Vergelijking van het sociaal statuut van de werknemer en de zelfstandige

WerknemerZelfstandige
Kosten en belastingenDe werkgever draagt vooral de kosten en de lasten. De voorafbetaling van de belastingen worden door de werkgever gedaan zodat de werknemer een netto-loon ontvangt. De werknemer staat er bij gevolg minder bij stil hoeveel er aan de overheid betaald wordt.
Een werknemer kan haast geen kosten aftrekken
De kosten en belastingen worden volledig door de zelfstandige zelf gedragen. De voorafbetaling van de belastingen moeten door de zelfstandige zelf geregeld worden. De zelfstandige betaalt sociale bijdragen en belastingen op zijn netto-belastbaar inkomen, dus op de inkomsten na aftrek van de kosten.
Een zelfstandige kan de beroepskosten aftrekken, zoals de aankoop van computer, huur bureau, telefoon, energiefacturen, …
Sociale ZekerheidsbijdrageHet sociaal statuut als werknemer wordt door de werkgever geregeld. De werkgever houdt elke maand op het loon de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen in (13,07 %) van het loon. Dit wordt doorgestort naar RSZ. Daarnaast betaalt de werkgever zelf ook nog een patronale sociale zekerheidsbijdrage op het loon (ongeveer 35%) De zelfstandige betaalt via zijn aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds sociale bijdragen op zijn netto belastbare bedrijfsinkomsten (20,5%). Deze sociale bijdragen zorgen voor de opbouw van de socialezekerheidsrechten.
Kinderbijslag/Geboortepremie
nu
Groeipakket/Startbedrag

sinds 1/7/2014 is de algemene kinderbijslagwet van toepassing, waardoor de gezinsbijslagen voor werknemers en zelfstandigen gelijk zijn.

Voor Vlaanderen geldt vanaf 01/01/2019 :

kraamgeld (geboortepremie) en kinderbijslag zullen u worden toegekend door een kinderbijslagfonds van uw keuze. Dit staat volledig los van uw sociaal verzekeringsfonds. Sinds 2019 is de Kinderbijslag vervangen door het Groeipakket.
Kraamgeld heet nu voortaan Startbedrag. Het Vlaamse startbedrag bedraagt in 2020 € 1.122 euro voor elk kind.
Momenteel zwanger? Je kan het startbedrag al 2 maanden voor de voorziene geboortedatum ontvangen. Vraag het tijdig aan bij het kinderbijslagfonds van jouw keuze.

Wat het groeipakket betekent in cijfers: dit is o.a. afhankelijk van wanneer de kinderen geboren zijn: vóór of ná 01/01/2019, het inkomen van de ouders, situatie (wees, kind met een aandoening/handicap). Daarbovenop geeft het kind recht op een participatietoeslag (eventueel kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, universele participatietoeslag). Wat dit allemaal voor u betekent kan u terugvinden bij het kinderbijslagfonds naar keuze: bv. www.parentia.be

Voor Vlaanderen geldt vanaf 01/01/2019 :

kraamgeld (geboortepremie) en kinderbijslag zullen u worden toegekend door een kinderbijslagfonds van uw keuze. Dit staat volledig los van uw sociaal verzekeringsfonds. Sinds 2019 is de Kinderbijslag vervangen door het Groeipakket.
Kraamgeld heet nu voortaan Startbedrag. Het Vlaamse startbedrag bedraagt in 2020 € 1.122 euro voor elk kind.
Momenteel zwanger? Je kan het startbedrag al 2 maanden voor de voorziene geboortedatum ontvangen. Vraag het tijdig aan bij het kinderbijslagfonds van jouw keuze.

Wat het groeipakket betekent in cijfers: dit is o.a. afhankelijk van wanneer de kinderen geboren zijn: vóór of ná 01/01/2019, het inkomen van de ouders, situatie (wees, kind met een aandoening/handicap). Daarbovenop geeft het kind recht op een participatietoeslag (eventueel kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, universele participatietoeslag). Wat dit allemaal voor u betekent kan u terugvinden bij het kinderbijslagfonds naar keuze: bv. www.parentia.be

MoederschapsverlofDe werkneemster krijgt 15 weken moederschapsverlof. De moeder ontvangt de eerste maand 82% van het brutoloon, de tweede maand 75 % van een begrensd loon.De zelfstandige moeder heeft recht op minimum 3 weken verplicht moederschapsverlof + 9 weken facultatief op te nemen. Concreet betekent dit dat de 9 facultatieve weken van het moederschapsverlof gedeeltelijk voltijds en gedeeltelijk halftijds (maximaal 18 weken halftijds), naar keuze van de vrouwelijke zelfstandige, opgenomen kunnen worden. Het hele facultatieve verlof zal opgenomen moeten worden over een periode van 36 weken te tellen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof. Het ziekenfonds betaalt € 499,54/week. Daarboven heeft de zelfstandige recht op 105 dienstencheques voor bijstand in het huishouden.
Lees hierover meer

cijfers 01/3/2020

Vaderschapsverlof10 dagen verlofZelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maxistatuut
> max. 10 dagen vaderschaps- of geboorteverlof (in volle of halve dagen te nemen of combineerbaar) of 8 dagen verlof aangevuld met € 135 voor geboortehulp
> Een uitkering van € 81,63/dag of €816,30 voor de volledige 10 dagen.

Voorwaarde: aansluiting in hoofdberoep 2 kwartalen vóór het kwartaal van de geboorte en tijdens alle kwartalen waarin de activiteit wordt onderbroken.

Terugbetaling gezondheidszorgZelfde terugbetaling als de zelfstandige Zelfde terugbetaling als de werknemer
Uitkeringen ZiekenfondsDe werknemer ontvangt een gewaarborgd loon via de werkgever:
voor bedienden gedurende 30 dagen
voor arbeiders gedurende 14 dagen

Daarna wordt 60% betaald van een geplafonneerd loon.
De maximale uitkeringen in dit geval:
€ 88,19/dag gezinshoofd
€ 88,19/dag alleenstaande
€ 88,19/dag samenwonende
Min. uitkering :
€ 62,08/dag gezinshoofd
€ 49,68/dag alleenstaande
€ 42,60/dag samenwonende

Vanaf het 2de jaar:
Gezinshoofden: 65% van het brutoloon
Alleenstaanden: 55% van het brutoloon
Samenwonenden: 40% van het brutoloon
met een min. en max.grens

cijfers op 01/03/2020

Geen gewaarborgd loon
> Vanaf de 15de dag tot de 12de maand ongeschiktheid :
€ 62,08/dag gezinshoofd
€ 49,68/dag alleenstaande
€ 38,10/dag samenwonend

Vanaf de 13de maand varieert de uitkering tussen € 38,10/dag en € 62,08/dag naargelang de situatie en het feit of men al dan niet nog activiteiten uitvoert.

> Vanaf de 1ste dag indien de ziekte minimaal 8 opeenvolgende kalenderdagen duurt. (Indien de ziekte maar 7 dagen duurt – geen ziekteuitkering). Het is van belang dat het ziekenfonds vanaf dag 1 op de hoogte gebracht wordt.

cijfers op 01/03/2020

Vaak kiest de zelfstandige voor een bijkomende verzekering gewaarborgd inkomen.
Multipen heeft hiervoor een uniek starterspakket.

Arbeidsongevallen en beroepsziektenTijdelijke volledige ongeschiktheid: 90% van het loon met een plafond.
Bij een blijvende ongeschiktheid: een percentage van het loon afhankelijk van de bepaalde invaliditeitsgraad.
Bij overlijden: Begrafeniskosten. Levenslang rente van 30% van het geplafonneerde loon voor de partner en 15% per kind (samen max. 45%)
Geen specifieke dekking voor arbeidsongevallen of beroepsziekten.
Vaak kiest de zelfstandige voor een bijkomende verzekering.
Tijdskrediet – Thematisch verlofTijdskrediet zonder motief, geen uitkering
100% vermindering, 3-12 mnd
50% vermindering, 3-24 mnd
20% vermindering, 6-60 mnd

Tijdskrediet met motief vanaf 510,44 euro bruto/maand (100%)
Zorg kind jonger dan 8 jaar , max 51 mnd
Palliatieve zorg, max 51 mnd
Zorg ziek familielid 2de graad, max 51 mnd
Volgen erkende opleiding, max 36 mnd
Zorg gehandicapt kind jonger dan 21jaar, max 51 mnd
Zorg ernstig ziek eigen of inwonend kind jonger dan 18 jaar, max 51 mnd

Thematisch verlof, 834,90 euro bruto/maand (100%)
Medische bijstand zwaar ziek gezinslid of familie 2de graad
100% vermindering, 1-12 mnd
50% vermindering, 1-24 mnd
20% vermindering, 1-48 mnd

Ouderschapsverlof: opvoeding kind jonger dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar met handicap min. 66%
100% vermindering, 1-4 mnd
50% vermindering, 2-8 mnd
20% vermindering, 5-20 mnd

Palliatief verlof: zorg palliatief persoon
100% vermindering, 1-3 mnd
50% vermindering, 1-3 mnd
20% vermindering, 1-3 mnd
Telkens met een aanvraag van max. 1 maand

cijfers 01/03/2020

/

/

Mantelzorg, 50 of 100% vermindering, 633,18 euro of 1.266,37 euro bruto/maand
1-6 maand/aanvraag max. 12 maand/loopbaan

Medische bijstand zwaar ziek gezinslid of familie 2de graad
100% vermindering, 1-12 mnd
50% vermindering, 1-12 mnd

Zorg voor gehandicapt kind jonger dan 25 jaar
100% vermindering, 1-12 mnd
50% vermindering, 1-12 mnd

Palliatieve zorg voor echtgenoot, familie 2de graad of persoon op hetzelfde adres
100% vermindering, 1-2 mnd
50% vermindering, 1-2 mnd

Voorwaarden
Verklaring op eer van stopzetting of vermindering activiteit + attest arts

cijfers 01/03/2020

WerkloosheidDe werknemer heeft recht op werkloosheidsuitkeringen, onder voorwaarden. In principe heeft de zelfstandige geen recht op werkloosheidsuitkeringen als hij werkloos wordt en daardoor zijn activiteit als zelfstandige stopt. Toch kan de zelfstandige aankloppen bij RVA als er voor de zelfstandige periode een activiteit als werknemer was. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden en zijn afhankelijk of de periode als werknemer een einde nam door ontslag of ontslagname.
PensioenMinimum voor een volledige loopbaan:
€ 19.369,20/jaar met personen ten laste
€ 15.500,28/jaar alleenstaande
€ 15.293,16/jaar overlevingspensioen
De werknemer betaalt meer sociale zekerheidsbijdragen en doorgaans zal ook het pensioen hoger zijn dan dat van een zelfstandige.

cijfers op 01/03/2020

Minimum voor een volledige loopbaan:
€ 19.369,20/jaar met personen ten laste
€ 15.500,28/jaar alleenstaande
€ 15.293,16/jaar overlevingspensioen

cijfers op 01/03/2020

De grootte van het pensioen wordt bepaald door de afgedragen sociale bijdragen, meestal zal dit bij de zelfstandige een kleiner pensioen opleveren dan bij de werknemer.
De zelfstandige kan dit opvangen door een fiscaal gunstig Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandige. Multipen kan u hiervoor een voorstel maken.7