Het recht op ziekte- en invaliditeitsvergoedingen

De gezondheidszorgen

Alle personen met een zelfstandig HOOFDBEROEP, die alle verschuldigde bijdragen betaald hebben, zijn verzekerd voor de GROTE RISICO’S. Onder grote risico’s verstaat men o.m. ziekenhuisopnames, bevallingen, reanimatie, heelkundige ingrepen.

Vanaf 1 januari 2008 zijn de zelfstandigen ook verzekerd voor de kleine risico’s.  De bijdragen hiervoor zijn begrepen in de bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds.

Multipen werkt mee met de VUB, het RIZIV en de stichting tegen kanker aan een onderzoek naar de gevolgen van kanker op de beroepsloopbaan van de zelfstandige ondernemer.  Lees meer hierover.

De invaliditeitsvergoeding

Vóór 1 juli 2019 kon de zelfstandige in hoofdberoep enkel aanspraak maken op een ziekteuitkering van het ziekenfonds bij een ziekte van minstens 14 dagen.  Vanaf de 15de dag werd een dagvergoeding uitbetaald.

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt is.  De zelfstandige heeft dan recht op een dagvergoeding van het ziekenfonds.  Bij een ziekteperiode van maar 7 dagen kan er nog steeds geen aanspraak gemaakt worden op de uitkering.  De datum van ondertekening door de arts op het attest van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de 1ste dag van ziekte.  Het is dus van belang bij ziekte met arbeidsongeschiktheid vanaf dag 1 naar de dokter te gaan.  Dit attest moet binnen de 7 dagen na de start van de arbeidsongeschiktheid aan het betrokken ziekenfonds afgeleverd worden.  Bij laattijdige aflevering gaat een deel van de uitkering verloren.

Bij een VOLLEDIGE WERKONBEKWAAMHEID van ontvangt de zelfstandige een primaire vergoeding van € 62,08 per dag (gezin) of € 49,68 per dag (alleenstaande), € 38,10 per dag (samenwonenden).

Na een volledig jaar volledige werkonbekwaamheid zonder stopzetting van de beroepsactiviteit wordt een invaliditeitsvergoeding uitbetaald, gelegen tussen € 38,10 per dag en € 62,08 per dag, naargelang de gezinslast. Personen met gezinslast krijgen een extra tegemoetkoming voor hulp van derden van € 23,40 per dag.

Het koninklijk besluit van 18 mei 2011 bepaalt dat er jaarlijkse een inhaalpremie zal uitbetaald worden aan langdurig invaliden, waarvan de duur van arbeidsongeschiktheid minstens 1 jaar bedraagt op 31 december van het jaar voorafgaand aan dat van de toekenning van de premie.  De premie bedraagt in 2019  € 229,07 en wordt betaald samen met de uitkeringen van mei.

(cijfers 01/03/2020)

De moederschapsvergoeding

Het moederschapsverlof geeft recht op 12 weken rust waarvan 3 weken rust verplicht moeten genomen worden en 9 weken flexibel kunnen opgenomen in tot 36 weken na de bevalling. De moederschapsvergoeding bedraagt € 499,54 per week, dit is voor 12 weken € 5.994,48 en wordt toegekend aan de vrouwelijke zelfstandige of aan de aangesloten meewerkende echtgenote.  Bij de geboorte van meerlingen wordt het moederschapsverlof 13 weken en de uitkering bedraagt hiervoor € 6.494,02.

Sinds 01/01/2017 kan het moederschapsverlof vol- of halftijds opgenomen worden. Lees hierover meer

Het moederschapsverlof moet aangevraagd worden bij het ziekenfonds van de toekomstige moeder en dit kan ten vroegste na zes maanden zwangerschap en ten laatste zes weken na de bevalling.

Om recht te hebben op de moederschapsvergoeding moet een zelfstandige activiteit van ten minste 6 maanden bewezen kunnen worden tenzij voor de zelfstandigheid de toekomstige moeder sociale rechten opgebouwd heeft als werknemer (niet als ambtenaar of als werknemer van NMBS).

Bij de adoptie van een kind jonger dan 3 jaar is er eveneens recht op het moederschapsverlof van 6 weken, de vergoeding bedraagt € 2.997,24. Indien het geadopteerde kind de leeftijd heeft tussen 3 en 8 jaar is het moederschapsverlof 4 weken en bedraagt de vergoeding € 1.998,16.

Voor een gehandicapt kind dat geadopteerd wordt is er een verdubbeling van het adoptieverlof.  Het verlof moet binnen de 2 maanden starten, te rekenen vanaf de inschrijving op het thuisadres. Het eindigt op de dag dat het kind 8 jaar wordt.

De adoptieuitkering is €499,54 per week en wordt in één keer uitbetaald.  Hiervoor moet een aanvraag gedaan worden bij het ziekenfonds binnen de maand na de opstart van het adoptieverlof.

Ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap wordt vrijstelling van sociale bijdragen met behoud van rechten toegekend voor het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bevalling aan de rechtgevende vrouwelijke zelfstandigen (hoofdberoep of meewerkende partner).

Vaderschapsverlof en -uitkering

De vaderschaps- en geboorte uitkering is enkel van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep.

Voorwaarde om recht te hebben op deze uitkering:  de zelfstandige activiteit moet minstens 2 kwartalen in hoofdberoep uitgeoefend worden vóór het kwartaal van de geboorte én tijdens de kwartalen waarin de activiteit onderbroken wordt.

Daarbij geldt nog dat de geboorte ná 01 mei 2019 moet plaats gehad hebben.

De band met het kind moet bewezen worden:

 • wettelijke afstamming bewijzen
  • gehuwd: automatisch in orde
  • niet gehuwd: kind moet erkend worden
 • geen wettelijke afstamming
  • wettelijk samenwonen met de persoon met wie de afstamming wel vaststaat en waarbij het kind gedomicilieerd is
  • minimum 3 jaar feitelijk samenwonen met de persoon met wie de band van wettelijke afstamming vaststaat op het moment van de geboorte

Hoe aanvragen?

Met het voorziene aanvraagformulier samen met de gevraagde bijlagen,

 • bij je sociaal verzekeringsfonds Multipen
 • per aangetekend schrijven, afgifte ter plaatse op kantoor sociaal verzekeringsfonds of digitale verzending via beveiligd digitaal platform van uw sociaal verzekeringsfonds
 • ten laatste voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. Voor geboortes na 01/01/2020 is er een extra maand voorzien indien de geboorte plaats heeft in de laatste maand van een kwartaal (maart, juni, september, december).

informatieve brief

Aanvraagformulier

En wat krijg je dan?

• Maximum 10 dagen vaderschaps- of geboorteverlof

• Binnen de 4 maanden na de geboorte

• Te nemen in:

– volle of halve dagen of een combinatie daarvan tot een maximum van 10 volledige dagen

– of max. 8 dagen verlof aangevuld met € 135 – mits aflevering bewijs kosten in het kader van huishoudhulp

• Uitkering van € 81,63 per dag of € 816,30 voor de volledige 10 dagen

Opgelet! Je mag die dag niet werken.

Cijfers 15/01/2020

Moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen of meewerkende echtgenotes aangesloten in hoofdberoep/maxistatuut kunnen sinds 1 januari 2006 genieten van dienstencheques, die hen moeten toelaten hun zelfstandige beroeps-activiteiten gemakkelijker te hervatten na de bevallingsrust.

Hoe inschrijven ?

Om gratis gebruik te maken van uw 105 dienstencheques in het kader van moederschapshulp :

Dien een aanvraag in bij uw sociale verzekeringskas.

Doe dit ten vroegste vanaf de 6e maand van de zwangerschap en ten laatste aan het einde van de 15e week volgend op de geboortedatum. Na deze termijn zal uw aanvraag niet meer geaccepteerd worden.

Uw sociale verzekeringskas verstrekt u de nodige attesten en inschrijvingsformulieren.

Als u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, regelt uw sociale verzekeringskas vervolgens de bestelling van uw dienstencheques bij Sodexo (http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/zelfstandige-moeders/).

Na de geboorte van uw kind stuurt Sodexo u uw 105 gratis dienstencheques per post op of stelt ze gratis ter beschikking in uw beveiligde zone als u ervoor hebt gekozen om elektronische dienstencheques te gebruiken.

In totaal kunnen 105 cheques van € 9 per cheque aangewend worden voor hulp in het huishouden zoals voor het bereiden van maaltijden, het doen van boodschappen, schoonmaak, enz…

Om de cheques te kunnen krijgen moet het kind geboren zijn na 31 december 2005, moet het vanaf de geboorte in het gezin van de aanvraagster-zelfstandige verblijven en moeten de sociale bijdragen van de 2 voorafgaande kwartalen betaald zijn.

De cheques kunnen enkel via e-mail, brief of ter plaatse aangevraagd worden bij het sociale verzekeringsfonds waarbij de aanvraagster is aangesloten.

Voorlopig kan de hulp niet gebruikt worden bij de adoptie van een kind.

toekenningsvoorwaarden

 • aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep, bijberoep met betaling sociale bijdragen die minstens de minimum bijdragen hoofdberoep zijn of meewerkende echtgenote maxi-statuut
 • de vrouwelijke zelfstandige moet in orde zijn met de betaling van de bijdragen.  D.w.z. de voornoemde bijdragen moeten betaald zijn, ofwel moet er een vrijstelling zijn krachtens een beslissing van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen ofwel een vrijstelling voor een periode van inactiviteit wegens ziekte of invaliditeit die gelijkgesteld is aan een periode van activiteit in de pensioenregeling voor zelfstandigen.
 • de vrouwelijke zelfstandige moet moederschapsvergoedingen genoten hebben van het ziekenfonds.

Let wel ! De zelfstandige in bijberoep ontvangt zijn rechten via zijn statuut van loontrekkende.