Werkloosheid en een bijberoep als zelfstandige: flexibelere regeling

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s wedijverde voor een versoepeling van de bestaande wetgeving op de werkloosheidsuitkeringen met het oog op de tewerkstelling als zelfstandige. Dit resulteerde in de maatregel “Springplank naar zelfstandige”.

Deze maatregel is er voor de volledig werkloze die tijdens de werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige wenst aan te vatten en het recht op uitkeringen gedurende een periode van 12 maanden te behouden. Hiervoor moet altijd een aanvraag ingediend worden bij RVA aan de hand van documenten C1 en C1C en volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

  • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of vermindering van arbeid als loontrekkende met het oog op het bekomen van de maatregel “springplank naar zelfstandige”;
  • Het zelfstandig bijberoep mag niet als hoofdberoep uitgevoerd geweest zijn gedurende de afgelopen 6 jaar, gerekend van datum tot datum ;
  • De werkloze moet als werkzoekende ingeschreven blijven en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt;
  • De nevenactiviteit mag niet door derden uitgeoefend worden, in het bijzonder van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van onderaanneming, behalve heel uitzonderlijk; (te bespreken met RVA)
  • Het betreft geen activiteit als loontrekkende of een artistieke activiteit;
  • Het aantal arbeidsuren of het bedrag van de inkomsten mogen het karakter van een bijberoep niet overstijgen.

Er is geen onbeperkte cumul van de inkomsten van het inkomen uit het zelfstandig bijberoep en de werkloosheidsuitkeringen. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering zal verminderd worden in functie van de inkomsten uit de nevenactiviteit. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering (13,7 euro – index geldig op 1/7/2016) zal verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de nevenactiviteit dat 13,7 euro overschrijdt.De dagelijks inkomen wordt verkregen door het netto belastbaar jaarinkomen (= bruto min lasten) te delen door 312.Lees hierover meer op de infofiche van RVA

Bijvoorbeeld: als het netto dagelijks inkomen van het bijberoep 15 euro bedraagt zal het dagbedrag van de werkloosheid verminderd worden met het verschil tussen 15 euro en 13,7 euro.

Lees hierover meer op de infofiche van RVA