Regularisatie sociale bijdragen na pensionering

Sinds de hervorming van de bijdrageberekening die in 2015 werd ingevoerd, betaalt de zelfstandige VOORLOPIGE bijdragen gebaseerd op de inkomsten van 3 jaar voordien. Aangezien de sociale bijdragen moeten betaald worden op de inkomsten van het jaar zelf, zullen de bijdragen herberekend worden op het moment dat de werkelijke inkomsten bekend zijn. Dit wordt “ regularisatie” genoemd.

Ook na de pensionering en het stopzetten van de zelfstandige activiteiten blijven de regularisaties doorgaan over de jaren met voorlopige bijdragen.  Als de gepensioneerde deze regularisaties niet vereffent zal  het pensioen herberekend en verlaagd worden. Dit is het wettelijke gevolg bij onbetaalde sociale bijdragen en de rechten die daaruit voortvloeien.

Deze regularisaties kunnen echter vermeden worden. De zelfstandige kan een aanvraag indienen om na de stopzetting van de zelfstandige activiteiten wegens pensionering geen afrekeningen meer te ontvangen.

Om een correcte aanvraag in te dienen moet aan volgende voorwaarden voldoen zijn :

 • de aanvraag tot verzaking moet gebeuren uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen
 • de uiterste datum van pensionering is 01/01/2019
 • de aanvraag tot niet-regularisatie moet per aangetekende brief bij MULTIPEN worden ingediend of persoonlijk op het kantoor afgegeven worden
 • de zelfstandige activiteit moet ten laatste op de ingangsdatum van het pensioen stopgezet worden
 • de aanvraag geldt enkel voor het jaar van de pensionering en de drie voorafgaande jaren
 • de aanvraag kan enkel gelden voor de sociale bijdragen die op de ingangsdatum van het pensioen nog niet werden geregulariseerd
 • de aanvraag geldt voor alle nog te regulariseren bijdragejaren; er kan geen keuze gemaakt worden voor welk jaar er een verzaking gewenst is en voor welk jaar niet
 • de aanvraag kan niet aanvaard worden als er voor één van de nog niet geregulariseerde jaren een vermindering van voorlopige bijdragen aangevraagd en verkregen werd.

Let op :
Deze mogelijkheid tot verzaking aan de regularisatie heeft ook een keerzijde. Geen enkele regularisatie zal worden aangerekend, maar ook niet worden terugbetaald.
Indien mocht blijken dat de betaalde voorlopige bijdragen voor een bepaald jaar toch hoger waren dan de daadwerkelijke inkomsten zal er, wegens de aanvraag en goedkeuring van de aanvraag, geen terugbetaling van de teveel betaalde bijdragen kunnen gebeuren.

Uitbreiding moederschapsverlof vrouwelijke zelfstandigen vanaf 01/01/2017

Op 01/01/2017 wordt het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandige verlengd.  Dit is een initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van de minister van Zelfstandigen Willy Borsus (tegenwoordig is dit Denis Ducarme).

Deze maatregel wil tegemoet komen aan de nood om het moederschap beter combineerbaar te maken met het zelfstandige beroepsleven.   Uit een omvangrijke enquête mocht blijken dat de combinatie privé/beroepsleven de voornaamste hindernis is om een zelfstandige activiteit uit te oefenen.  In België is slechts 33% van de zelfstandigen een vrouw en er is de laatste 5 jaar weinig evolutie in te bespeuren.

De wijziging houdt 2 belangrijke maatregelen in en werd ondertussen al gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Uitbreiding van het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen met 4 weken.  De regeling zal voortaan bestaan uit 3 verplichte en 9 facultatieve weken.  Daarbij komt nog de voortaan automatische toekenning van 105 gratis dienstencheques.
 • Van 01/01/2017 zal het mogelijk zijn om dit verlof niet enkel per week op te nemen , maar ook voltijds of halftijds. 

Concreet betekent dit dat de 9 facultatieve weken van het moederschapsverlof gedeeltelijk voltijds en gedeeltelijk halftijds (maximaal 18 weken halftijds), naar keuze van de vrouwelijke zelfstandige, opgenomen kunnen worden.  Het hele facultatieve verlof zal opgenomen moeten worden over een periode van 36 weken te tellen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof.

De uitkering bedraagt ongeveer 484,90 euro per week.

Bovendien wordt nog een derde maatregel toegekend.  Deze maatregel houdt de vrijstelling van sociale bijdragen met behoud van rechten in voor het kwartaal dat volgt op de bevalling.  Om deze vrijstelling te kunnen genieten, moet de vrouwelijke zelfstandige, naar aanleiding van de geboorte van haar kind of kinderen, voldoen aan de voorwaarden om de moederschapsverzekering (via mutualiteit) in het stelsel van de zelfstandigen te kunnen genieten.  Dit kan bewezen worden door aflevering van een attest van het uitbetalingsorganisme van de moederschapsverzekering.  Indien later blijkt dat de vrijstelling echter ten onrechte werd toegestaan, zullen de ten onrechte vrijgestelde bijdragen toch geïnd worden, met verhogingen.

De vrijstelling van deze bijdragen gaat gepaard met behoud van opbouw van alle rechten.

Deze uitbreiding aan de wet op de moederschapsrust voor de vrouwelijke zelfstandigen vindt toepassing vanaf 01/01/2017.  Aangezien de vrijstelling van sociale bijdragen ingaat op het eerste kwartaal na de geboorte, maakt dat de vrouwelijke zelfstandigen die bevallen zijn in het vierde kwartaal van 2016, reeds recht hebben op de toepassing van deze maatregel.

Vragen? Neem contact op met Multipen.

Nieuw op uw e-loket

Op het e-loket zijn nu ook de opgebouwde reserves zichtbaar via het tabblad RESERVES.  Handig om uw sociale bijdragen te optimaliseren en zware regularisaties te voorkomen. 

Wat ziet u op dit tabblad en hoe interpreteert u de cijfers ?

Dit tabblad toont hoeveel reserves er door uw klant werden opgebouwd en hierbij worden de spontane en de geraamde reserves vermeld.

Spontane reserves : reserves die ontstaan doordat er een extra bedrag toegewezen werd aan het dossier van de zelfstandige zonder dat er een geraamd inkomen door u als gevolmachtigde of uw klant aan ons werd doorgestuurd.

Een spontane reserve kan enkel ontstaan als de klant al zijn openstaande bijdragen (en eventuele verhogingen) heeft aangezuiverd.  De spontane reserve mag dus bijgeteld worden bij het bedrag dat als betaalde bijdrage op het eerste tabblad van het e-loket vermeld staat.

Voorbeeld:

 • te betalen: 1000 EUR
 • betaling van 1500 EUR
 • 1000 EUR wordt toegewezen aan het te betalen bedrag, 500 EUR wordt toegewezen aan de spontane reserve op voorwaarde dat alle andere openstaande bedragen betaald zijn
 • op het eerste tabblad staat het inkomen van N-3 met te betalen 1000 EUR en de betaling van 1000 EUR, op het tweede tabblad staat bij de spontane reserve 500 EUR

Geraamde reserve : reserve die het betaalde bedrag weergeeft dat uw klant heeft betaald op basis van een door u als gevolmachtigde of uw klant doorgegeven geraamd hoger inkomen dan het inkomen van N-3, weliswaar na aftrek van hetgeen moest betaald worden aan sociale bijdragen op basis van de inkomsten van N-3.

OPGELET : omdat we vervaldagbericht hebben verstuurd waarop het nieuwe te betalen bedrag vermeld staat, met het nieuwe verhoogde  inkomen, vindt u dit ook terug op het eerste tabblad als gevorderde en betaalde bijdrage.  In het tabblad van de reserves wordt enkel de geraamde reserve vermeld, u mag dit echter niet optellen bij het betaalde bedrag van het eerste tabblad.

Voorbeeld:

 • te betalen op basis van N-3: 1000 EUR
 • er wordt een verhoogd inkomen doorgegeven aan Multipen waardoor het te betalen bedrag 1500 EUR wordt
 • betaling van 1500 EUR
 • 1000 EUR wordt toegewezen aan de sociale bijdragen die te betalen waren op basis van het inkomen van N-3; 500 EUR wordt toegewezen aan het exces dat te betalen was op basis van het doorgegeven hogere geraamde inkomen van het lopende jaar.
 • op het eerste tabblad staat het verhoogde inkomen met de te betalen 1500 EUR én de betaling van 1500 EUR, op het tweede tabblad staat de verhoogde 500 EUR bij de geraamde reserve.

Vragen? Neem contact op met Multipen.

Strijd tegen sociale fraudeurs gaat verder in maart 2016

Aan de hand van 90 actiepunten blijft de strijd tegen sociale fraudeurs die in 2015 werd ingezet onverminderd verdergaan .

De aandacht zal sterk gericht zijn :

Sectoren :

 • Bouw
 • Schoonmaak
 • Taxi-diensten
 • Vleesindustrie
 • Horeca

De controle wordt onder andere uitgeoefend via controle-instrumenten :

 • geregistreerde kassa’s in de horeca (verplicht vanaf 2016)
 • aanwezigheidsregistratie op bouwwerven en in de vleessector

Arbeidsplaatsen met een hoger risico op fraude mogen gerichte controles verwachten op de arbeidsplaatsen (werven, restaurants, garages, enz.).  De controles bij de gevoelige sectoren zoals taxi-diensten, tuinbouw, detailhandel, ambachtelijke bakkerijen … worden onverminderd voortgezet.

In de Horeca zal er gedurende het eerste kwartaal van 2016 een gedogen beleid gevoerd worden tijdens de controles en wordt er eerder adviserend en informatief opgetreden door de inspectiediensten.  De ondernemingen die nog niet of laattijdig geregistreerd zijn voor de geregistreerde kassa lopen kans op een verhoogde controle.

In 2016 wordt de strijd tegen de sociale dumping (grensoverschrijdende fraude) enigszins verlegt met het doel de organisatoren en frequente gebruikers van deze praktijken te treffen en onwettig gedetacheerde werknemers op te sporen die worden tewerkgesteld op diverse arbeidsplaatsen.

Grote aandacht gaat naar volgende fraude-vormen :

 • verkeerde statuten (zelfstandigenstatuut terwijl er duidelijk een bewijs van ondergeschiktheid is als werkgever-werknemer) / schijnzelfstandigheid
 • onrechtmatige detachering : werknemers in het bezit van een formulier A1 zonder aan de voorwaarde van detachering te voldoen
 • “detachering constructies” : via ondernemingen en filialen van ondernemingen gevestigd in verschillende Europese landen
 • interimkantoren (niet erkende uitzendkantoren) die personeel uit andere landen ter beschikking stellen tegen te lage tarieven
 • detachering van werknemers via een cascadesysteem (via ondernemingen die optreden als  tussenschakel tussen de gebruikmakende onderneming en de detacherende onderneming)
 • detachering van werknemers die niet conform de Belgische wetgeving i.v.m. de minimumlonen en de arbeids- en rusttijden werken
 • constructies van detacheringscarrousels door buitenlandse bedrijven

Via “datamining” zullen de controlediensten proberen de risicoprofielen te detecteren en potentiële misbruiken trachten te voorkomen.

Ook in 2016 blijft de “tijdelijke werkloosheid” verder gescand door RVA om te vermijden dat werknemers in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst om vervangen te worden door gedetacheerde werknemers.

Vragen? Neem contact op met Multipen.

btw vrijstelling kleine ondernemingen

Op 1 januari 2016 zal het omzetcijfer voor de btw vrijstelling voor kleine ondernemingen worden opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro.

Meer over de toepassingsvoorwaarden : http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling

Wie de aanvraag voor ingang op 1 januari 2016 niet tijdig heeft gerealiseerd kan later op het jaar nog een aanvraag indienen.  Noteer hiervoor alvast :

Vanaf 1 juli 2016

De onderneming die in de loop van 2015 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal 25.000 euro, exclusief btw, en die aan de toepassingsvoorwaarden voldoen, kan vóór 1 juni 2016 ervoor opteren om te genieten van de vrijstellingsregeling met ingang van 1 juli 2016.

Vanaf 1 januari 2017

De onderneming kan in de loop van het laatste kwartaal van 2016, maar vóór 15 december 2016, de overgang vragen naar de vrijstellingsregeling met ingang van 1 januari 2017.

Vragen? Neem contact op met Multipen.

Nieuwe werkwijze aflevering Ad Hoc attest

Sinds 16/11/2015 geldt er een nieuwe werkwijze voor de aflevering van het Ad Hoc attest voor de inschrijving van EU-onderdanen in het verblijfsregister.  Ad Hoc-attesten worden niet meer aan de aanvrager afgeleverd maar elektronisch overgemaakt aan de betrokken gemeente-/stadsbesturen.

Alle handelingen blijven behouden zoals geldig vóór 16/11/2015.  D.w.z.  als een niet-Belg afkomstig uit de EU, EER of Zwitserland zich wil vestigen als zelfstandige in België en nood heeft aan een attest voor inschrijving in het verblijfsregister voor vreemdelingen, dan moet bij de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds UITDRUKKELIJK het Ad Hoc attest aangevraagd worden.  Het gewone attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds wordt niet aanvaard voor de inschrijving door de gemeentediensten.

Bij de aanvraag voor een Ad Hoc-attest wordt door het sociaal verzekeringsfonds een met een afleveringsdatum voorziene vragenlijst bezorgd.  Deze vragenlijst moet binnen de 15 dagen per aangetekend schrijven bezorgd worden aan het sociaal verzekeringsfonds of persoonlijk afgeleverd worden.   Dit document moet ondertekend zijn en volledig ingevuld en voorzien van de nodige bewijsstukken.  De eerste controle gebeurt hiervoor door het sociaal verzekeringsfonds.  Als het sociaal verzekeringsfonds constateert dat het document voldoende ingevuld, gedocumenteerd en ondertekent is zal er een Ad Hoc-attest opgemaakt worden.  In tegenstelling tot voor 16/11/2015 wordt dit attest niet meer aan de aanvrager overhandigd.  De federale overheid heeft beslist dat het overmaken en dit om misbruik tegen te gaan, rechtstreeks aan de betrokken gemeente-/stadsbesturen moet overgemaakt worden.  Het is verboden ook nog kopies van deze attesten af te leveren aan de aanvragers.

Wij moeten er de aandacht op trekken dat op de inschrijving later nog kan geschrapt worden.  Na de eerste controle van het sociaal verzekeringsfonds worden de documenten overgemaakt aan het RSVZ.  Het RSVZ zal binnen de 3 maanden volgend op het ontvangst van de ingevulde vragenlijst beslissen of het werkelijk om een beroepsactiviteit als zelfstandige gaat.  Indien zij oordelen dat dit niet voldoende bewezen is zullen zij het sociaal verzekeringsfonds opdracht geven de aansluiting als zelfstandige van de startdatum te schrappen en wordt gelijktijdig ook de dienst vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht en wordt de inschrijving in het verblijfsregister geschrapt.  De aanvrager wordt via het RSVZ van deze acties op de hoogte gebracht.

Vragen? Neem contact op met Multipen.

tax shift voor zelfstandigen vanaf 2016

Zelfstandigen betalen vanaf 2016 minder sociale bijdragen. Het voordeel van de tax shift voor zelfstandigen bestaat in een daling van de sociale bijdragen vanaf 2016. De daling zal 0,5 % per jaar bedragen om zo in 2018 tot de volle tax shift van 1,5 % te komen.

Concreet betekent dit dat de sociale bijdragen de volgende jaren berekend zullen worden aan :

 • in 2016 : 21,5 % ipv 22 %
 • in 2017 : 21 % ipv 22 %
 • vanaf 2018 : 20,5 % ipv 22 %

Dus uiteindelijk wordt dit een daling van 1,5 %  voor de betaling van de sociale zekerheid van de zelfstandigen.

Momenteel is er nog geen officiële nota van de overheid aan de sociaal verzekeringsfondsen overgemaakt.

De daling van het percentage zou een verhoging van de beheerskosten aangerekend door de sociaal verzekeringsfondsen tot gevolg kunnen hebben.  Dit wordt nog in beraad gehouden.

De daling van het percentage is natuurlijk geen zuivere winst, aangezien er ook minder fiscaal in te brengen is.

Vragen? Neem contact op met Multipen.

Uitbreiding BTW-vrijstelling voor de KMO’s

Vanaf 1/1/2016 wordt de BTW-vrijstelling opnieuw uitgebreid voor de KMO’s.

Met de doelstelling de administratieve rompslomp van bedrijven te verminderen trekt de regering het plafond van de vrijstelling vanaf 01/01/2016 op naar 25.000 euro i.p.v. het huidige 15.000 euro.  Het wetsvoorstel werd ondertussen goedgekeurd door de ministerraad.  Deze maatregel zal betrekking hebben op een 28.000 KMO’s.  Deze vrijstelling zal niet gelden voor de Horeca- en Bouwsector.

Vragen? Neem contact op met Multipen.