Zelfstandigen getroffen door het Coronavirus

De Federale Overheid voorziet een aantal steunmaatregelen voor de zelfstandigen in hoofdberoep of de meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het Coronavirus.

De situaties waarin de moeilijkheden zich voordoen kunnen van uiteenlopende aard zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • De zelfstandige kan wegens gezondheidsmaatregelen niet naar zijn onderneming terugkeren (in quarantaine in het buitenland of in België na terugkeer van een reis in het buitenland).
 • De zelfstandige is ziek met symptomen van het coronavirus.
 • De activiteit van de zelfstandige wordt vertraagd of ondervindt zware terugval ten gevolge de economische gevolgen van de epidemie (bijvoorbeeld toeristische sector, evenementensector, Horeca, vertraagde uitvoer, gebrek aan grondstoffen of materiaal afkomstig van een zwaar getroffen land, ontbrekend personeel …).

 

Steunmaatregelen:

 • Uitstel van betaling voorlopige bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal van 2020.
  • Uitstel voor het 1ste en 2de kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal Verzekeringsfonds vóór 31/03/2020
  • Uitstel voor het 2de kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal Verzekeringsfonds vóór 15/06/2020
  • De aanvraag tot uitstel moet gericht worden aan het Sociaal Verzekeringsfonds met vermelding van het gewenste kwartaal, naam + voornaam en woonplaats van de zelfstandige, naam en zetel van het bedrijf en het ondernemingsnummer.
  • Het 1ste kwartaal 2020 zal uitstel van betaling krijgen tot 31 maart 2021 en het 2de kwartaal zal betaald moeten worden vóór 30 juni 2021.

 

 • Vermindering van voorlopige bijdragen.

De berekening van de sociale bijdragen laat het toe, mits aanvoer van objectieve bewijzen, vermindering van de voorlopige bijdragen aan te vragen voor het lopende jaar.  In dit geval geldt de weerslag van de corona-epidemie als aanvaardbaar bewijs voor de aanvraag.  De vermindering kan toegestaan worden voor de wettelijke drempels van de beroepsinkomsten.

Er moet wel voldoende aandacht besteed worden aan de uiteindelijke beroepsinkomsten.  Indien deze inkomsten uiteindelijk toch boven de aangevraagde drempel vallen is het noodzakelijk een bijbetaling te doen voor het einde van het jaar, zo niet zal de verhoging op ten onrechte bekomen vermindering toegepast moeten worden (3% en 7%).

 

 • Aanvraag vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen die in zeer zware financiële problemen terecht komen kunnen ook gebruik maken van de aanvraag tot vrijstelling van bijdragen.  De aanvraag kan niet gebeuren voor bijdragen in de toekomst.  De aanvraag voor de betrokken kwartalen 2020/1 en 2020/2 zal dus pas kunnen gebeuren na ontvangst van de betalingsuitnodiging van het 2de kwartaal 2020.

Belangrijk:  de vrijgestelde kwartalen komen niet in aanmerking voor de opbouw van pensioenrechten.  Binnen een periode van 5 jaar kunnen deze kwartalen nog wel geregulariseerd worden met het oog op het behoud van de pensioenrechten.

 

 • De derde pijler van het Overbruggingsrecht (gebeurtenis met “economisch impact”) kan voor bepaalde gevallen en onder de voorwaarden van het overbruggingsrecht ook een hulp bieden. Zelfstandigen die genoodzaakt zijn omwille van het Coronavirus (bijvoorbeeld quarantaine zonder evenwel ziek te zijn) hun zelfstandige activiteiten te onderbreken of stop te zetten kunnen hierop onder bepaalde omstandigheden beroep doen.
  • De betrokken zelfstandige moet een zelfstandige activiteit uitoefenen die persoonlijk en direct contact met klanten vereist. Bijvoorbeeld een bakker die in quarantaine geplaatst wordt.   Een consultant die van op afstand werkt zal niet in aanmerking kunnen komen.
  • De duurtijd van de onderbreking is ook van belang. Deze moet minstens over 1 volledige kalendermaand lopen.  Indien de bakker slechts 14 dagen in quarantaine geplaatst wordt komt ook deze zelfstandige niet meer in aanmerking.
  • Indien de met het virus besmette zelfstandige arbeidsongeschikt erkend is door de geneesheer en daardoor ziekte-uitkering ontvangt, zal deze zelfstandige ook niet in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht.
  • De aanvragen voor de derde pijler van het overbruggingsrecht zullen dus geval per geval onderzocht moeten worden op basis van de situatie.

 

De regering onderzoekt momenteel om de toekenning van een bepaalde financiële uitkering mogelijk te maken voor alle gedwongen stopzettingen van ten minste 7 dagen.

 

 • Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben nu recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (via het ziekenfonds) vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid Vergeet vooral niet om uw ziekenfonds tijdig op de hoogte te brengen.

 

Meer informatie over het Coronavirus wordt aangeboden op de website van de FOD Volksgezondheid https://www.info-coronavirus.be/nl/

Op vrijdag 6 maart 2020, tijdens de ministerraad, heeft de federale regering verschillende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19.

Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

Meer informatie hierover is te vinden https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn , zie informatie voor ondernemingen -> vermindering van de economische verliezen.