigen (vanaf het 4de jaar zelfstandige activiteit):

Voorlopig opeisbare bijdragen 2017

De voorlopig opeisbare bijdragen voor 2017 worden berekend op uw geïndexeerde inkomsten van 2014. De indexatie-coëfficiënt voor 2017 is 1,047041. Deze bijdragetoestand wordt geregulariseerd naar definitieve bijdragen zodra de beroepsinkomsten van 2017 gekend zijn.

Bekijk het barema van 2017

EORI-nummer verplicht voor import in de Europese Unie

Voordien was een EORI-nummer enkel verplicht voor de ondernemers die goederen of producten exporteerden buiten de Europese Unie.

Vanaf 2017 is het dus ook verplicht voor import in de Europese Unie door ondernemers (niet voor particulieren).

EORI staat voor: ECONOMIC OPERATOR’S REGISTRATION AN IDENTIFICATION.

Het EORI-nummer is identiek aan het ondernemingsnummer maar moet nog geactiveerd worden in de TAXUD-EORI-databank. Heb je al een EORI-nummer ? Hoe registreren ?

Had je al een EORI-nummer voor export buiten de Europese Unie, dan is dit nu ook geldig voor de import in de Europese Unie.

Een EORI-nummer is gelijk aan het ondernemingsnummer.  Een voorbeeldje : je ondernemingsnummer is 0123.456.789 – je EORI-nummer wordt BE0123456789 (zonder punten noch spaties).

Nakijken of je EORI-nummer reeds correct geregistreerd is kan op de controlesite van de Europese Commissie/Belastingen en Douane-Unie.

Wil je dus in de toekomst importeren/exporteren van of naar plaatsen buiten de EU, registreer en activeer dan tijdig je EORI-nummer.

Nog geen EORI-nummer. Voor de registratie kan u bij uw ondernemingsloket EUNOMIA terecht.

Info site Federale overheidsdienst Financiën

Werkloosheid en een bijberoep als zelfstandige: flexibelere regeling

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s wedijverde voor een versoepeling van de bestaande wetgeving op de werkloosheidsuitkeringen met het oog op de tewerkstelling als zelfstandige. Dit resulteerde in de maatregel “Springplank naar zelfstandige”.

Deze maatregel is er voor de volledig werkloze die tijdens de werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige wenst aan te vatten en het recht op uitkeringen gedurende een periode van 12 maanden te behouden. Hiervoor moet altijd een aanvraag ingediend worden bij RVA aan de hand van documenten C1 en C1C en volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

 • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of vermindering van arbeid als loontrekkende met het oog op het bekomen van de maatregel “springplank naar zelfstandige”;
 • Het zelfstandig bijberoep mag niet als hoofdberoep uitgevoerd geweest zijn gedurende de afgelopen 6 jaar, gerekend van datum tot datum ;
 • De werkloze moet als werkzoekende ingeschreven blijven en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt;
 • De nevenactiviteit mag niet door derden uitgeoefend worden, in het bijzonder van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van onderaanneming, behalve heel uitzonderlijk; (te bespreken met RVA)
 • Het betreft geen activiteit als loontrekkende of een artistieke activiteit;
 • Het aantal arbeidsuren of het bedrag van de inkomsten mogen het karakter van een bijberoep niet overstijgen.

Er is geen onbeperkte cumul van de inkomsten van het inkomen uit het zelfstandig bijberoep en de werkloosheidsuitkeringen. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering zal verminderd worden in functie van de inkomsten uit de nevenactiviteit. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering (13,7 euro – index geldig op 1/7/2016) zal verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de nevenactiviteit dat 13,7 euro overschrijdt.De dagelijks inkomen wordt verkregen door het netto belastbaar jaarinkomen (= bruto min lasten) te delen door 312.Lees hierover meer op de infofiche van RVA

Bijvoorbeeld: als het netto dagelijks inkomen van het bijberoep 15 euro bedraagt zal het dagbedrag van de werkloosheid verminderd worden met het verschil tussen 15 euro en 13,7 euro.

Lees hierover meer op de infofiche van RVA