Nieuw vanaf 01/04/2018 (2de kwartaal 2018) – Verminderde bijdragen mogelijk voor startende zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot met maxistatuut: de Primostarters.

Vanaf 01/04/2018 wordt de mogelijkheid gegeven aan starters om onder bepaalde voorwaarden verlaagde startersbijdragen te betalen gedurende de eerste 4 kwartalen van de zelfstandige activiteit.  Tot dan was het enkel mogelijk om de minimum bijdragen te betalen op een inkomen van 13.550,50 euro (2018).

Wie is Primostarter ?

Zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot-maxistatuut die voldoet aan beide volgende vereisten:

  • tijdens de 20 kalenderkwartalen (5 jaar) vóór de start van de huidige zelfstandige periode geen zelfstandige in hoofdberoep geweest of zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep én
  • niet gestart vóór 01/07/2017
  • ex-zelfstandigen in bijberoep of ex-student zelfstandigen die voor  het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden, kunnen ook als Primostarter beschouwd worden.

Welke verminderde bijdragen zijn mogelijk ?

De minimumbijdragen voor een Primostarter worden in 2018 berekend op een inkomen van 6.997,55 euro wat overeen komt met een kwartaalbijdrage van 373,69 euro.

Er wordt nog een tussendrempel voorzien op een inkomen van 9.033,67 euro (2018) waarvoor een kwartaalbijdrage moet betaald worden van 482,42 euro.

Wanneer worden de verminderde bijdragen toegepast ?

De Primostarter zal,  net als bij de andere toepassingen voor een verminderde bijdrage,  een aanvraagformulier moeten invullen voorzien van de gewenste drempel én motivatie voor het beperkte inkomen.  Dit document moet samen met de eventuele bewijsstukken overgemaakt worden aan zijn sociaal verzekeringsfonds.

Bij aansluiting zal de Primostarter eerst de gewone minimumbijdragen aangeboden krijgen.  Ná goedkeuring van de aanvraag vermindering wordt de nieuwe berekening op de goedgekeurde drempel toegepast en ontvangt de Primostarter een aangepaste rekening.

Aangezien het echt om nieuwe basisdrempels gaat voor deze categorie van starters zullen deze drempels ook effectief gebruikt worden bij de regularisatie van deze startersperiode.  Dit houdt dus in dat diegenen die geen vermindering aanvroegen en bij de regularisatie na doorstroming van de reële inkomsten van de startersperiode (na ca. 2 jaar), blijken inkomsten gehad te hebben beneden één van deze nieuwe drempels, automatisch een herberekening zullen ontvangen naar de lagere drempel en een terugbetaling zullen ontvangen.  Diegenen die echter een vermindering aangevraagd en gekregen hebben en uiteindelijk blijken inkomsten gehad te hebben boven deze drempel, zullen bij de regularisatie de hogere bijdragen moeten betalen + de wettelijke verhoging (beboeting).

Hoe lang kan de Primostarter hiervan genieten ?

De Primostarter kan maximaal 4 kwartalen vanaf de startdatum van de zelfstandige activiteit van deze verminderde bijdragen genieten.  De starter die tijdens het 3de kwartaal van 2017 actief werd als zelfstandige  kan ook nog in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling maar enkel voor een  maximum van 1 kwartaal, aangezien de eerste 3 kwartalen van de zelfstandige activiteit nog niet onder de nieuwe wetgeving vielen.  Voor de eerste 3 kwartalen zullen dus de gewone minimumbijdragen voor hoofdberoep verschuldigd  zijn  en voor het 4de kwartaal van aansluiting (2018/2) zullen de verminderde kwartaalbijdragen van 373,69 of 482,42 euro aangeboden worden, naargelang de betrokken inkomstendrempel.  Vanaf het 3de kwartaal van 2018 is terug 723,63 euro verschuldigd.

Behoud van rechten

De Primostarter wordt beschouwd als zelfstandige die de volwaardige minimum bijdragen hoofdberoep heeft betaald en kan dus van alle rechten genieten als een gewone starter in hoofdberoep (ziekte- & invaliditeitsuitkering, pensioen, …)

Let op voor boetes!

Het gaat hier ook over een aanvraag vermindering van voorlopige bijdragen.  Als bij het doorstromen van de reële inkomsten over dit jaar blijkt dat de aanvraag vermindering niet geoorloofd was omdat de inkomsten hoger zijn dan de aangevraagde vermindering, zal er een verhoging (boete) toegepast worden van 3% op het verschil tussen de normale minimum bijdragen hoofdberoep en de betaalde verminderde bijdragen.   Hierop kan nog geanticipeerd worden door vóór het einde van het jaar met de aangevraagde vermindering nog een spontane bijstorting te doen van het verschil.

Hou ook rekening met de extrapolatie van het inkomen naar een jaarinkomen bij de berekening van de inkomstendrempel.

Voorbeeld: start op 01/04/2018, inkomen gedurende 9 maanden (3 kwartalen) : 7.000 euro.  Dit inkomen valt niet onder de drempel voor aanvraag vermindering want het  inkomen zal geëxtrapoleerd worden naar 1 jaar en wordt dan een referentiejaarinkomen van 9.333,33 euro wat hoger is dan de drempel van 9.033,67 euro (2018).

Nog even geduld voor de toepassing

Aangezien het om een last-minute beslissing gaat en  deze nieuwe wetgeving een ernstige impact heeft op het doorsturen van gegevens naar de overheid, de betrokken IT en de berekeningen zal er bij de start op 01/04/2018 nog geen onmiddellijke nieuwe berekening  afgeleverd kunnen worden in  opvolging van de aanvragen.

De aanvragen kunnen wel ingediend worden. De sociaal verzekeringsfondsen houden deze  in wacht totdat de modaliteiten voor verdere verwerking op punt staan.