Onderzoek gevolgen kanker op het beroepsleven van de zelfstandige ondernemer

Vanuit het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), de Stichting tegen Kanker en de Vrije Universiteit Brussel is een onderzoek gestart naar zelfstandigen, kanker en werk.

De doelstelling van dit onderzoek is om beleidsaanbevelingen te kunnen opstellen en de situatie van de zelfstandige te verbeteren op vlak van sociaal statuut, werkhervatting na ziekte en algemene levenskwaliteit. Dit onderzoek focust zich op zelfstandigen in hoofdberoep die geconfronteerd zijn met kanker en gaat in op aspecten van de ziekte, het werk en het traject van de zelfstandige na geconfronteerd te zijn met kanker.

Multipen is partner in dit onderzoek, aangezien Multipen er steeds naar streeft een adviserende en begeleidende partner te zijn voor zijn zelfstandigen.

Vanuit dit onderzoek zou er in de toekomst aan zelfstandigen in een gelijkaardige situatie informatie en ondersteuning verstrekt moeten kunnen worden wanneer zij geconfronteerd worden met kanker. De lancering van een online platform met correcte en volledige informatie hierover, toegankelijk voor de zelfstandigen, ligt ook binnen de betrachtingen van dit onderzoek.

Waar kan u meewerken ?

Bent u:

  • Zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende echtgeno(o)t(e) in een zelfstandige zaak, of helper in een zelfstandige zaak
  • Tussen de 18 en 60 jaar
  • Nu of max. 5 jaar geleden geconfronteerd met de diagnose van kanker, die een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid tot gevolg had

Dan nodigt de VUB, in samenwerking met het RIZIV en de Stichting Tegen Kanker, u graag uit om mee te werken aan dit baanbrekend onderzoek dat poogt de beleving van zelfstandigen die geconfronteerd werden met kanker in kaart te brengen.

Het onderzoek naar de belevingen en gevolgen naar het beroepsleven verloopt via interviews en vragenlijsten.

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de interviews om uw persoonlijk verhaal te delen, kan dit door een mail te sturen naar kankerzelfstandigen@vub.be. Indien u graag deelneemt aan de vragenlijsten, kan dit door te klikken op volgende link: https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bDidSgg3C2QJu2p.

Meer informatie vindt u op volgende website: http://www.vub.ac.be/onderzoek/klep/zelfstandigenkanker.