Behoud van rechten door gelijkstelling met een zelfstandige activiteit

Personen die hun zelfstandige activiteit stopzetten kunnen onder bepaalde voorwaarden hun sociale uitkeringen vanuit het stelsel van de sociale zekerheid voor zelfstandigen (pensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag) toch nog behouden.

Zonder betaling van bijdragen:

  • Indien de beroepsactiviteit een einde nam wegens een faillissement of een ontbinding van een gerechtelijk akkoord zonder bedrieglijk karakter kan er een gelijkstelling van maximum 4 kwartalen gelden (let wel: in dit geval wordt de pensioenopbouw niet behouden). Daarnaast kan de betrokken zelfstandige maximum 12 maanden rekenen op een financiële uitkering.
  • Indien de beroepsactiviteit een einde neemt door ziekte met arbeidsongeschiktheid (min. 66%), kan de de gelijkstelling toegekend worden voor onbepaalde duur. De sociale bijdragen van het laatste kwartaal van de zelfstandige activiteit moeten volledig betaald zijn. De aanvraag moet hiervoor gebeuren met het speciaal aanvraagformulier en het document van stopzetting N25.

Met betaling van sociale bijdragen (voorgezette verzekering/vrijwillige betalingen):

  • De zelfstandige beëindigt zijn zelfstandige activiteit om eender welke reden. De gelijkstelling wordt beperkt tot max. 2 jaar (plus max. 5 jaar: de periode voorafgaand aan de wettelijke pensioenleeftijd).

Voorwaarden

  • minstens een jaar als zelfstandige in hoofdberoep gewerkt hebben
  • uw activiteit volledig stopgezet hebben
  • uw sociale bijdragen betalen

Aanvragen
U kunt de voortgezette verzekering aanvragen bij uw Sociaal Verzekeringsfonds.
Opgelet! Dit moet gebeuren binnen de 3 kwartalen nadat u uw activiteit heeft stopgezet. Na het verstrijken van die termijn kunt u wel nog een aanvraag indienen, op voorwaarde dat u de laattijdigheid ervan grondig kunt motiveren.

Het voordeel van de voortgezette verzekering kan slechts worden toegekend indien de zelfstandige in regel is met zijn sociale bijdragen op het moment van de aanvraag.
De aanvraag voor de voortgezette verzekering moet ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds waar men aangesloten is als zelfstandige. Zij maken het dossier verder over aan het RSVZ. Enkel deze instantie is bevoegd om een beslissing te nemen.

Bij de voortgezette verzekering heeft u de keuze om u voor het volledige sociaal statuut (pensioen, ziektekosten en -uitkeringen, kinderbijslag) te verzekeren of enkel voor de verdere opbouw van de pensioenrechten en kinderbijslag. U kan zich bijvoorbeeld inschrijven als persoon ten laste bij het ziekenfonds en tegelijk bijdragen betalen om uw pensioenrechten te vrijwaren.

De verschuldigde sociale bijdragen worden berekend op basis van het inkomen van drie jaar terug of van het laatst gekende volledige jaar en wordt elk jaar geherwaardeerd. De bijdrage is afhankelijk van de vraag of u enkel pensioen dan wel pensioen en ziekte wenst te verzekeren:

  • Enkel pensioen: 11,78 % op uw inkomen dat het tussenplafond van € 60.427,75 niet overschrijdt en 7,57 % op het gedeelte dat dit tussenplafond wel overschrijdt tot €  89.051,37. Er gelden een minimum- en maximumbijdrage van respectievelijk € 447,09 en € 2.562,30.
  • Pensioen en ziekteverzekering: 19,44 % op uw inkomen dat het tussenplafond niet overschrijdt en 12,51 % op het gedeelte dat het tussenplafond overschrijdt. De minimum- en maximumbijdrage bedragen: € 725,43 en € 4.131,91.