OVERBRUGGINGSRECHT EN STEUNMAATREGELEN 2021

OVERBRUGGINGSRECHT 2021

3 Luiken

 1. Gedwongen sluiting en afhankelijke sector
 2. Omzetdaling (- 40%)
 3. Inactiviteit wegens Quarantaine

1. Gedwongen sluiting en afhankelijke sector

Wie heeft recht op het dubbel overbruggingsrecht in januari en februari 2021?
 • Zelfstandigen die rechtstreeks verplicht moeten sluiten door de beslissingen van de overheid en die om die reden hun volledige zelfstandige activiteit moeten onderbreken in de maand januari 2021, hebben recht op de dubbele uitkering. Zij mogen daarnaast geen andere zelfstandige activiteit uitoefenen, met uitzondering van take-away/click&collect/nachtwinkels.
 •  Zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren en die hun volledige zelfstandige activiteit moeten onderbreken in de maand januari 2021, hebben eveneens recht op de dubbele financiële uitkering.
  • Opgelet: indien zij hun zelfstandige activiteit niet volledig onderbreken, vallen zij niet meer terug op de ‘enkele’ uitkering (zoals in oktober, november en december 2020 wel het geval was). Zij kunnen een aanvraag indienen voor het overbruggingsrecht omzetdaling dat in werking treedt op 1 januari 2021.

Je komt in aanmerking voor de dubbele uitkering als je minstens één dag in de maand van je aanvraag verplicht je zaak moest sluiten.

De uitbetaling van de uitkering is voorzien in het begin van de maand volgend op de maand waarvoor de uitkering gevraagd wordt.

2. Omzetdaling – 40%

Wie heeft recht op het overbruggingsrecht omzetdaling (januari-maart)?

Zelfstandigen, die door de coronacrisis geconfronteerd worden met een aanzienlijk inkomensverlies, zonder dat zij verplicht werden hun zaak te sluiten, kunnen voor januari 2021 het crisis-overbruggingsrecht omzetdaling vragen.

Om in aanmerking te komen moeten zelfstandigen tegelijkertijd voldoen aan deze 3 voorwaarden:

 • De zelfstandige moet een omzetdaling van 40% aantonen in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor de financiële uitkering wordt aangevraagd, in vergelijking met dezelfde kalendermaand van het refertejaar 2019.
  • Voorbeeld: voor een aanvraag ingediend in de maand januari 2021, moet er een omzetdaling van 40% zijn in de maand december 2020 ten opzichte van de maand december 2019.
  • Voor zelfstandigen die nog niet actief waren in de desbetreffende kalendermaand van 2019 of wier omzetcijfers abnormaal laag bleken te zijn omwille van ‘overmacht’ (zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust), kan er rekening gehouden worden met de eerstvolgende volledige kalendermaand.
   • Voorbeeld: een zelfstandige wenst een aanvraag in te dienen voor de maand maart 2021, maar hij is slechts aangesloten sinds 15 mei 2019. Hij moet de cijfers van februari 2021 vergelijken met de cijfers van de maand juni 2019.
 • De zelfstandige moet zijn wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen daadwerkelijk hebben betaald gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.
  • Een uitzondering wordt gemaakt voor “starters” die nog maar twaalf kwartalen of minder zijn onderworpen aan het sociaal statuut. Voor hen is het voldoende dat zij hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gedurende ten minste twee kwartalen daadwerkelijk hebben betaald.
 •  De zelfstandige mag gedurende diezelfde kalendermaand niet reeds de financiële uitkering genieten via het crisis-overbruggingsrecht gedwongen sluiting.

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht is er geen “behoud van sociale rechten” voorzien in het crisis-overbruggingsrecht. Voor de maanden en kwartalen waarin er een crisis-overbruggingsrecht betaald wordt is er geen vrijstelling van sociale bijdragen met een volledig behoud van je sociale rechten.

De uitbetaling van deze uitkering is normaliter voorzien in het begin van de maand volgend op de maand waarvoor de uitkering gevraagd wordt.

3. Inactiviteit wegens Quarantaine/Zorg voor kinderen

Wie heeft recht op het overbruggingsrecht quarantaine/zorg voor kinderen (januari-maart)?

Quarantaine

 • Zelfstandigen die, weliswaar geschikt om te werken, in quarantaine of isolatie worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken.
 • Zij moeten een quarantaine-attest voorleggen op hun naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven.
 • Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit van thuis uit kunnen organiseren of bewust afgereisd zijn naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, komen niet in aanmerking.

Zorg voor kinderen

Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg van hun kinderen in bepaalde omstandigheden:

 • Zorg voor een kind van minder dan 18 jaar dat met hem samenwoont (situatie van co-ouderschap inbegrepen) dat niet naar de kinderdagverblijf of school kan gaan, omdat:
  • Het kind zich in quarantaine of isolatie bevindt: voorleggen van een quarantaine attest.
  • Het kinderdagverblijf, de klas of de school is volledig of gedeeltelijk gesloten (uitzondering schoolvakantieperiodes) voorleggen van een schoolattest.
  • Het kind is verplicht om op afstand de lessen te volgen: voorleggen van een schoolattest.
 • Zorg voor een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, omdat het kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan: voorleggen van een attest van het opvangcentrum.

De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit onderbreken omwille van de zorg voor hun kind moeten aantonen dat zij deze activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen tijdens een kalendermaand onderbreken.  De dagen hoeven echter niet opeenvolgend te zijn, maar moeten zich in éénzelfde kalendermaand bevinden.

Het moet gaan om een volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking.

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht is er geen “behoud van sociale rechten” voorzien in het crisis-overbruggingsrecht. Voor de maanden en kwartalen waarin er een crisis-overbruggingsrecht betaald wordt is er geen vrijstelling van sociale bijdragen met een volledig behoud van je sociale rechten.

De uitkering van de uitkering gebeurt normaliter in het begin van de maand volgend op de maand waarvoor de uitkering gevraagd wordt.

Het klassiek overbruggingsrecht

Gebeurtenis met economische impact

Als je door een gebeurtenis met economische impact of een beslissing van een derde economische actor je activiteit gedurende minstens 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet stopzetten, kan je ook een beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht. De coronacrisis wordt ook beschouwd als een gebeurtenis met economische impact.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op het klassiek overbruggingsrecht, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 1. Je was zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) gedurende het kwartaal waarin het feit zich voordeed én minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen.
 2. Je was tijdens diezelfde kwartalen sociale bijdragen verschuldigd
 3. Je hebt minstens vier kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande zestien kwartalen (het gaat hier om effectief betaalde bijdragen, vrij- of gelijkgestelde kwartalen tellen niet mee).
 4. Je hebt geen enkele beroepsactiviteit
 5. Je bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen …).
 6. Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
Uitkering

Indien de zelfstandige alle voorwaarden in het kader van de derde pijler voldoet, kan betrokkene een uitkering genieten afhankelijk van de periode van de quarantaine en het al dan niet hebben gezinslast.

 • Indien de zelfstandige gedurende 14 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering 807,05 euro (met gezinslast) en 645,84 euro (zonder gezinslast).
 • Indien de zelfstandige gedurende 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering 403,53 euro (met gezinslast) en 322,92 euro (zonder gezinslast).
 • Indien de zelfstandige gedurende minder dan 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen, is er geen recht op uitkering.
Tijdelijke versoepeling coronacrisis

Tijdens de coronacrisis worden bepaalde voorwaarden van het klassiek overbruggingsrecht versoepeld voor feiten (faillissementen, gedwongen onderbrekingen en stopzettingen) tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021.

 • De cumul met een vervangingsinkomen wordt tijdelijk mogelijk, maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht.
 • Het behoud van de sociale rechten wordt tijdelijk uitgebreid tot het pensioenrecht vanaf het vierde kwartaal van 2020.
 • Recht voor starters die minstens 2 kwartalen onderworpen zijn, voorafgegaan aan het kwartaal dat volg op het kwartaal waarin het feit zich voordoet.
 • Voor een starter volstaat het dat er 2 kwartalen bijdragen betaald zijn in plaats van 4. Een starter is iemand die maximum 12 kwartalen onderworpen is.
 • Voor feiten, die zich hebben voorgedaan tussen 1 april 2020 en 31 december 2020, wordt de aanvraagtermijn tijdelijk verlengd van 2 naar 4 kwartalen.
 • Wanneer de tijdelijke onderbreking gevolgd wordt door een definitieve stopzetting, dan wordt het klassiek overbruggingsrecht toegekend vanaf de definitieve stopzetting. De uitkeringen voor de tijdelijke onderbreking worden hier niet van afgetrokken.
 • De periode van behoud van sociale rechten wordt gelijkgesteld met een periode van bezigheid voor de pensioenberekening, met een maximum van 4 gelijkgestelde kwartalen. De gelijkstelling vangt aan de 1ste dag van het kwartaal waarvoor het behoud van rechten werd toegekend (en niet de 1ste dag van het kwartaal dat daar op volgt) en ten vroegste op 1 oktober 2020.

Meer weten over het Overbruggingsecht vanaf januari 2021

Indicatieve tabel 2021 – Kijk na op welk recht je mogelijk kan terugvallen.

STEUNMAATREGELEN

Uitstel betaling sociale bijdragen 2021

Alle categorieën van zelfstandigen, die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen (met één jaar) uitstel van betaling van hun sociale bijdragen krijgen.

De maatregel geldt voor:

 • de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2021
 • de regularisatiebijdragen voor kwartalen van 2019 die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021.

De betalingstermijnen zien er als volgt uit:

 • betaling van de bijdrage voor het eerste kwartaal 2021 en van de regularisatiebijdragen 2019 die vervallen op 31 maart 2021: uiterlijk voor 31 maart 2022.
 • betaling van de bijdrage voor het tweede kwartaal 2021 en van regularisatiebijdragen 2019 die vervallen op 30 juni 2021: uiterlijk voor 30 juni 2022.

 Een aanvraag moet gebeuren:

Voor 15 maart 2021: eerste kwartaal 2021 en regularisatiebijdrage van 2019 die vervalt op 31 maart 2021

 • Voor 15 juni 2021: tweede kwartaal 2021 en regularisatiebijdrage van 2019 die vervalt op 30 juni 2021.

 Een aanvraag uitstel van betaling van het 1ste en/of 2de  kwartaal van 2021 bezorg je eenvoudig met een mail aan je dossierbeheerder of aan info@multipen.be.  Je vermeldt hierin duidelijk je naam en voornaam, rijksregisternummer, je woonplaats en je ondernemingsnummer.  Daarnaast laat je ons ook weten voor welk kwartaal je uitstel van betaling wil.

Vrijstelling sociale bijdragen 2021

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen.

Je kan vrijstelling aanvragen voor:

 • de voorlopige bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2021.
 • de regularisatiebijdragen voor het bijdragejaar 2019, met vervaldag op 31 maart 2021 of 30 juni 2021.

Je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Je kan het aanvraagformulier downloaden