Recht op werkloosheidsuitkering

Behoud van recht op werkloosheidsuitkering

 • Een werknemer die een zelfstandig beroep begint maar die binnen een bepaalde termijn zijn zelfstandige activiteit om objectieve redenen terug stopt, kan zijn recht op werkloosheidsuitkeringen na de stopzetting hernemen.
 • Meer info ook nog in het gewestelijk werkloosheidsbureau van de RVA of www.rva.fgov.be

Springplank tot zelfstandigheid

Deze maatregel is er voor de volledig werkloze die tijdens de werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige wenst aan te vatten en het recht op uitkeringen gedurende een periode van 12 maanden wenst te behouden. Hiervoor moet altijd een aanvraag ingediend worden bij RVA aan de hand van documenten C1 en C1C en volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

 • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of vermindering van arbeid als loontrekkende met het oog op het bekomen van de maatregel “springplank naar zelfstandige”;
 • Het zelfstandig bijberoep mag niet als hoofdberoep uitgevoerd geweest zijn gedurende de afgelopen 6 jaar, gerekend van datum tot datum ;
 • De werkloze moet als werkzoekende ingeschreven blijven en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt;
 • De nevenactiviteit mag niet door derden uitgeoefend worden, in het bijzonder van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van onderaanneming, behalve heel uitzonderlijk; (te bespreken met RVA)
 • Het betreft geen activiteit als loontrekkende of een artistieke activiteit;
 • Het aantal arbeidsuren of het bedrag van de inkomsten mogen het karakter van een bijberoep niet overstijgen.

Er is geen onbeperkte cumul van de inkomsten van het inkomen uit het zelfstandig bijberoep en de werkloosheidsuitkeringen. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering zal verminderd worden in functie van de inkomsten uit de nevenactiviteit. Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering (13,7 euro – index geldig op 1/7/2016) zal verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de nevenactiviteit dat 13,7 euro overschrijdt.De dagelijks inkomen wordt verkregen door het netto belastbaar jaarinkomen (= bruto min lasten) te delen door 312.Lees hierover meer op de infofiche van RVA

Bijvoorbeeld: als het netto dagelijks inkomen van het bijberoep 15 euro bedraagt zal het dagbedrag van de werkloosheid verminderd worden met het verschil tussen 15 euro en 13,7 euro.

Lees hierover meer op de infofiche van RVA

Vrijstelling van stempelcontrole in het kader van vorming van zelfstandigen

 • De werkzoekende die wenst opgeleid te worden voor een zelfstandig beroep bij een organisatie erkend door de FOD Middenstand, kan als werkzoekende vrijstellingen krijgen met betrekking tot de beschikbaarheid, de inschrijving als werkzoekende en de stempelcontrole.
 • Elke werkzoekende die werkloosheidsvergoedingen ontvangt en die zich wil voorbereiden op zijn zelfstandige loopbaan kan onder bepaalde voorwaarden en tijdens de 6 maanden die voorafgaan aan het begin van zijn activiteit, bepaalde voorbereidende werken uitvoeren met behoud van de werkloosheidsuitkeringen.
 • Meer info in het gewestelijk werkloosheidsbureau van de RVA of www.rva.fgov.be

Stopzetting

Onder bepaalde voorwaarden kan je na stopzetting van de zelfstandige activiteit aanspraak doen op werkloosheidsuitkering.