Nieuwe werkwijze aflevering Ad Hoc attest

Sinds 16/11/2015 geldt er een nieuwe werkwijze voor de aflevering van het Ad Hoc attest voor de inschrijving van EU-onderdanen in het verblijfsregister.  Ad Hoc-attesten worden niet meer aan de aanvrager afgeleverd maar elektronisch overgemaakt aan de betrokken gemeente-/stadsbesturen. Alle handelingen blijven behouden zoals geldig vóór 16/11/2015.  D.w.z.  als een niet-Belg afkomstig uit de EU, EER of Zwitserland zich wil […]

tax shift voor zelfstandigen vanaf 2016

Zelfstandigen betalen vanaf 2016 minder sociale bijdragen. Het voordeel van de tax shift voor zelfstandigen bestaat in een daling van de sociale bijdragen vanaf 2016. De daling zal 0,5 % per jaar bedragen om zo in 2018 tot de volle tax shift van 1,5 % te komen. Concreet betekent dit dat de sociale bijdragen de volgende jaren […]

Uitbreiding BTW-vrijstelling voor de KMO’s

Vanaf 1/1/2016 wordt de BTW-vrijstelling opnieuw uitgebreid voor de KMO’s. Met de doelstelling de administratieve rompslomp van bedrijven te verminderen trekt de regering het plafond van de vrijstelling vanaf 01/01/2016 op naar 25.000 euro i.p.v. het huidige 15.000 euro.  Het wetsvoorstel werd ondertussen goedgekeurd door de ministerraad.  Deze maatregel zal betrekking hebben op een 28.000 KMO’s.  Deze vrijstelling zal niet […]

Herstelplan tuinbouw Russisch invoerverbod door liquiditeitsproblemen

Land- en tuinbouwers die liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van het Russisch invoerverbod kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de voorlopige of definitieve bijdragen van 01/10/2014-30/06/2015. De bedoelde land- en tuinbouwers zijn diegenen waarvan het bedrijf valt onder volgende NACE-codes : 1.110, 1.120, 1.130, 1.140, 1.150, 1.160, 1.191, 1.199, 1.210, 1.220, 1.230, 1.240, 1.250, 1.260, […]

GEVOLG toekenning RSZ-vermindering aan de verschillende gewesten

Vestigingen in verschillende gewesten kunnen dus vanaf dan onder een verschillend systeem van toekenning  RSZ-vermindering vallen.  Diegenen die vestigingen hebben die niet of niet correct in de KBO opgenomen zijn,  moeten dit vóór 7 april 2014 rechtzetten.  Als dit niet gebeurt  zal de aanvraag voor RSZ-vermindering vanaf het 3de kwartaal 2014 geweigerd worden. Wij werden op […]

Vanaf 1/01/2015 nieuwe bijdrage berekening sociaal statuut

Eigenlijk gaat het altijd over een voorlopige bijdrage die herberekend zal worden als het beroepsinkomen van het lopende jaar officieel bekend is. Het huidige systeem rekent u sociale bijdragen aan berekend op de inkomsten van 3 jaar terug.  Dit systeem houdt in dat in sommige gevallen hoge bijdragen moeten betaald worden over een goed inkomstenjaar 3 […]