Fiscale behandeling van de financiële uitkering van het tijdelijk crisis-overbruggingsrecht

De FOD Financiën heeft twee fiscale circulaires uitgevaardigd:

 • Circulaire 2020/C/94 van 8 juli 2020 voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (luik gedwongen/vrijwillige onderbreking) en
 • Circulaire 2020/C/114 van 4 september 2020 voor de tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen:

1° De zelfstandige natuurlijke personen (verkrijgers van winsten en/of baten) in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht – luik gedwongen/vrijwillige onderbreking (artikel 4bis, 4quater van de wet van 23 maart 2020).

Toepassing

 • Belastingheffing tegen het afzonderlijke tarief van 16,5%. In specifieke gevallen, wanneer de 4 * 4 regel van art. 171, 4°, b), WIB 92 wordt overschreden, moet de belastingplichtige een uitsplitsing maken tussen twee bedragen, waarvan één belastbaar is tegen het afzonderlijke tarief van 16,5% (behalve voor de gunstigere gezamenlijke belastingheffing) en het saldo tegen het gezamenlijke tarief (progressief aanslagtarief – GBI).
 • Opstellen van een fiscale fiche 281.50.
 • Aangiftecodes:
Kwalificatie van de inkomsten Afzonderlijk belastbaar gedeelte Gezamenlijk belastbaar gedeelte
Winsten (kader XVII) 1605/2605 1610/2610
Baten (kader XVIII) 1655/2655 1661/2661
 • Het sociaal-verzekeringsfonds dat de financiële uitkering in het kader van deze tijdelijke crisismaatregel uitbetaalt, zal in het veld “commentaar” van fiche 281.50 de vermelding “crisisoverbruggingsrecht – Art. 3 en 4, Wet 23.3.2020” vermelden.

 De financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (luik gedwongen/vrijwillige onderbreking) wordt niet als een vervangingsinkomen beschouwd in de fiscale zin van het woord (art. 146-154, WIB 92).

De andere verkrijgers

 • De bedrijfsleiders die de financiële uitkering genieten in het kader van zowel:
  • de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht – luik gedwongen/vrijwillige onderbreking (art. 4bis en quater) als
  • de tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (art. 4ter)
 • Zelfstandige natuurlijke personen (verkrijgers van winst en/of baten) in het kader van de tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (art. 4ter).

Toepassing

 • Vervangingsinkomen belastbaar tegen het progressieve tarief (GBI).
 • Opstellen van een fiscale fiche 281.18.
 • Aangiftecodes: de bedragen moeten worden vermeld onder de aangiftecodes 1271/2271 (vak IV wedden, lonen, ….).

3° De meewerkende echtgenoten

De financiële uitkeringen die meewerkende echtgenoten genieten in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht, zijn niet belastbaar en moeten daarom niet vermeld worden in de aangifte (geen code in de aangifte).

 

De bedragen opgenomen in de fiches 281.50 en 281.18 zullen niet in aanmerking genomen worden in de berekeningsgrondslag van de sociale bijdragen.